dinsdag 23 juli 2024

Advertentie Voorwaarden

De Stichting Onafhankelijke Media – Tilburgers.nl

Algemene Voorwaarden Adverteren – februari 2017

  • Deze Algemene Voorwaarden Adverteren kunt u ook downloaden op .pdf: DOWNLOAD

HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt uitgelegd:

a. Aanbieding:
Elk prijsaanbod dat de Stichting Onafhankelijke Media doet.

b. Aanlevervoorwaarden:
De voorwaarden waaraan iedere Advertentie dient te voldoen om geplaatst te kunnen worden, welke voorwaarden nader zijn gespecificeerd in onderhavige Algemene Voorwaarden.

c. Adverteerder:
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die één of meer Advertenties in een Medium van de Stichting Onafhankelijke Media plaatst of wenst te plaatsen.

d. Advertentie:
Iedere commerciële uiting die door de Adverteerder in de Media wordt geplaatst, inclusief maar niet beperkt tot ingezonden mededelingen, sponsoring en advertorials.

e. Advertentie Order:
Elk verzoek van de Adverteerder aan de Stichting Onafhankelijke Media tot het aangaan van een Advertentieovereenkomst.

f. Advertentieovereenkomst:
Een schriftelijke of digitale overeenkomst tussen de Stichting Onafhankelijke Media en de Adverteerder met betrekking tot de plaatsing van één of meer reclamecampagnes en/of losse advertenties.

g. Advertentieruimte:
De vrije en beschikbare ruimte die is bestemd voor Adverteren in de Media.

h. Advertentietarieven:
De actuele tarieven die gelden voor adverteren in de diverse Media van de Stichting Onafhankelijke Media, zoals schriftelijk overeengekomen met individuele adverteerders.

i. Algemene Voorwaarden Adverteren:
Deze Algemene Voorwaarden Adverteren die van toepassing zijn op alle Advertentie Overeenkomsten tussen de Stichting Onafhankelijke Media en de Adverteerder.

j. Bezoeker:
Een, al dan niet geregistreerde, gebruiker van één van de websites die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Onafhankelijke Media en die de pagina bezoekt waarop de Advertentie wordt vertoond.

k. De Stichting Onafhankelijke Media:
de Stichting Onafhankelijke Media, gevestigd en kantoorhoudende te Capucijnenstraat 245, 5025 LM Tilburg, ingeschreven in het Handelsregister te Eindhoven onder nummer 62204548

l. Losse Advertentie:
Een Advertentie in de gedrukte of online Media.

m. Media/Medium:
alle publicaties (online of in print) die onder verantwoordelijkheid vallen van de Stichting Onafhankelijke Media.

n. Offerte:
Een door de Stichting Onafhankelijke Media, met het oog op een specifieke Adverteerder, Schriftelijk of Digitaal gedaan aanbod.

o. Reclamecampagne:
Een reeks van Advertenties die in het kader van een Advertentieovereenkomst wordt geplaatst.

p. Sluitingsdatum:
De datum waarop de Advertentieruimte voor een bepaald Medium uiterlijk dient te worden gereserveerd, teneinde plaatsing op de door Adverteerder gewenste datum te kunnen realiseren.

q. Tag:
De HTML-code die op een website wordt geplaatst en die aangeeft op welk zoekwoord de Advertentie kan worden gevonden in zoekmachines.

r. Uiterste Aanleverdatum:
De datum waarop de Advertentie uiterlijk door de Stichting Onafhankelijke Media dient te zijn ontvangen, teneinde plaatsing op de door Adverteerder gewenste datum te kunnen realiseren.

s. Website(s):
De internet websites van de Stichting Onafhankelijke Media te weten:

  • https://www.tilburgers.nl
  • http://onafhankelijkemedia.nl
  • http://beeldbieb.org

inclusief sub-domeinen

t. Schriftelijk:
per brief of e-mail.

Artikel 2. Algemeen

1. De Algemene Voorwaarden Adverteren zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Offertes van de Stichting Onafhankelijke Media, alsmede op alle Advertentie-overeenkomsten die tussen de Stichting Onafhankelijke Media en een Adverteerder gesloten worden, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

2. Algemene voorwaarden van de Adverteerder, of enige andere voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Stichting Onafhankelijke Media en de Adverteerder en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Advertentieovereenkomst.

4. Indien een Advertentieovereenkomst wordt gesloten door twee of meer Adverteerders gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen die voortvloeien uit de Advertentieovereenkomst.

5. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Onafhankelijke Media is de Adverteerder niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Advertentieovereenkomst aan derden over te dragen.

6. De Stichting Onafhankelijke Media is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden Adverteren te wijzigen. De Stichting Onafhankelijke Media zal elke wijziging van de Algemene Voorwaarden Adverteren bekend maken op <https://www.tilburgers.nl/colofon/advertentie-voorwaarden/>. De gewijzigde Algemene Voorwaarden Adverteren zijn van toepassing op Advertentieovereenkomsten, Aanbiedingen en Offertes die zijn gesloten dan wel gedaan vanaf de dag van publicatie van de gewijzigde Algemene Voorwaarden Adverteren op <https://www.tilburgers.nl/colofon/advertentie-voorwaarden/>.

