Site pictogram Tilburgers.nl

Bezuinigingsopties in aanloop naar Begroting 2016

Geld-Euro-bankbiljet-20-euro-stapelDat de gemeente Tilburg vanaf 2016 flink zal moeten gaan bezuinigen werd dit voorjaar bij de behandeling van de Perspectiefnota 2016al duidelijk.

Een Perspectiefnota dient als voorbereiding op een programmabegroting en wordt jaarlijks in mei-juni aan de raad voorgelegd. In de Perspectiefnota staan in grote lijnen de plannen en wensen voor het komende jaar.  In de Begroting, die door de raad wordt goedgekeurd in de eerste week van november, zijn de plannen uitgewerkt en worden hier de inkomsten en uitgaven aan gekoppeld.

04-29-2015-Zwarte-Doos-Stadhuis-StadhuisstraatTijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2016, heeft het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) aangekondigd dat er de komende jaren elk jaar (structureel) bezuinigd moet worden. Liefst 10 miljoen euro per jaar, hoewel voor 2016 een bezuiniging van 6 miljoen voldoende is om niet in de rode cijfers te komen als gemeente. Deze bezuinigingen zijn voor een deel het gevolg van landelijke maatregelen, waarbij de Rijksoverheid elk jaar minder geld aan de gemeenten uitgeeft. Het College wilde in juni graag dat de raad met voorstellen zou komen voor bezuinigingen, maar de raad weigerde dit en gaf het College de opdracht om een lijst te maken van bezuinigingen die mogelijk zijn.

Deze lijst met 105 mogelijkheden is 4 september naar de raad gestuurd en op 21 september is de openbare vergadering van de commissie Bestuur waarbij de raadsleden hun wensen en bedenkingen kunnen uiten. Het college gebruikt deze opmerkingen bij het opstellen van de Begroting 2016, die de gemeenteraad in de vergadering van 9 en 12 november vaststelt.

De voorgestelde bezuinigingen zijn vooral nodig omdat Tilburg en andere grote gemeenten hard getroffen worden door het financiële beleid van het Rijk. Kortingen stapelen zich op. Denk bijvoorbeeld aan de bezuiniging van het Rijk op hulp bij huishouden en werk en inkomen. Daar komt bij dat het totale budget voor gemeenten wordt herverdeeld, wat vooral bij grotere gemeenten leidt tot tekorten.

Enkele voorbeelden van de bezuinigingen op de lijst

Voorstel Bedrag in 2016 Toelichting
Korting 5% op armoedebeleid € 73.000 Minder armoedebeleid en minder bijzondere bijstand
Afschaffen kwijtschelding Hondenbelasting € 125.000  De maatregel raakt alle minima met een hond.
Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz-regel
ing).
 €102.000 Beëindigen van een deel van de ondersteuning van startende en bestaande ondernemers
 Evenementensubsidies  €50.000 Hierdoor zullen waarschijnlijk minder evenementen plaats gaan vinden in de stad.
 Verhoging parkeertarieven €55.000
 5% op podiumkunsten  €308.000 Betreft subsidies aan: Theaters Tilburg, 013, Paradox, Nieuwe Vorst, HZT en de kleinere culturele podia.

Als alle bezuinigingen in de lijst zouden doorgaan kost dat naar schatting 21 medewerkers van de gemeente hun (deeltijd-)baan, in totaal 15,76 fte (volle banen).

Mobiele versie afsluiten