Site pictogram Tilburgers.nl

College moedigt aanleg van geveltuintjes aan

Het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) wil bewoners van de Binnenstad en de wijken binnen de Ringbanen aanmoedigen om een geveltuintje aan te leggen bij hun huis. Om die reden is het binnenkort niet meer nodig om hier een vergunning voor aan te vragen bij de gemeente. Een geveltuintje is een tegen de voorgevel van een woning aangelegd tuintje.

Een boomspiegeltuintje is de ruimte rond de voet van een boom die als klein tuintje is ingericht. Ook is de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) onlangs aangepast, waardoor het aanleggen van gevel- of boomspiegeltuintjes vergunningvrij is, mits dit gebeurt volgens algemene regels.

Het College van Tilburg wil meer en beleefbaar groen in de stad. Dit is goed voor gezondheid, de waarde van de woning en de beleving van groen.

Om bewoners extra aan te moedigen kan er tot 2018 aan de gemeente gevraagd worden om het voorbereidende grondwerk voor een geveltuintje te doen. De gemeente verwacht dat er ongeveer 25 aanvragen per jaar binnen zullen komen voor de aanleg van geveltuintjes. Het aanleggen van een geveltuintje, exclusief de beplanting en tuinaarde kost de gemeente gemiddeld 1000 euro per tuintje.

De groene ruimte draagt er mede aan bij om ook in de toekomst een aantrekkelijke stad te zijn en te blijven. We willen de stad laten winnen aan leefbaarheid, duurzaamheid en veerkracht door de natuur in en om de stad en de dorpen de ruimte te geven daar waar het kan.” (Staat in het coalitieakkoord 2014-2018).

Regels geveltuintjes en boomspiegeltuintjes

 • Er moet altijd vooraf ter kennisgeving aan de gemeente het voornemen voor de aanleg van een geveltuin of beplanting van boomspiegels worden doorgegeven;
 • De gevel- of boomspiegeltuin mag geen hinder opleveren voor het gebruik van de openbare ruimte;
 • De gevel- of boomspiegeltuin blijft onderdeel van de openbare ruimte (mag dus niet aan het openbare karakter worden onttrokken), de grond blijft van de gemeente Tilburg;
 • De gevel- of boomspiegeltuin mag geen overlast of gevaar veroorzaken door bijvoorbeeld giftige, stekelige of overhangende planten (irritatie of verwondingen bij aanraking);
 • Een gevel- of boomspiegeltuin mag alleen uit beplanting bestaan;
 • Bomen en boomvormers mogen niet worden aangeplant;
 • Verticale afscheidingen boven het huidige niveau (hekje, muurtje etc.) zijn niet toegestaan;
 • Verkeersborden, openbare verlichting, straatnaamborden, huisnummeraanduidingen en dergelijke moeten zichtbaar blijven;
 • De gemeente en door de gemeente aangewezen partijen moeten hun noodzakelijke werkzaamheden kunnen uitvoeren en zijn niet aansprakelijk voor schade aan gevel- of boomspiegeltuinen;
 • Kabels en leidingen mogen niet beschadigd of verplaatst worden;
 • De gevel- of boomspiegeltuin mag geen reclame-uitingen bevatten;
 • In de gevel- of boomspiegeltuin mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt;
 • De bewoner (aanvrager) is verantwoordelijk voor het goed onderhouden van de gevel- of boomspiegeltuin;
 • Indien de bewoner de gevel- of boomspiegeltuin niet onderhoudt, heeft de gemeente het recht om het trottoir of de boomspiegel in oorspronkelijke staat te herstellen;
 • In het geval van verhuizing moet de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de gevel- of boomspiegeltuin worden overgegeven aan de nieuwe bewoner(s). Als deze bewoner het onderhoud van de gevel- of boomspiegel tuin niet wil overnemen, moet hij/zij dit aangeven bij de gemeente. De gemeente zal dan het trottoir of de boomspiegel in zijn oorspronkelijke staat herstellen.
 • De gemeente is bevoegd tot verwijdering van een gevel- of boomspiegeltuin over te gaan indien dit noodzakelijk is in verband met de uitvoering van in het algemeen belang te verrichten werkzaamheden, dan wel op grond van andere dringende redenen, het algemeen belang betreffende.

Geveltuinen

 • Bij een monument is zo nodig een omgevingsvergunning vereist;
 • Binnen de cityring (Schouwburgring, Noordhoekring, Burg. Brokxlaan, Heuvelring, Piusplein, Paleisring, Stadhuisplein) mogen bewoners niet zelf een geveltuin aanleggen. Redenen hiervoor zijn kabels en leidingen en de bestrating.
 • Voor het gebied tussen de Cityring en de ringbanen moet een bewoner bij de gemeente aangeven dat hij/zij een geveltuin wil aanleggen. De gemeente bekijkt vervolgens of er geen kabels en leidingen in de weg liggen. Indien dit niet het geval is, kan de bewoner zelf een geveltuin aanleggen. Als er wel kabels/leidingen liggen kan dit een reden zijn om het verzoek voor zelf aanleggen af te wijzen. Eigenaren/huurders kunnen in zo’n geval tot en met 2018 een verzoek tot aanleg van een geveltuin bij de gemeente neerleggen. De gemeente legt dan de geveltuin aan (grondwerk);
 • De toegestane maat tot de gevel is maximaal 37 cm;
 • De maximale toegestane lengte van een geveltuin is gelijk aan de gevel van de woning;
 • Toegestane graafdiepte is 25 cm inclusief kantopsluiting;
 • Er moet bij een geveltuin na aanleg minimaal 120cm vrije doorgangruimte overblijven;
 • De doorloophoogte moet vrij blijven in verband met visueel gehandicapten.

Beplanting in boomspiegels

 • Voor het beplanten van boomspiegels worden in principe geen tegels verwijderd.
 • Het heeft de voorkeur om geen grond toe te voegen. Mocht dit toch nodig zijn, dan mag de grond in een boomspiegel 5 -max. 10 cm worden opgehoogd (meer is slecht voor de boom);
 • Er mag geen eigen rand om de boomspiegel worden gebouwd;
 • De boomwortels mogen niet worden beschadigd of verwijderd;
 • Geen klimplanten in de boomspiegel;
 • Geen overblijvende houtachtige planten;
 • Planten mogen zijdelings niet meer dan 30 cm buiten de boomspiegelrand uitsteken
Mobiele versie afsluiten