7. De ROTA Voorwaarden zijn niet van toepassing.

Artikel 3. Offertes en Aanbiedingen

1. Alle Offertes en Aanbiedingen van de Stichting Onafhankelijke Media zijn altijd eenmalig, vrijblijvend en zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij in de Offerte anders is aangegeven.

2. Prijzen en overige voorwaarden die van toepassing zijn op een Aanbieding of een Offerte hebben enkel betrekking op die overeenkomst en gelden derhalve niet automatisch voor herplaatsingen, nieuwe Advertentie Orders, uitbreiding, vernieuwing of voortzetting van een Advertentieovereenkomst.

Artikel 4. Opties

1. Opties op Advertentieruimte worden slechts geacht te zijn verleend, indien de Stichting Onafhankelijke Media uitdrukkelijk en Schriftelijk aan De Adverteerder heeft meegedeeld, dat er bij wijze van optie Advertentieruimte is gereserveerd voor De Adverteerder.

2. Opties vervallen altijd van rechtswege op de door de Stichting Onafhankelijke Media Schriftelijk aangegeven vervaldatum, tenzij De Adverteerder de optie voordien heeft ingeroepen. Indien niet expliciet een vervaldatum van de optie is overeengekomen, vervalt deze op de vijftiende dag voorafgaand aan de desbetreffende Uiterste Aanleverdatum.

3. Indien de Stichting Onafhankelijke Media een optie heeft verleend aan De Adverteerder en een derde zich heeft aangemeld om de gereserveerde Advertentieruimte te kopen, kan de Stichting Onafhankelijke Media De Adverteerder Schriftelijk verzoeken om binnen twee werkdagen te beslissen of zij de optie wenst om te zetten in een overeenkomst. Indien De Adverteerder van die mogelijkheid geen gebruik wenst te maken, of niet binnen de termijn reageert, staat het de Stichting Onafhankelijke Media vrij om de Advertentieruimte aan derden te verkopen.

Artikel 5. Totstandkoming Advertentie overeenkomsten

1. Voor de totstandkoming van iedere Advertentieovereenkomst met betrekking tot één of meer Reclamecampagnes zal De Adverteerder alle bijzonderheden van de beoogde Reclamecampagne aan de Stichting Onafhankelijke Media verstrekken. De Stichting Onafhankelijke Media zal op basis van die bijzonderheden en de op dat moment beschikbare en vrije Advertentieruimte een Offerte uitbrengen.

2. De Stichting Onafhankelijke Media behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de geoffreerde Advertentieruimte aan derden te verkopen, zolang het aanbod niet Schriftelijk door De Adverteerder is geaccepteerd en de Stichting Onafhankelijke Media de acceptatie ontvangen heeft.

3. Iedere Advertentieovereenkomst zal ingaan op de datum waarop deze door de Stichting Onafhankelijke Media Schriftelijk aan De Adverteerder wordt bevestigd, behoudens voor zover in die bevestiging uitdrukkelijk een andere ingangsdatum is vermeld. Indien de eerste dag van de Reclamecampagne, door omstandigheden is gelegen voor de datum waarop de bevestiging door de Stichting Onafhankelijke Media wordt verstuurd wordt de Advertentieovereenkomst geacht te zijn ingegaan op de Sluitingsdatum, of indien voor het betreffende medium geen Sluitingsdatum van toepassing is, de Uiterste Aanleverdatum.

4. Indien vanwege urgentie of om een andere bijzondere reden de Advertentieovereenkomst telefonisch wordt overeengekomen, zal de Stichting Onafhankelijke Media de Advertentieovereenkomst per omgaande per e-mail aan De Adverteerder bevestigen. Indien de Adverteerder niet akkoord is met de door de Stichting Onafhankelijke Media verstuurde bevestiging zal hij de Stichting Onafhankelijke Media hiervan per omgaande op de hoogte stellen. Indien Adverteerder dit nalaat komt de Advertentieovereenkomst tot stand na verloop van de termijn dat Adverteerder redelijkerwijs, met inachtneming van de omstandigheden van het geval, had kunnen reageren op de bevestiging.

5. Indien in een Advertentieovereenkomst is bepaald dat een bepaald aantal Advertenties zal worden afgenomen binnen de duur van die Advertentieovereenkomst, is de Stichting Onafhankelijke Media gerechtigd om bij expiratie van de duur van de Advertentieovereenkomst de niet afgenomen Advertentieruimte aan de Adverteerder in rekening te brengen.

