Site pictogram Tilburgers.nl

Begroting 2014: zeer compact en met een Tientje van De Ridder

Voor wie zich nog de vuistdikke ordners van de jaarbegrotingen van het verleden herinnert, is er goed nieuws. De Begroting voor 2014 telt niet meer dan 214 pagina’s en er is een speciale, interactieve versie en een gewone pdf om te downloaden én een filmpje (zie onderaan).

In een speciaal belegde bijeenkomst waarin wethouder Erik de Ridder de Begroting voor 2014 aan de pers presenteerde, vertelt hij: “De laatste jaren hebben we flink moeten bezuinigen om ons huishoudboekje op orde te krijgen en houden. Daar plukken we nu de vruchten van: 2014 ziet er een stuk rooskleuriger uit. Er is ruimte om te investeren en er is lastenverlichting voor onze inwoners. Met deze begroting kunnen we blijven werken aan de toekomst van Tilburg, ook in deze crisistijd. En we dragen een solide begroting over aan het nieuwe college dat na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 aantreedt.”

Erik de Ridder legt verder uit, dat de gemeente de afgelopen jaren flink heeft afgeboekt op de grondprijzen. Grond die voorheen bijvoorbeeld tegen bedrijfswaarde in de boeken stond, staat nu tegen de veel lagere agrarische waarde in de boekhouding. “Hierdoor is het grondbedrijf geen probleem meer voor Tilburg, maar het blijft een risico omdat je nooit weet of je die grond ooit tegen die waarde verkoopt.” legt hij uit, “waardoor we de afgelopen jaren gemiddeld 75 miljoen hebben bezuinigd” vult hij aan. “Ik wil liever de pijn ‘intern’ wegleggen in plaats van bij de bewoners van de stad”. Hiermee bedoelt hij, dat hij waar mogelijk wil bezuinigen binnen het stadhuis, zodat burgers er minder last van hebben. “We hebben op tijd ingegrepen en we hebben Essent verkocht. Bovendien hebben we een sober financieel beleid gevoerd. Dit is me soms wel verweten door de raad, maar nu plukken we er de vruchten van en ons grondbeleid is nu op orde. In maart 2014 zijn er verkiezingen en ik wil een gezonde overdracht naar de volgende periode.” licht hij toe.

De belangrijkste risico’s voor Tilburg zijn de ‘decentralisaties’ en de bezuinigingen vanuit de landelijke overheid, die tijdens de presentatie nog niet bekend waren. Met de decentralisaties bedoelt hij de Jeugdzorg, WMO en AWBZ die van het Rijk naar de gemeenten gaan en waarvoor fors minder geld beschikbaar is dan voorheen. Terwijl het Rijk daar 16 miljard euro per jaar aan uitgaf, moeten de gemeenten hetzelfde werk gaan doen voor 10 miljard per jaar. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) maakte zich daar in een artikel van 17 september jl. reeds zorgen over.

Het exacte budget van de gemeente was tijdens het opstellen van de Begroting 2014 en de presentatie nog niet bekend, omdat in Den Haag nog druk onderhandeld werd over de landelijke begroting. Deze onderhandelingen werden laat in de avond van vrijdag 11 oktober beëindigd, maar de inhoud en de gevolgen zijn dus nog niet in de gemeentebegroting meegenomen.

Tientje van De Ridder

tientje-van-de-ridderEr is gelukkig ook positief nieuws. Het college doet een aantal voorstellen aan de raad voor de besteding van 23,7 miljoen euro die in de Begroting ‘over’ is. Er wordt in de begroting 23,7 miljoen vrijgemaakt om te investeren in de stad. De woonlasten dalen gemiddeld met bijna 10 euro per huishouden door verlaging van de afvalstoffenheffing. Het volledige lijstje is als volgt.

Programma Sociale stijging

• Ver(nieuw)bouw Theresialyceum: 1.3 miljoen euro
• Nieuwbouw Vakschool: 10 miljoen euro

Programma Vestigingsklimaat

• Bijdrage binnenstadsmanagement: 50.000 euro structureel per jaar
• Tilburgs Ondernemersfonds – Parkmanagement: 1.05 miljoen euro
• Fietsen, verkeersveiligheid en recreatie: 1.05 miljoen euro (onder andere 400.000 euro voor de verbreding van het Bels lijntje).
• Transitie- en inrichtingskosten bibliotheek van de toekomst: 1.5 miljoen euro.
Verbouwing 013: 7.7 miljoen euro.

Programma Leefbaarheid

• Veiligheid: 1.5 miljoen euro voor aanpak georganiseerde criminaliteit, cameratoezicht en aanpak woninginbraken, overvallen en straatroof.
• Natuur- en milieu-educatie: 35.000 euro per jaar voor de jaren 2014-2017.
• Impuls groen meeliftprojecten: 400.000 euro voor investeringen in groen.

Programma Bestuur

• Burgerparticipatie, fonds burgerinitiatieven: 250.000 euro per jaar voor de jaren 2014 en 2015.
• Verlaging OZB met 2%: 747.000 euro in 2014 oplopend naar 777.000 euro in 2017.
• Afschaffen precarioheffing op evenementen: 52.000 per jaar.

Op 11 en 13 november vergadert de Gemeenteraad over de Begroting voor 2014 en worden er beslissingen genomen over deze voorstellen.

Video: Programmabegroting 2014 gemeente Tilburg

Update: 14 oktober, 18.12 uur.

Erik de Ridder via Twitter.

 

Mobiele versie afsluiten