Site pictogram Tilburgers.nl

Fontys, de gemeente en de Spoorzone: schaakspel op verschillende borden

fontys  vlag en nieuwsDe commissie Vestigingsklimaat voerde maandagavond 9 december het debat over het afhaken van Fontys in de plannen voor de Spoorzone. In grote lijn lijkt het er voornamelijk op, dat de gemeente en Fontys verschillend dachten over de gang van zaken en elkaar te vaak verkeerd begrepen hebben. Terwijl de gemeente al dacht op weg te zijn naar het ‘slaan van de eerste paal’, was Fontys nog bezig met onderzoeken of het plan wel uitvoerbaar was, terwijl zij tegelijkertijd vond dat het allemaal te langzaam ging en de samenwerking niet was wat zij ervan hadden gehoopt.

Wethouder Rodney Weterings vatte het samen: “Het beeld dat zich opdringt is alsof vier partijen op verschillende borden hebben geschaakt, in vier verschillende films hebben gezeten. Het lijkt er de schijn van te hebben dat Fontys in het onderzoek naar haalbaarheid een andere procesopvatting had dan wij. Er is serieus gewerkt naar een Stadscampus en het ‘Kennis-Plus-profiel’ blijft recht overeind staan. Wat Nu? Dat kunnen we nu niet beantwoorden… dat we de zoektocht naar investeerders voortzetten is zeker. Initiatieven uit de stad moeten we niet in de weg gaan staan. In beginsel is het ongewenst om de bibliotheek alleen door te schuiven naar de Spoorzone, want de bieb wenst zelf ook partners.”

Jan Heijman (VVD): “Verdorie, we hebben het niet voor elkaar gekregen met z’n allen. Hebben we het verkeerd gezien? Heeft het college het verkeerd gezien? Zijn we te aardig geweest? Dat is de vraag die bij mij blijft hangen. Kijkend naar de manier van doen kan ik de conclusie trekken dat Fontys niet wilde. Ik wil graag een reactie van de wethouder op de brief van Wilma de Koning.” Die reactie kreeg hij. “Ik heb geen enkel moment getwijfeld om die brief ook aan u te zenden, ondanks de wat kribbige uitlatingen in mijn richting.” aldus Rodney Weterings.

De discussie ging daarnaast vooral over ‘hoe nu verder?’ waarbij ineens alle mogelijkheden open liggen en bijna elke partij wel wat ideeën had. Als het stof is neergedwarreld en de rook is opgetrokken, zal wellicht iemand zich nog herinneren dat begin september een andere kans zich heeft aangediend: het project ‘Mijn Toekomst Werkt‘, van Han Peekel, Steve Sichtman en Ton Wilthagen.

Tijdlijn

Intentie-overeenkomst – 20 februari 2009

De gemeente en Fontys spreken af om de haalbaarheid te onderzoeken van verplaatsing van Fontys opleidingen naar de Spoorzone en de voorwaarden te verkennen.

Brief van Fontys aan de gemeente – 8 oktober 2009

Fontys wil een mogelijkheid voor een bouwprogramma van 55.000m² in eigen eigendom. Hiervan zal éénderde gebruikt worden voor een gebouw en de rest voor buitenruimte, fiets- en auto-parkeerplaatsen op het eigen terrein van Fontys. Fontys gaat er vanuit dat de gemeente de kosten draagt van grond en parkeren en de extra benodigde grond koopt.

Brief van de gemeente aan Fontys – 15 januari 2010

Gemeente stelt dat zij de grond niet gratis ter beschikking kan stellen: “De kosten voor grond en parkeren voor nieuwbouw aan de rand van de stad voor een complex van ca. 50.000m² bedragen ca. €10 miljoen. De werkelijke kosten van een bouwkavel van 2 hectare en het onrendabele deel van het parkeren in de Spoorzone bedragen circa €30 miljoen. De gemeente is bereid om de extra kosten die samenhangen met de vestiging van de nieuwbouw in de Spoorzone op een bouwkavel van 2 hectare, totaal ongeveer €20 miljoen, voor haar rekening te nemen. Het niet bebouwde deel van de bouwkavel zal een openbaar karakter krijgen en toegankelijk zijn.”