6. Partijen kunnen in aanvulling op de Advertentieovereenkomst met elkaar overeenkomen dat de Stichting Onafhankelijke Media de Advertentie of Commercial tot stand zal brengen. De kosten daarvan zijn niet inbegrepen in de Advertentietarieven en worden afzonderlijk door de Stichting Onafhankelijke Media aan de Adverteerder in rekening gebracht. De bepalingen en bedingen van deze Algemene Voorwaarden Adverteren zijn van overeenkomstige toepassing op die productieovereenkomsten. De Stichting Onafhankelijke Media neemt in het kader van een productieovereenkomst geen resultaatsverbintenissen op zich, behoudens voor zover schriftelijk uitdrukkelijk is vastgelegd dat een bepaald resultaat gegarandeerd wordt.

7. Indien de Stichting Onafhankelijke Media in het kader van de Advertentieovereenkomst voorbeelden of proefbestanden of documenten aan de Adverteerder toezendt, zal de Adverteerder deze per omgaande zorgvuldig op fouten en gebreken onderzoeken en goedgekeurd of gecorrigeerd aan de Stichting Onafhankelijke Media retourneren. Indien de Adverteerder niet binnen drie dagen (of zoveel korter als door de Stichting Onafhankelijke Media is aangegeven) aan de Stichting Onafhankelijke Media meedeelt dat het ontvangen bestand of document is goedgekeurd, wordt het bestand of het document geacht te zijn goedgekeurd door de Adverteerder. Eventuele afwijkingen, fouten en/of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de goedgekeurde bestanden en documenten komen voor rekening en risico van de Adverteerder. Kosten ter zake van het vervaardigen en verzenden van de bestanden en documenten met voorbeelden en/of proeven komen voor rekening van de Adverteerder en worden afzonderlijk door de Stichting Onafhankelijke Media in rekening gebracht.

Artikel 6. Tarieven en kortingen

1. Advertentie Overeenkomsten komen telkens tot stand op basis van het door de Stichting Onafhankelijke Media geoffreerde Advertentietarief, en bij gebreke van een specifieke prijsvermelding op basis van de ten tijde van de plaatsing actuele Advertentietarieven.

2. De Stichting Onafhankelijke Media stelt haar Advertentietarieven van tijd tot tijd opnieuw vast.

Het minimumtarief bedraagt €60,- inclusief BTW voor een advertentie van 320 pixels breed en 40 pixels hoog, geplaatst in de zijbalk op Tilburgers.nl, op een lage positie, zonder interne of externe hyperlink.

3. Alle Advertentietarieven zijn exclusief BTW en exclusief alle overige heffingen en andere te maken kosten, waaronder mede begrepen eventuele vervoers-, verpakkings-, verzend-, en administratiekosten. De Stichting Onafhankelijke Media is niet BTW-plichtig.

4. De Stichting Onafhankelijke Media behoudt zich het recht voor wijzigingen in de Advertentietarieven in de looptijd van een Advertentieovereenkomst door te voeren bij substantiële kostenverhogingen voor exploitatie en dienstverlening. De Stichting Onafhankelijke Media zal De Adverteerder zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren over alle verhogingen van de Advertentietarieven, die tijdens de duur van iedere Advertentieovereenkomst worden ingevoerd. Indien de Advertentietarieven dientengevolge meer dan 10% stijgen, is De Adverteerder gerechtigd om de Advertentieovereenkomst schriftelijk aan de Stichting Onafhankelijke Media op te zeggen, binnen acht dagen na kennisgeving van de prijsverhoging, in welk geval de overeenkomst eindigt op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 7. Facturering en betaling

1. In geval van een Reclamecampagne zal de Stichting Onafhankelijke Media de geleverde Advertentieruimte gedurende de Reclamecampagne in termijnen van twee weken in rekening brengen aan de Adverteerder door middel van een gespecificeerde factuur, die telkens betrekking heeft op de Advertentieruimte die in de komende twee weken zal worden geleverd.

2. Alle facturen dienen binnen 15 dagen na factuurdatum te worden voldaan op de wijze zoals aangegeven op de factuur.

3. De Stichting Onafhankelijke Media zal niet in verzuim raken door de enkele late verzending van een factuur. Het enkele feit dat de Adverteerder niet binnen de hierboven vermelde termijn een factuur van de Stichting Onafhankelijke Media ontvangt ter zake van enige verrichte prestatie, zal nooit tot gevolg hebben, dat de Adverteerder geen vergoeding ter zake van die verleende dienst verschuldigd is en zal evenmin een afstand van recht op betaling door de Stichting Onafhankelijke Media impliceren.

4. Indien en zodra de betalingstermijn verstrijkt zonder dat de gehele betaling door de Stichting Onafhankelijke Media is ontvangen, is de Adverteerder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf het tijdstip dat het verzuim intreedt tot aan het tijdstip van de integrale voldoening van het verschuldigd bedrag is de Adverteerder een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 keer de wettelijke handelsrente.

