Site pictogram Tilburgers.nl

Advies Sociale Raad: “Burgerparticipatie. Op z’n Tilburgs Meej-áánderen!”

De gemeente Tilburg timmert al behoorlijk aan de weg met burgerparticipatie, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering.

Dat stelt de Sociale Raad Tilburg (SRT), een adviesraad voor het College van Burgemeesters en Wethouders, in een advies getiteld “Burgerparticipatie. Op z’n Tilburgs Meej-áánderen!”. Het advies bevat een viertal concrete aanbevelingen:

    1. Allereerst: investeer meer in contacten van mens tot mens. Minder digitale communicatie, meer direct contact van ambtenaren met burgers. Inwoners geven aan hier behoefte aan te hebben en het verkleint de afstand tussen de gemeente en haar burgers. Het voorkomt ook verwarring en frustratie.
    2. Een tweede aanbeveling gaat over de drie Tilburgse ‘Pactwijken”: Tilburg-Noord, ’t Zand en Groenewoud. De gemeente besteedt extra aandacht aan deze wijken en geeft zichzelf de ruimte om te experimenteren en waar nodig bepaalde regels terzijde te schuiven. De SRT stelt voor dat de gemeenteraad jaarlijks in elk van deze drie wijken en hoorzitting organiseert. SRT-voorzitter Dion van den Berg licht toe waarom: “Dat kan de kloof tussen (actieve) burgers en raadsleden helpen verkleinen en geeft de gemeenteraad een beter en integraal beeld van wat er in die wijken gebeurt.”
    3. Tilburg kent een ‘gidsambtenaar burgerinitiatieven’. Deze ambtenaar helpt burgers in hun contacten met het gemeentehuis en voorkomt dat door miscommunicatie of onbekendheid verzoeken en ideeën tussen wal en schip vallen. Dat is een goed initiatief, maar de mogelijkheden van één enkele ambtenaar zijn vanzelfsprekend beperkt. Door om deze gidsambtenaar heen een ‘ambtelijk expertiseteam’ te organiseren kunnen veel meer ambtenaren begeleid worden in het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn voor een goede samenwerking met burgers. De derde aanbeveling is dan ook: richt een ambtelijk expertiseteam op.
    4. Tot slot komt de SRT met het voorstel voor een nieuwe vorm van participatie: een ‘klankbordraad’.

Dion Van den Berg: “Er zijn gemeenten die zo’n burgerraad op wijkniveau hebben opgetuigd en er zijn gemeenten die een burgeradviesraad in het leven roepen voor een specifiek thema. Wij zeggen: laten we het in Tilburg op stedelijk niveau doen en zo’n klankbordraad een aantal onderwerpen laten bespreken. Je zou kunnen denken aan een raad met evenveel leden als de gemeenteraad, dus vijfenveertig,

Zoek, via loting, een dwarsdoorsnede va

1300 Tilburgse inwoners geven input voor sociaal beleid op 23 april 2016

n de volwassen Tilburgers: qua leeftijd, sekse, woonwijk, opleidingsniveau.” Per agendapunt moet duidelijk zijn wat het gewicht van besluiten van een klankbordraad: adviserend, of op onderdelen besluitvormend. En vooral moeten de gevoelige onderwerpen, die burgers bezighouden, niet gemeden worden. Van den Berg: “We noemen in ons advies als voorbeelden het Draaiend Huis, de problemen rond de jeugdzorg en de woonlocaties voor arbeidsmigranten. Wij geloven als SRT in wat wel de ‘collectieve intelligentie’ genoemd wordt. Zeker, gemeentebestuurders en ambtenaren hebben veel expertise, maar als je daar de betrokkenheid, ervaringen, kennis en ideeën van burgers aan toevoegt, zullen de besluiten er zeker niet slechter van worden. Integendeel!”

De SRT benadrukt dat het er niet om gaat bepaalde groepen burgers te betrekken, maar dat de grote uitdaging is om ook die burgers te betrekken die van dag tot dag overleven en eigenlijk met de rug naar de politiek en gemeente toe staan. Het rapport benoemt de participatieparadox. Wie toch al participeert (de ‘participatie-elite’) gaat meer participeren, wie al is afgehaakt raakt verder verwijderd van de gesprekken over de toekomst van de stad. Een gemeente als Tilburg, die er sociaaleconomisch slechter voorstaat dan vele andere steden in het land kan zich dat niet veroorloven, aldus de SRT. Van belang is dat alle burgers betrokken worden en hun inbreng kunnen hebben en zo een bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van Tilburg.

Het SRT-Advies is te vinden op de website van de SRT: https://socialeraadtilburg.nl/adviezen/advies-burgerparticipatie-op-zn-tilburgs-meej-aanderen

Mobiele versie afsluiten