Site pictogram Tilburgers.nl

Bels Lijntje krijgt subsidie voor bijenlandschap

Uitlegbord Bels Lijntje bij kruising met Gilzerbaan Foto: John Geerts

De gemeente Tilburg en Goirle hebben samen een bedrag  van 832.000 euro subsidie ontvangen van het Groenontwikkelfonds Brabant Dit geld is bedoeld voor de aanleg van een ecologische verbindingszone  bij het Bels Lijntje.

Het doel van deze subsidie is uiteindelijk het verbinden van het natuurgebied Kaaistoep ( tussen Snelweg A58 en Stadsbos013) met Kamp de Kiek (tussen Riel en Alphen). Het verbinden van deze specifieke natuurgebieden versterkt de populaties van plant- en diersoorten, zodat ze minder snel uitsterven.

Het Bels Lijntje tussen Riel en Alphen Foto: John Geerts

De ecologische verbindingszone maakt deel uit van het grotere plan ‘Bijenlandschap Bels Lijntje’. Dat is in 2018 is opgesteld door KNNV-afdeling Tilburg, Stichting BioSfeer, Coöperatie Bels Lijntje en Brabants Landschap. Dit plan gaat over de ontwikkeling van de ecologische en landschappelijke zone langs het fietspad tussen Tilburg en Turnhout.

Die zone is met name gericht op bestuivende insecten, zoals wilde bijen. In Nederland komen ongeveer 350 soorten wilde bijen voor. Hiervan wordt een groot deel bedreigd door het verdwijnen van voedsel en nestgelegenheid. De bermen en begroeiingen langs het Bels Lijntje kunnen fungeren als ecologische strook waarlangs wilde bijen, vlinders en andere diersoorten zich kunnen verplaatsen.
Ecologische stapstenen

Met de subsidie kunnen – aansluitend aan het Bels Lijntje – percelen worden ontwikkeld als ‘ecologische stapstenen’. Dat zijn kleine natuurterreinen die fungeren als leefgebied en foerageergebied tussen de grotere natuurgebieden. Eén van de beoogde stapstenen heeft de gemeente Tilburg onlangs aangekocht. Het gaat om het landbouwperceel naast het Bels Lijntje, direct ten zuiden van de A58.

De ecologische stapstenen op Tilburgs grondgebied zullen worden gerealiseerd in de periode 2021-2022. Deze ontwikkeling wordt gerealiseerd in het kader van het Natuurbod Hart van Brabant. Dat is een voorstel van de 9 Hart van Brabantgmeneenten en waterschappen om actief bij te dragen aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant.

Mobiele versie afsluiten