5. Vanaf het moment waarop verzuim intreedt, zal de Adverteerder tevens aansprakelijk zijn voor de buitengerechtelijke incassokosten, die worden geacht gelijk te zijn aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 500,- per factuur. Indien de werkelijke, in redelijkheid door de Stichting Onafhankelijke Media gemaakte buitengerechtelijke incassokosten hoger zijn, is de Stichting Onafhankelijke Media gerechtigd om in plaats van de fictieve kosten de daadwerkelijke buitengerechtelijke incassokosten aan de Adverteerder in rekening te brengen.

6. Het is de Adverteerder niet toegestaan om de betalingen die uit deze Advertentieovereenkomst voortvloeien op te schorten, of te verrekenen met enige vordering die de Adverteerder op enig moment mocht hebben op de Stichting Onafhankelijke Media.

7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Adverteerder, dan wel indien de Adverteerder in verzuim is ten aanzien van enige uit de Advertentieovereenkomst voortvloeiende verbintenis, worden alle verbintenissen van de Adverteerder die voortvloeien uit deze Advertentieovereenkomst en alle overige tussen partijen bestaande overeenkomsten onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

8. Indien de Adverteerder aan de Stichting Onafhankelijke Media geen juist en volledig materiaal, vrij van alle fouten en geschikt voor de plaatsing van de Advertentie heeft aangeleverd, zoals onder andere gespecificeerd in de Aanlevervoorwaarden in deze Algemene Voorwaarden Adverteren, is de Stichting Onafhankelijke Media gerechtigd om de hierdoor veroorzaakte extra technische en administratieve kosten boven de overeengekomen Advertentietarieven aan de Adverteerder in rekening te brengen.

9. De Stichting Onafhankelijke Media is gerechtigd om een voorschot op de betaling te verlangen van de Adverteerder voor aanvang van enige Reclamecampagne dan wel van een losse Advertentie.

Artikel 8. Vereisten aan de Advertentie en de Adverteerder

1. De Advertentie dient uiterlijk op de Uiterste Aanleverdatum te worden aangeleverd in goede staat en volledig in overeenstemming met de Aanlevervoorwaarden. Deze termijn is een fatale termijn, bij overschrijding waarvan het verzuim van De Adverteerder zonder nadere ingebrekestelling intreedt en onverminderd het recht van de Stichting Onafhankelijke Media op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

2. De toezending van de Advertentie aan de Stichting Onafhankelijke Media geschiedt voor rekening en risico van De Adverteerder. Het risico ter zake van de informatiedrager waarop de Advertentie wordt aangeleverd, komt voor rekening van de Stichting Onafhankelijke Media vanaf het tijdstip van ontvangst daarvan door de Stichting Onafhankelijke Media.

3. De Adverteerder verbindt zich tegenover de Stichting Onafhankelijke Media om al datgene te doen of na te laten dat redelijkerwijs in haar vermogen ligt, om te voorkomen, dat de informatiedrager virussen of andere eigenschappen bezit, die de hard- en/of software van de Stichting Onafhankelijke Media zouden kunnen beschadigen. In het bijzonder zal De Adverteerder haar netwerk doorlopend beveiligen met antivirus software die voldoet aan de laatste stand van de techniek.

4. De Advertentie dient in het algemeen volledig in overeenstemming te zijn met alle vereisten die daaraan op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving worden gesteld alsmede met de normen die daaraan in het maatschappelijk verkeer worden gesteld. In het bijzonder, maar niet limitatief, dient de Advertentie aan het onderstaande te voldoen:

a. Advertentieruimte mag niet worden aangewend voor doeleinden die concurreren of strijdig zijn met de doeleinden van de Stichting Onafhankelijke Media, behoudens voor zover de Stichting Onafhankelijke Media daarmee vooraf uitdrukkelijk Schriftelijk heeft ingestemd.

b. De Adverteerder wordt duidelijk en ondubbelzinnig geïdentificeerd in de Advertentie.

c. De Advertentie heeft betrekking op de onderneming, diensten en/of producten van De Adverteerder.

d. De Advertentie dient duidelijk en onmiskenbaar herkenbaar te zijn als commerciële communicatie.

e. Advertenties mogen niet in strijd zijn met de wettelijke reclameregels en dienen ook overigens volledig in overeenstemming te zijn met de Nederlandse Reclame Code.

f. Advertenties met betrekking tot financiële diensten en producten dienen volledig in overeenstemming te zijn met de regelgeving van de AFM.

g. Advertenties mogen niet beledigend zijn voor het Koninklijk Huis of voor andere personen met lokale, landelijke of internationale bekendheid, noch ten aanzien van groepen van mensen met een specifiek gemeenschappelijk kenmerk.

h. De Advertentie mag op geen enkele wijze misleidend of verwarrend zijn.

i. De Advertentie dient te passen bij het imago van de Stichting Onafhankelijke Media.

j. De Advertentie mag niet onbehoorlijk, haatdragend, opruiend, discriminerend, seksueel getint, schokkend, of aanstootgevend zijn, dan wel in strijd zijn met datgene dat in het maatschappelijk als betamelijk wordt beschouwd.

k. De Advertentie mag een hyperlink bevatten naar een website van De Adverteerder. Echter, De Advertentie mag geen script of code bevatten die de Bezoeker volgt op het internet (Tracking).