Brief van Fontys aan de gemeente – 1 maart 2010

Fontys stelt dat zij de door de gemeente genoemde grondkosten van €10 miljoen alleen kan opbrengen als “de achter te laten locaties een dermate opbrengst kunnen genereren, dat door de (meer) opbrengst daarvan de investeringen in de Spoorzone haalbaar worden (gemaakt)”. Hiermee bedoelt Fontys, dat zij deze 10 miljoen euro alleen kan opbrengen, als zij hun panden op Stappegoor met winst kunnen verkopen.

Programmatisch masterplan voor de Spoorzone van Barcode Architects – mei 2011

Dit programmatisch masterplan gaat uit van een veelheid van onderwijs en culturele functies in de Spoorzone, waaronder Fontys. Er wordt gesproken van een Stadscampus, waar Fontys onderdeel van is. In dat beeld heeft Fontys vier gebouwen. Er is geen sprake meer van een Fontys campus met eigen buitenruimte en parkeergelegenheid. Dit programmatisch masterplan is door Fontys onderschreven en aanleiding om door te gaan met Barcode Architects voor de uitwerking van Fase 1 van de Stadscampus.

Intentie-overeenkomst – 18 januari 2012

Fontys heeft samen met de bibliotheek en een aantal culturele instellingen een studie laten doen naar de mogelijkheden om een multifunctionele Stadscampus te bouwen. Maar ook wordt ingezien dat het verhuizen van ale Fontys-opleidingen naar de Spoorzone, niet gaat lukken en Fontys wil alleen nieuwbouw in de Spoorzone voor de opleidingen Journalistiek en Creative Industries. Hiervoor heeft Fontys een oppervlakte nodig van 12.000 vierkante meter. Hiervoor moet Fontys €2,5 miljoen aan de gemeente betalen, inclusief de ruimte die nodig is voor parkeergelegenheid. Er wordt een intentie-overeenkomst getekend om te gaan samenwerken.

Brief van Fontys aan gemeente: randvoorwaarden – 4 maart 2013

tijdlijn-fontys-4-maart-2013
Op 4 maart stelt de gemeente een locatie ter beschikking aan Fontys

In de randvoorwaarden (basis-voorwaarden) wordt over de grond opgemerkt: “Fontys is voornemens grond van de gemeente Tilburg af te nemen voor de huisvesting van opleidingen, totaal ca. 12.000m² nieuwbouw”. En ook: “Fontys verwerft (koopt) bouwrijpe grond van de gemeente Tilburg ten behoeve van nieuwbouw, inclusief een vergoeding voor gebruik van parkeervoorzieningen, totaalbedrag: €3 miljoen inclusief BTW”. Verder geeft Fontys precies aan welk stuk grond zij van de gemeente wil kopen.

Een andere randvoorwaarde luidt: “De gemeente garandeert de komst van de Bibliotheek naar de Stadscampus 1e fase…”. Het gaat in deze randvoorwaarden niet meer om een gebied of terrein waarop Fontys-gebouwen worden gerealiseerd in samenhang met een eigen buitenruimte (campus), maar om een bouwkavel waarop 12.000 vierkante meter kan worden gerealiseerd.

Besluit bibliotheek – 24 juni 2013

De Gemeenteraad besluit om de Bibliotheek van de Toekomst te laten vestigen in de Spoorzone, en besluit ook om daar geld voor beschikbaar te stellen.

Samenwerkingsovereenkomst – april – oktober 2013

De gemeente voert intensief overleg met Fontys over een samenwerkingsovereenkomst (SOK). Daarin worden afspraken gemaakt over onder meer de genoemde bouwkavel, in lijn met de brief van maart 2013. De SOK was in oktober op hoofdlijnen gereed. Er is wekelijks contact tussen bestuurders Wilma de Koning van Fontys en wethouder Marieke Moorman over de voortgang.

Bouwenvelop – 26 september 2013

tijdlijn-fontys-26-september-2013In overleg wordt de ‘Bouwenvelop Stadscampus Fase 1’ vastgelegd, met de locatie van Fontys zoals Fontys in de randvoorwaarden heeft opgegeven. Hierbij zijn aanwezig: wethouder Marieke Moorman, bestuurder De Koning van Fontys, directeur Henriette de Kok van Bibliotheek Midden Brabant en directeur Van der Veer namens projectontwikkelaar VolkerWessels. De kavel van Fontys heeft een oppervlakte van 2.150 vierkante meter. Tevens wordt in het bestuurlijk overleg vastgesteld dat er ‘restpunten’ van
partijen zijn en dat daarvan een lijst zal worden gemaakt. De ‘restpunten’ Fontys spreken niet van een gewenste kavelgrootte van 5.000 m². an deze vergadering is een verslag gemaakt, maar deze is niet meer goedgekeurd door de afwezigheid van Wilma de Koning en Marieke Moorman, die inmiddels beide in een andere baan aan de slag zijn. Marieke Moorman is burgemeester van Bernheze geworden en Wilma de Koning is aan het werk bij de Radboud universiteit in Nijmegen.

