Site pictogram Tilburgers.nl

1898 Tilburgers vragen tevergeefs om een raadgevend referendum over Wijkevoort

De raad kiest voor een industrieterrein in Wijkevoort.

1898 Tilburgers vragen een referendum over Wijkevoort, maar toch komt deze er niet. Dat is de samengevatte conclusie nu alle aanvragen geteld zijn en de aanvraag is beoordeeld.

Op 21 september 2020 heeft de gemeenteraad in meerderheid een besluit genomen over de Beleidsnota Toekomstbestendige werklocaties 2020-2025. Dat wil zeggen, de voltallige coalitie was voor en de gehele oppositie was tegen het voorstel. Het gewraakte onderdeel in dit beleid is het plan om van het nu nog groene stadsdeel Wijkevoort een industriegebied te maken.

Op 25 september 2020 heeft een Tilburger gevraagd of de gemeente wil starten met de procedure voor een raadgevend referendum. Daardoor gold 13 oktober 2020 als de datum waarop er 1.300 handtekeningen ten behoeve van het inleidend verzoek moesten zijn ingediend.

Foto: John Geerts

Dat aantal werd ruim gehaald: er werden maar liefst 1898 geldige verzoeken ingediend. Het is nu aan de gemeenteraad om te beslissen of een referendum er kan komen, maar het College van Burgemeester en Wethouders geeft hierover een negatief advies.

Artikel 3. Uitzonderingen
f. besluit dat naar het oordeel van de raad zijn grondslag vindt in een eerder genomen beslissing waarover een
referendum is gehouden of kon worden gehouden.

i. indien de raad van mening is dat andere dringende redenen aanleiding zijn om geen referendum te houden. Dit
besluit tot afwijzing van een verzoek tot het houden van een referendum moet altijd goed gemotiveerd worden.

In het kort komt het er op neer dat het College twee argumenten heeft gevonden in de referendumverordening van 2017, waardoor zij vindt dat een referendum niet kan worden gehouden over Wijkevoort.

Ten eerste omdat over ‘Wijkevoort’ al eerder een besluit was genomen. Zelfs al drie keer eerder:

Foto: Paula Anguita

“Deze drie besluiten, en dan vooral het Masterplan Wijkevoort in 2018, bevatten voldoende concrete besluitvorming over Wijkevoort. Met name bij het Masterplan is het zeer duidelijk dat er besluitvorming plaatsvindt over de ontwikkeling van Wijkevoort. In het Masterplan wordt niet alleen besloten over de omvang, maar ook over de locatie en de financiële dekking van het plan. Over het onderwerp Wijkevoort had dus eerder een referendum gehouden kunnen worden, met name op het moment toen het Masterplan werd vastgesteld.” zo schrijft het College in haar voorstel aan de gemeenteraad.

Ten tweede is Wijkevoort ‘slechts een klein onderdeel’ in een veel groter en veel omvattender besluit, waardoor het volgens het College teveel schade door oponthoud zou opleveren als het gehele besluit ‘on hold’ wordt gezet door een referendum, terwijl Wijkevoort niet centraal staat in het besluit over toekomstige werklocaties.

Hierbij leunt het College zwaar op het oordeel van de stadsadvocaat AKD die om een mening is gevraagd. Een ‘second opinion’. Toch is de advocaat zeker niet geheel afwijzend tegenover het aangevraagde referendum. Deze schrijft onder meer:

Advies van de stadsadvocaat over Wijkevoort.

Documentatie

Er valt nog genoeg te steggelen over de de vragen waarom een referendum wel of niet kan en daarbij staan de Tilburgers slechts aan de zijlijn. Op 26 oktober 2020 zal de gemeenteraad hierover debatteren en besluiten. En mocht het referendum er dan definitief niet komen, dan rest er geen andere weg dan zich erbij neer te leggen, óf een gang naar de rechter.

Mobiele versie afsluiten