5. De Adverteerder garandeert de Stichting Onafhankelijke Media dat de inhoud van de Advertentie:

a. Overeenstemt met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden Adverteren;

b. Het imago of andere belangen van de Stichting Onafhankelijke Media op geen enkele wijze schaadt.

6. De Adverteerder garandeert de Stichting Onafhankelijke Media dat met de plaatsing van de Advertentie geen inbreuk wordt gemaakt op enige intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en De Adverteerder staat er voor in dat hij gerechtigd is tot het gebruik van alle in de Advertentie vervatte auteursrechten, woord- en beeldmerken, portretrechten en andere rechten van intellectuele eigendom, en tot het verstrekken van een gebruiksrecht daarop aan de Stichting Onafhankelijke Media om de Advertentie te plaatsen in de Media.

7. De Adverteerder vrijwaart de Stichting Onafhankelijke Media van alle aanspraken van derden binnen en buiten rechte verband houdend met de verbintenissen van De Adverteerder op grond van dit artikel.

8. De Stichting Onafhankelijke Media zal iedere aanspraak van derden in verband hiermee onmiddellijk en schriftelijk aan De Adverteerder meedelen. De Adverteerder zal de Stichting Onafhankelijke Media volledig schadeloos stellen ter zake van aanspraken als bedoeld in dit artikel 8 lid 6.

Artikel 9. Plaatsing van de Advertentie en de Stichting Onafhankelijke Media

1. De Stichting Onafhankelijke Media verbindt zich in een Advertentieovereenkomst tot het plaatsen van de door De Adverteerder tijdig en conform de Aanlevervoorwaarden aangeleverde Advertentie op de wijze voorzien in deze Algemene Voorwaarden Adverteren.

2. De overeengekomen plaatsingsdatum is slechts een indicatie en niet een fatale termijn, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen.

3. De Stichting Onafhankelijke Media zal bij het plaatsen van de Advertentie, zorgvuldig te werk gaan. Bij gebleken defecten of ongeschiktheid van de informatiedrager waar de Advertentie op is aangeleverd, zal de Stichting Onafhankelijke Media De Adverteerder onmiddellijk per e-mail of telefonisch informeren. In dat geval zal De Adverteerder per omgaande zorgen voor een nieuwe versie van de Advertentie.

4. De Stichting Onafhankelijke Media is te allen tijde gerechtigd om de Advertentie niet te plaatsen, indien:

a. Deze naar haar mening in strijd is met het bepaalde in deze voorwaarden;

b. Ingeval de desbetreffende Advertentieruimte benodigd is in verband met spoedeisende nieuwsberichten en/of ingezonden mededelingen, zoals rouwberichten, dan wel ingeval van storingen, dan wel indien de ruimte vanwege redactionele motieven voor andere doeleinden wordt aangewend;

c. De informatiedrager waarop de Advertentie wordt aangeleverd technisch defect of onbruikbaar is, of van slechte kwaliteit is;

d. Er bij het plaatsen van de Advertentie technische problemen optreden;

e. De Advertentie bij eerdere plaatsing aanleiding heeft gegeven van klachten van lezers, bezoekers en/of luisteraars van de Stichting Onafhankelijke Media.

f. De Advertentie naar haar oordeel niet past bij de aard en de omvang van de andere Advertenties op de betreffende website of de editie van het Medium, de goede naam en kwaliteit van de Stichting Onafhankelijke Media.

5. De Stichting Onafhankelijke Media behoudt zich het recht voor om een Medium of een onderdeel daarvan te laten vervallen. Indien de Stichting Onafhankelijke Media daartoe besluit op een moment dat er nog een reclamecampagne loopt, is De Adverteerder gerechtigd te kiezen om de Reclamecampagne voor het overige deel te laten vervallen, dan wel om deze in een ander Medium van de Stichting Onafhankelijke Media onder te brengen tegen de daarvoor geldende tarieven.

6. De Stichting Onafhankelijke Media is bevoegd om naar eigen inzicht een reservering voor een Advertentie te weigeren, in te trekken of terug te trekken, indien de plaatsing van de Advertentie in strijd zou kunnen komen met de belangen van de Stichting Onafhankelijke Media dan wel de belangen van haar adverteerders. Daartoe is de Stichting Onafhankelijke Media eveneens gerechtigd indien de plaatsing van de Advertentie in strijd zou zijn met maatschappelijke waarden en normen, de goede smaak en/of zeden en enige bepaling op grond van geldende wet- en regelgeving dan wel een op andere wijze de Stichting Onafhankelijke Media bindende bepaling. De Stichting Onafhankelijke Media is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

7. De Stichting Onafhankelijke Media is gerechtigd de Advertentie te bewaren en te archiveren voor de duur die haar goeddunkt. Deze termijn zal minstens één jaar bedragen. Na verloop van deze termijn is de Stichting Onafhankelijke Media gerechtigd om de Advertentie te vernietigen.