‘Kopzorgen’ van Fontys – 25 oktober 2013

In een brief schrijft directeur Marcel Wintes, die de taak van Wilma de Koning heeft overgenomen, over de ‘kopzorgen’ die Fontys heeft over het plan. Naast veel financiele bezwaren en mogelijke extra kosten, gaan de zorgen ook over de samenwerking met de bibliotheek.

Het ‘proces’ vordert volgens hem erg traag en er zijn nog erg veel problemen en discussiepunten, terwijl er volgens hem te weinig enthousiasme en draagvlak is onder de partners. “Dit staat de voortgang en het vertrouwen van het project in de weg”. De bedoeling om een levendige stadscampus en Spoorzone neer te zetten is niet genoeg merkbaar, doordat de samenwerking met de bibliotheek te weinig opbrengt. “De inhoudelijke samenwerking is nog steeds niet van de grond gekomen, ondanks heel regelmatig overleg, terwijl juist het concept van het delen van kennis, ruimte en functies een inspirerend, inhoudelijk perspectief moet zijn.”schrijft hij.

De gemeente wenst en levendige begane grond van het onderwijsgebouw, want duidelijk anders is dan wat Fontys kan waarmaken. Ook is er nog te weinig interesse van nieuwe, andere partijen om in de Spoorzone iets te gaan doen. Over de financiele kant merkt Marcel Wintels onder andere op: “Daarbij merken we op dat voor ons de vraag niet relevant is of we eventueel meer kunnen betalen dan waar we
oorspronkelijk vanuit zijn gegaan, maar of we meer willen betalen.”

De gemeente beantwoordt de zorgen van Marcel Wintels, waarin een groot aantal van zijn bezwaren worden weerlegd. Veel van zijn zorgen lijken te zijn veroorzaakt doordat hij niet alle feiten en afspraken goed genoeg kende.

Fontys haakt af – 22 november 2013

De gemeente maakt bekend, dat Fontys afziet van verhuizing naar de Spoorzone. Wethouder Rodney Weterings informeert onmiddellijk de gemeenteraad.

Boze brief van Wilma de Koning – 6 december 2013

Ondanks dat het verslag van het overleg van 26 september jl. niet is goedgekeurd, is het wél openbaar gemaakt, zodat de gemeenteraad en de Tilburgers kunnen lezen wat er is besproken en het kunnen meenemen in het debat.

Op 6 december reageert Wilma de Koning, namens Fontys, hierop richting wethouder Rodney Weterings met een boze brief, waarin zij fel naar hem uithaalt: “Tot slot moet mij van het hart dat ik de wijze waarop u zich over Fontys en haar bestuurders intern en publiekelijk op meerdere momenten heeft uitgelaten eerlijk gezegd misplaatst, incorrect en ongepast vind. Fontys heeft er, verstandig en professioneel, nadrukkelijk voor gekozen op geen van de verwijten, beschuldigingen en verdraaiingen in te gaan. U heeft ofwel door onbekendheid met het dossier of mogelijk welbewust een suggestie gewekt, beelden gecreëerd en beweringen gedaan die ondubbelzinnig onjuist zijn. Bovendien heeft u ook doen voorkomen dat er verschil zou zitten tussen hetgeen in de verschillende fases in het proces door mij en/of andere Fontys-bestuurders gesuggereerd, gezegd, geschreven of besloten zou zijn.”

Het hoofdstuk Fontys en de Spoorzone kan wellicht gesloten worden, althans voorlopig. Nog steeds houdt de gemeente de deur naar Fontys open als mogelijke, toekomstige huurder in de Spoorzone.

Verder geeft wethouder Rodney Weterings aan dat het college nog een discussie- brainstormsessie organiseert over de mogelijke scenario’s voor de ontwikkeling van de Stadscampus in de Spoorzone. Deze discussie staat gepland voor eind januari of begin februari.

Mobiele versie afsluiten