Site pictogram Tilburgers.nl

Begroting 2015: “Genuanceerd overgenomen”

raad juni 2014Woensdag 12 november kwam de gemeenteraad bijeen voor het tweede en laatste deel van de begrotings-vergadering. In maar liefst 107 moties en amendementen (voorstellen) om iets aan de Begroting voor 2015 te veranderen, passeerden er even zoveel onderwerpen heel kort de revue. Bij elk voorstel mogen raadsleden die het voorstel niet zelf hebben ingebracht, vragen stellen aan de indienende partij(en) en in discussie gaan. Vervolgens mag de wethouder die het onderwerp in zijn of haar portefeuille heeft heel kort commentaar geven en zeggen of het voorstel wordt afgeraden of overgenomen.

Het Tilburgse college blinkt echter uit in nuanceringen: genuanceerd overnemen. Een wethouder is het dan voor een deel eens met het voorstel, maar niet helemaal, en wil de motie wel uitvoeren, behalve een onderdeel ervan. Of het officieel op deze manier mag, is een interessante vraag voor rechtsgeleerden, maar in de Tilburgse politiek is het inmiddels ingeburgerd. Het voordeel ervan is, dat wanneer een voorstel (genuanceerd) wordt overgenomen de indienende partij dat meestal een goede reden vindt op het voorstel weer in te trekken zodat er niet over gestemd hoeft te worden. Of de motie dan een meerderheid zou hebben behaald blijft op die manier geheel onbekend.

De volledige lijst van moties en amendementen is te vinden op deze web-pagina van de gemeenteraad, hier volgen enkele voorbeelden.

Leerlingenvervoer

Orkun Baytemir (PvdA) bracht naar voren dat er problemen zijn bij het vervoer van leerlingen naar school. Sinds de bezuinigingen is er onderweg geen begeleiding meer voor de leerlingen en het komt voor dat leerlingen zich agressief gedragen tegen de chauffeur, die op zijn of haar beurt niet weet hoe daarmee om te gaan. De PvdA stelt voor om te onderzoeken op welke manier deze gevaarlijke situatie voor kinderen en chauffeurs op te lossen en geeft de wethouder de opdracht om in januari met een oplossing te komen. Wethouder Marcelle Hendriksx (D66) neemt het voorstel genuanceerd over: ze wil dit wel onderzoeken, maar kan niet beloven om in januari al een oplossing te kunnen bieden. Orkun Baytemir accepteert deze nuancering en trekt de motie in.

Bijzondere bijstand voor huisdieren

Dit ging geheel anders bij het voorstel van Sedi van Loon (D66) om de Bijzondere Bijstand ook toe te kennen aan mensen met een huisdier dat voor medische zorg naar de dierenarts moet. Cees van Dijk (LST) was het roerend me haar eens: “Een huisdier heeft een grote functie, mensen reageren er positief op. Het helpt mensen om uit isolement te komen.” Wethouder Hans Kokke (SP) wees het voorstel af: ” Ik heb hier te maken met wet en regelgeving, hoe vervelend het ook is, bijzondere bijstand is niet bedoeld voor huisdieren.” Zijn argument kon de raad niet overtuigen. Het voorstel werd aangenomen door een meerderheid van D66, GroenLinks, OPA, LNS, CDA, LST, SP en TVP, waardoor hij het voorstel toch moet uitvoeren.

Het voorstel van Loes Dielissen (TVP) om 20.000 euro te geven aan de Stichting Mens Dier Nood, die mensen met een laag inkomen helpt met medische kosten voor hun huisdier, redde het niet.

Kleine zorgaanbieders

Roel Lauwerier (VVD) bracht naar voren dat Zorgcollectief Hart van Brabant, een nieuwe vereniging van kleine zorgondernemers, en het Groene Kruis Brabant nu niet dezelfde behandeling krijgen als grote zorginstellingen. Kleine ondernemers (waaronder veel zzp-ers) worden nu uitgesloten van de frontlijnteams waarbij mensen met een zorgvraag vanaf 1 januari 2015 terecht kunnen en krijgen ook geen compensatie van extra kosten, die grote instellingen wel ontvangen. De VVD wil dat de wethouder alle zorgaanbieders gelijke kansen biedt, hen op dezelfde manier compenseert voor kosten en nog voor het eind van het jaar aan de raad komt vertellen hoe hij dat gaat doen. Wethouder Hans Kokke zag dit plan niet zitten, maar de raad besloot met grote meerderheid dat hij dit toch moet gaan doen. VVD, GroenLinks, PvdA, LNS, OPA, CDA, LST en TVP stemden voor.

kennischequeKennischeques voor kleine ondernemers

Met dit amendement (voorstel waar extra geld voor nodig is) wilde Loes Dielissen (TVP) bereiken dat kleine ondernemers en zzp-ers de kans krijgen om met meer succes te ondernemen. Ze stelde dit voor omdat de hedendaagse arbeidsmarkt sterk aan het veranderen is er steeds minder vaste arbeidscontracten worden af gesloten. Hierdoor kiezen oudere werkelozen steeds vaker voor het ondernemerschap vaak tegen wil en dank. Bijvoorbeeld werknemers in de thuiszorg, die door hun werkgevers steeds vaker worden gedwongen om als zzp-er, hun carrière voort te zetten. Wethouder Erik de Ridder (CDA) vond dat dit voorstel te vroeg kwam omdat hij de voor- en nadelen van kennischeques, met name voor jongeren, nog aan het onderzoeken is. Maar wel wilde hij ook deze optie voor kleine ondernemers en zzp-ers onderzoeken.