8. De Stichting Onafhankelijke Media behoudt zich het recht voor om aanwijzingen van de bevoegde autoriteiten, waaronder mede begrepen zonder daartoe beperkt te zijn: Ministerie van Justitie, het Commissariaat van de Media, de Reclame Code Commissie, het College van Beroep, de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten, de Autoriteit Financiële markten en hun rechtsopvolgers op te volgen.

9. De Stichting Onafhankelijke Media is niet verantwoordelijk voor de mate waarin de Reclamecampagne succesvol is, noch voor de mate waarin het beoogde publiek daadwerkelijk wordt bereikt, behoudens voor zover dit te wijten is aan de opzet of grove nalatigheid van de Stichting Onafhankelijke Media.

Artikel 10. Annuleringen & opschuiving

1. De Adverteerder is gerechtigd om de Reclamecampagne te annuleren of uit te stellen. De Adverteerder dient de Stichting Onafhankelijke Media hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

2. Indien annulering van een Reclamecampagne uiterlijk op de Sluitingsdatum geschiedt, is de Adverteerder 4% van de over die campagne verschuldigde Advertentietarieven verschuldigd, en is de Stichting Onafhankelijke Media gerechtigd om de door de Stichting Onafhankelijke Media gemaakte kosten daarvoor in rekening te brengen bij Adverteerder. Indien het annuleren van de Reclamecampagne na de Sluitingsdatum geschiedt, dient de Adverteerder het gehele overeengekomen Advertentietarief van de Reclamecampagne te voldoen. Deze bedragen worden verschuldigd zodra de Stichting Onafhankelijke Media in kennis is gesteld van het annuleren van de Reclamecampagne. Indien voor het desbetreffende Medium geen Sluitingsdatum van toepassing is, is het bovenstaande van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat annulering uiterlijk op de tweede werkdag voorafgaand aan de Uiterste Aanleverdatum kan geschieden.

3. Een Reclamecampagne mag worden opgeschoven of uitgesteld door de Adverteerder of door de Stichting Onafhankelijke Media. Indien een Reclamecampagne echter wordt opgeschoven of uitgesteld met een termijn van meer dan twee maanden, te rekenen vanaf de oorspronkelijk overeengekomen plaatsingsdatum, wordt dit gelijkgesteld met annulering.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. De Stichting Onafhankelijke Media is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van de Adverteerder, ontstaan als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verbintenis, uit de Advertentieovereenkomst, waaronder uitsluitend begrepen vervangende schadevergoeding, de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van zodanige schade, de redelijke kosten ter vaststelling van zodanige schade, alsmede de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

2. In geval van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis tot plaatsing van de Advertentie door de Stichting Onafhankelijke Media, heeft de Adverteerder uitsluitend het recht op herplaatsing van de Advertentie dan wel Commercial.

3. De aansprakelijkheid van de Stichting Onafhankelijke Media als bedoeld in het eerste lid van dit artikel is beperkt tot de waarde van de betreffende Advertentieovereenkomst.

4. De Stichting Onafhankelijke Media is op grond van de Advertentieovereenkomst nimmer aansprakelijk voor indirecte schade die de Adverteerder lijdt, voortvloeiend uit, of samenhangend met de uitvoering van de Advertentieovereenkomst. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen:, gevolgschade omzet- of winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, claims van derden en vermogensschade niet zijnde zaakschade of lichamelijk letsel.

5. De Stichting Onafhankelijke Media is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van programmeringen van derden die kunnen leiden tot het wijzigen, vernietigen, vervormen, deactiveren of buitenwerkingstelling van software, hardware, data van de Adverteerder.

6. Schade dient onmiddellijk, en zo snel mogelijk Schriftelijk, na het ontstaan daarvan door de Adverteerder aan de Stichting Onafhankelijke Media te worden gemeld, zodat laatstgenoemde de gelegenheid krijgt om eventuele uitbreiding van de schade te voorkomen en tijdig een behoorlijke expertise kan (doen) verrichten. Indien de Adverteerder zich niet aan het bepaalde in de Advertentieovereenkomst houdt, komen latere uitbreidingen van de schade, daaronder mede begrepen kosten te voorkoming, beperking en vaststelling van de schade niet voor vergoeding in aanmerking. Schade die niet uiterlijk binnen één week na ontdekking daarvan Schriftelijk door de Adverteerder aan de Stichting Onafhankelijke Media is gemeld, zal niet worden vergoed.

7. De uitsluitingen en beperkingen vermeld in dit artikel vinden geen toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het bestuur van de Stichting Onafhankelijke Media grove schuld van de schadeveroorzakende partij of diens vennootschapsdirecteur(en) en evenmin indien sprake is van schending van een garantie, dan wel indien een vrijwaring is afgegeven.

