Site pictogram Tilburgers.nl

Een lening aan Cinecitta van 2,8 miljoen. Een risico?

07-31-2014-cinecittaDe gemeente Tilburg heeft de bioscoop Cinecitta een lening van 2,8 miljoen euro toegekend, een collegevoorstel dat door de gemeenteraad is goedgekeurd. Hier is nogal wat ophef over geweest, over de zekerheden, garanties en exploitatiemogelijkheden. Én over vertrouwelijke documenten zoals het rapport van de BNG (Bank van Nederlandse Gemeenten). Het is nuttig eens naar de feiten te kijken. We bekijken de volgende collegestukken, raadsvoorstel, concept leenovereenkomst, toelichting op publieke taak en de vertrouwelijkheid van de BNG brief en onderliggende stukken.

De toegekende lening betreft volgens het college een ‘zachte lening’; in het raadsvoorstel op pagina 2 staat de uitleg: “De gemeente verstrekt een 10 jaars lening van € 2.800.000, tegen een rente van 2,1%. Dit is inclusief opslag voor risico en administratiekosten. […] De term zachte lening verwijst naar de hoogte van de rente en de voorwaarden. In het verzoek wordt een rente voorgesteld van 2,1 %, dat is lager dan de marktrente”.

08-05-2014-Restaurant-CinecittaDat is dus een rente die zo’n vier procent lager ligt dan in de kapitaalmarkt, en bovendien uitgaat van enkelvoudige interest, zoals blijkt uit bijlage 1 bij het conceptvoorstel van de leningsovereenkomst waar het aflossings-schema staat. In het handelsverkeer is samengestelde interest gebruikelijk, waarbij je ook rente betaalt over de nog verschuldigde rente.

Maar het is een bewuste keuze van de gemeente Tilburg om deze ‘zachte lening’ met deze voorwaarden toe te kennen. Met de volgende argumenten:

Het terras, gezien vanuit de passage naar Ruimte-X
Het terras, gezien vanuit de passage naar Ruimte-X

Er zijn wel bijzondere eisen gesteld aan het risico dat de gemeente loopt. Omdat het bovendien ongebruikelijk is dat de gemeente een lening verstrekt is ook extra advies gevraagd. Het college: “Conform bepalingen in de nota ‘gemeentegaranties en geldleningen 2012’ hebben we advies gevraagd bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).”

Dit advies was blijkbaar niet zo positief want stelt het college: “Op basis van het rapport van de BNG hebben wij zekerheden gevraagd voor de panden. Deze zekerheden zijn dan ook in de lening verdisconteert en vertegenwoordigen een hogere waarde dan waar de lening voor staat.” Daarom heeft het college hypotheekrecht bedongen op de volgende panden, volgens het concept van de leenovereenkomst: “krijgt als zekerheden het recht van hypotheek op de panden: Cinecitta (Willem II – straat) en Industriepand (Lovense Kanaaldijk) binnen de gemeente Tilburg, die minimaal de waarde vertegenwoordigen van de geldlening. De waarde is aangetoond met een recent en gewaarmerkt taxatierapport, opgesteld door een erkend, onafhankelijk taxateur.”

Daar lijkt de gemeente dus geen risico te lopen. Maar waar liggen wel risico’s?   Eigenaar Paul Vermee stelt: “dat hij bij banken had kunnen lenen maar dat hij het hierdoor te realiseren rentevoordeel ten gunste van de exploitatie van het initiatief wil laten komen.” Heeft de eigenaar meer zekerheden en vermogen achter de hand dan alleen de panden waarvan de Gemeente nu het Hypotheekrecht krijgt?

Waar de schoen wat wringt in deze leningconstructie zijn de kerntaken van de gemeente. Éen van die taken luidt “verstrekt subsidies, bijvoorbeeld aan een zwembad of bibliotheek.” Eigenlijk wil de gemeente wel een subsidie verstrekken op grond van het algemene belang en de publieke taak, maar het ontbreekt de wil en de middelen. Om toch aan deze doelstelling tegemoet gekomen is gekozen voor een niet-alledaagse constructie in de vorm van ‘vriendelijke’ en ‘zachte’ geldlening, met daarin ook ‘zachte’ voorwaarden aan de kant van Cinecitta die met de stichting het lange termijn beleid voor kwalitatieve filmvertoning voor ogen staat.  Maar liggen daarin misschien de risico’s.  Hoe zeker is het dat de stichting er komt? Komen de panden dan in de stichting waarover de Gemeente het hypotheekrecht heeft. Is de gemeente de enige hypotheekverstrekker in deze? Is het enkel de ‘wens’ van de eigenaar om zijn vermogen bij overlijden naar de stichting over te dragen, of is dit al geconcretiseerd en ‘zeker’.  Zolang dit niet helemaal duidelijk is, liggen daar de risico’s.

Behalve de genoemde en openbare documenten, is er ook sprake van vertrouwelijke documenten die alleen door raadsleden mogen worden ingezien. Dit bleek onlangs in de raadsvergadering van 22 september toen de raad de beslissing nam.

Volgens  enkele oppositiepartijen, OPA en LST, hebben lang niet alle raadsleden de moeite genomen om deze vertrouwelijke documenten te lezen. Daarentegen wist de griffie (de ambtelijke dienst die de raad ondersteunt) dat meerdere raadsleden wel degelijk de stukken hadden ingezien, maar dat een aantal van hen vergeten waren om voor die inzage te tekenen. Jan van Beurden (OPA) en Hans Smolders (LST) hebben dit vertrouwelijke document in ieder geval wel gelezen en hebben gezegd dat de risico’s groot zijn. Of dat zo is, blijft voor alsnog onduidelijk.

 

 

Mobiele versie afsluiten