En hier gebeurde iets bijzonders: een amendement mag namelijk niet door een wethouder worden overgenomen, want alleen de raad mag beslissen over het uitgeven van geld. Daarop besloot Loes Dielissen om het amendement te veranderen in een motie. In de vorm van een motie nam de wethouder het genuanceerd over en daarop trok Loes Dielissen haar voorstel in. Het zou zomaar een politieke innovatie kunnen zijn.

Zondagochtendmarkt

WeekmarktKoningspleinVrijdag-800De SP en TVP stelden voor om mogelijkheden te onderzoeken om een wekelijkse zondagochtendmarkt van de grond te tillen en daarbij met zoveel mogelijk partners (ambulante handel, winkeliers, horeca, kunst & cultuur, binnenstadbewoners) samen te werken. Hans Smolders deed er graag een schepje bovenop: “Waarom alleen zondagochtend, kan ook de hele dag. Terugschakelen kan altijd nog en wat levendigheid kan geen kwaad.” Jan van Beurden (OPA) vond dat het juist wel wat minder kon: “Ik zou inzetten op iets maandelijks zodat het kan groeien, dan kun je altijd nog uitbreiden naar wekelijks of tweewekelijks als daar behoefte aan is.” Wethouder Erik de Ridder wilde het voorstel genuanceerd overnemen, maar Frans van Aarle (TVP) trok de motie niet in omdat hij een duidelijke uitspraak wilde van de raad. En die kreeg hij: TVP, SP, CDA, D66, PvdA, VVD, TVP, OPA en LNS stemden voor.

DokVast-DB-Schenker-A1-paneelBedrijventerreinen of gras met koeien

Raadslid Joost Möller (VVD) stelde voor om ervoor te zorgen dat de gemeente Tilburg de komende jaren geen ‘nee’ hoeft te verkopen tegen grote bedrijven zoals Tesla, doordat er te laat wordt gestart met wettelijk verplichte procedures voor een nieuw bedrijventerrein. De VVD vreest dat grote ondernemers aan Tilburg voorbij zullen gaan als er niet direct grond voor nieuwe bedrijven beschikbaar is, doordat allerlei procedures heel lang kunnen duren. Dit voorstel leverde een discussie op met Paulus Oerlemans (GroenLinks).

Paulus Oerlemans: “GroenLinks wil vraaggericht ontwikkelen.” Joost Möller: “Dus als Tesla naar u toe komt, gaat u aan de slag met procedures en dan zegt u tegen Tesla: over 6 jaar kunt u terecht. Zeg dan gewoon eerlijk dat u liever weilanden wil in plaats van bedrijven en werkgelegenheid.” Paulus Oerlemans: “We kunnen deze discussie nog 10 keer doen, wij zijn er niet voor om gronden voor bedrijven leeg te laten staan en om bedrijfspanden leeg te laten staan om de prijzen te drukken.” Joost Möller kreeg bijval van Peter van den Hoven (LST): “Het is vraag en aanbod, als bedrijven ideeën hebben kloppen ze aan waar ze het meeste kans maken, dus goed voorbereiden zodat Tilburg bekend is als de plaats waar het kan, Tilburg mag geen enkele trein voorbij laten rijden.”

Wethouder Mario Jacobs (GroenLinks) probeerde beide partijen wat bij elkaar te brengen: “Wij zijn allemaal voor werk. De een wil bouwen als er vraag is, de ander wil vast aanleggen voor als er iemand langskomt.” Joost Möller onderbrak hem: “Dat is de praktijk niet. Praktijk is dat de procedures zo lang zijn, dan is dat bedrijf gewoon weg. Prima om bestaande terreinen samen te voegen, maar ik wil duidelijkheid dat u maatregelen neemt zodat een bedrijf als Tesla meteen ruimte kan krijgen.” Mario Jacobs bood aan om de motie genuanceerd over te nemen: “Ik ben bereid om tijdig de RO-procedures (Ruimtelijke Ordening) te starten en me maximaal inspannen. Met de kanttekening dat er een nut-en-noodzaak-discussie gevoerd moet worden bij een aanvraag. Ik heb ook gezien dat er honderden hectaren leegstaan door de RO-procedures die op voorhand zijn gestart. Dat wil ik ook niet.”

Mobiele versie afsluiten