Artikel 12. Overmacht

1. Ingeval een partij diens prestaties die voortvloeien uit de Advertentieovereenkomst niet kan nakomen wegens overmacht, worden de prestaties van die partij opgeschort voor een termijn van twee weken. Indien de overmacht bij het verstrijken van die termijn voortduurt, kan ieder der partijen de Advertentieovereenkomst met onmiddellijke ingang aan de andere partij opzeggen.

2. Overmacht wordt in het kader van deze Advertentieovereenkomst geïnterpreteerd op grond van het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat daaronder mede wordt begrepen: stroomstoringen, netwerkstoringen, ziekte, of stakingen bij een toeleverancier, distributeur of opdrachtnemer van de Stichting Onafhankelijke Media, onvoorziene hard- en/of software storingen.

3. De Stichting Onafhankelijke Media behoudt zich het recht voor om zich op overmacht te beroepen indien de overmachtsituatie is ingetreden op een tijdstip waarop de Stichting Onafhankelijke Media haar verbintenissen reeds had moeten nakomen.

Artikel 13. Reclamaties

1. Reclamaties dienen binnen veertien werkdagen na de plaatsingsdatum Schriftelijk door de Adverteerder aan de Stichting Onafhankelijke Media te worden meegedeeld.

2. De nakoming van de Advertentieovereenkomst wordt geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd door de Stichting Onafhankelijke Media indien de Adverteerder niet binnen de termijnen vermeld in dit artikel heeft gereclameerd.

3. De Adverteerder is niet gerechtigd om zijn betalingsverplichtingen op te schorten in verband met enige reclamatie.

Artikel 14. Ontbinding en opschorting

1. De Stichting Onafhankelijke Media is gerechtigd de Advertentieovereenkomst onmiddellijk bij aangetekende brief aan de andere partij te ontbinden of op te schorten zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, indien en zodra het faillissement van die andere partij wordt aangevraagd of uitgesproken, de andere partij zijn eigen faillissement of surseance van betaling aanvraagt, beslag wordt gelegd op een substantieel deel van de bezittingen van de andere partij, of de doorslaggevende zeggenschap in de onderneming in handen komt van een andere eigenaar.

2. De opsomming van de opschorting en ontbindingsgronden in het eerste lid is niet limitatief en doet geen afbreuk aan andere in de wet vermelde opschorting en ontbindingsgronden, noch aan enig ander recht dat de Stichting Onafhankelijke Media toekomt op grond van de wet.

Artikel 15. Privacy

1. De wijze waarop de Stichting Onafhankelijke Media omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van Adverteerders is opgenomen in de privacyverklaring <https://www.tilburgers.nl/colofon/privacy-verklaring/>, die op de Website(s) staat.

Artikel 16. Forum en rechtskeuze

1. Op deze Algemene Voorwaarden Advertenties en op de Advertentieovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. In geval van enig geschil tussen de Stichting Onafhankelijke Media en De Adverteerder is de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant in eerste aanleg exclusief bevoegd om kennis te nemen van dat geschil.

HOOFDSTUK 2 – LOSSE ADVERTENTIES; SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR ADVERTEREN IN GEDRUKTE MEDIA

Artikel 17. Toepasselijkheid

Dit hoofdstuk is aanvullend van toepassing in geval van Losse Advertenties.

Artikel 18. Losse Advertenties

1. Losse Advertenties worden berekend op basis van de millimetertarieven die van kracht zijn op de plaatsingsdatum.

2. Advertentie Overeenkomsten met betrekking tot Losse Advertenties komen tot stand door de uitvoering van een Advertentie Order van de Adverteerder door de Stichting Onafhankelijke Media.

3. Advertentie Orders met betrekking tot Losse Advertenties worden in beginsel niet door de Stichting Onafhankelijke Media aan de Adverteerder bevestigd.

4. De Adverteerder kan in de opdracht tot plaatsing van een Losse Advertentie een indicatie geven van de gewenste plaats en/of plaatsingsdatum.

5. De Stichting Onafhankelijke Media zal een indicatie voor een bepaalde plaats of plaatsingsdatum als een verzoek beschouwen, maar garandeert op geen enkele wijze dat de Advertentie ook daadwerkelijk op de gewenste plaats en/of plaatsingsdatum wordt geplaatst. De Stichting Onafhankelijke Media behoudt zich het recht voor om de Advertentie zonder voorafgaand overleg met de Adverteerder op een andere plaats of op een andere datum te plaatsen, tenzij zij Schriftelijk uitdrukkelijk anders heeft bevestigd.

6. Fouten in Advertenties die telefonisch zijn opgegeven, evenals fouten als gevolg van onduidelijke Schriftelijke opgave komen volledig voor rekening en risico van de Adverteerder. De Adverteerder heeft ter zake daarvan geen recht op schadevergoeding, rectificatie, prijsreductie noch op kosteloze herplaatsing.

Artikel 19. Aanlevervoorwaarden

1. Voor website(s):
de Stichting Onafhankelijke Media accepteert uitsluitend advertentiemateriaal dat:

aangeboden wordt in .jpg voor afbeeldingen.

de volledige, gewenste tekst bevat

de juiste hyperlink bevat indien de toepassing van een hyperlink is overeengekomen

2. Voor gedrukte media:

de Stichting Onafhankelijke Media accepteert uitsluitend advertentiemateriaal dat:

volledig is zoals overeengekomen

Artikel 20. Plaatsing van de Advertentie

1. De Stichting Onafhankelijke Media is te allen tijde gerechtigd technische wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde Advertentie indien dat nodig is om de Advertentie op een juiste (technische) wijze te plaatsen.

2. De Stichting Onafhankelijke Media is niet aansprakelijk voor de afdrukkwaliteit van de Advertentie, behoudens voor zover een slechte afdrukkwaliteit aantoonbaar is veroorzaakt door haar opzet, of grove nalatigheid.

3. Indien een Reclamecampagne geheel of ten dele wordt uitgevoerd door middel van inserts bij één of meer Media, dan garandeert de Stichting Onafhankelijke Media op geen enkele wijze dat de inserts de abonnee ook daadwerkelijk bereiken.

HOOFDSTUK 3 – SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR ADVERTEREN OP DE WEBSITES VAN de Stichting Onafhankelijke Media

Artikel 21. Toepasselijkheid

Dit hoofdstuk is aanvullend van toepassing in geval van adverteren op de Websites van de Stichting Onafhankelijke Media

Artikel 22. Aanlevervoorwaarden

1. De Adverteerder verstrekt de Stichting Onafhankelijke Media voor de overeengekomen duur en het overeengekomen gebruik een onvoorwaardelijke, onherroepelijk, onbeperkte en wereldwijde licentie met betrekking tot de plaatsing van de Advertentie en alle daarin vervatte rechten van intellectuele en/of industriële eigendom.

2. De Advertentie en de hyperlink naar de website van de Adverteerder zullen uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de overeengekomen plaatsing door de Adverteerder aan de Stichting Onafhankelijke Media te worden geleverd.

3. De Stichting Onafhankelijke Media zal de Advertentie en de hyperlink implementeren op de Website en zal deze op een zorgvuldige en professionele wijze onderhouden.

4. De Stichting Onafhankelijke Media zal de implementatie van de hyperlink en de Advertentie op zodanige wijze verrichten, dat zo veel mogelijk wordt voorkomen dat derden van de hyperlink gebruik kunnen maken om op onrechtmatige wijze toegang te krijgen tot de website van de Adverteerder.

Artikel 23. Aanlevering van de Advertentie

1. De Advertentie dient uiterlijk vijf werkdagen voor de aanvangsdatum van de Reclamecampagne in goede staat, volledig en in juiste vorm per e-mail door de Adverteerder aan de Stichting Onafhankelijke Media te worden aangeleverd, en door de Stichting Onafhankelijke Media zijn geaccepteerd op basis van overeengekomen kwalificaties zoals nader overeengekomen in de Advertentieovereenkomst.

2. De Adverteerder zal de Advertenties en de gegevens om een eventueel overeengekomen hyperlink naar de website van de Adverteerder te maken aan de Stichting Onafhankelijke Media ter beschikking stellen.

Artikel 24. Intellectuele eigendomsrechten

1. Eventuele vergoedingen te betalen aan BUMA/STEMRA en/of SENA, dan wel aan een overige derde en/of collectieve rechten organisatie die aanspraak kan maken op enige vergoeding uit hoofde van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, met betrekking tot het openbaar maken van de Advertentie, komen geheel voor rekening en risico van De Adverteerder.

Artikel 25. De Website

1. De Stichting Onafhankelijke Media zal haar websites met zorg inrichten, hosten, beveiligen en onderhouden en zal de Reclamecampagne met zorg plaatsen en monitoren.

2. De Stichting Onafhankelijke Media stelt haar websites ter beschikking in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van de Reclamecampagne, mitsdien “met alle gebreken” en “indien beschikbaar”.

3. De Stichting Onafhankelijke Media verleent geen enkele garantie tegenover de Adverteerder ter zake van ongehinderd gebruik door de Bezoeker, afwezigheid van belemmeringen, retentierechten of inbreuken op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden op de Website, onafgebroken en/of foutloze toegang voor de Bezoeker, minimale onderhoudstijden of minimale “downtimes” noch enige andere garantie met betrekking tot haar websites.

4. De Adverteerder dient zich te onthouden van elk gebruik van De Websites van de Stichting Onafhankelijke Media dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de belangen van de Stichting Onafhankelijke Media, andere tot de Stichting Onafhankelijke Media behorende ondernemingen, leveranciers van informatie op De Website en/of andere dienstverleners van de Stichting Onafhankelijke Media, andere adverteerders op De Website en/of gebruikers van De Website.