Site pictogram Tilburgers.nl

Groen Xtra van Diamant-groep is geheel gestopt met gif

Het artikel dat we 2 mei 2018 publiceerden over het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen heeft ertoe geleid dat er een uitnodiging in de mail binnenkwam van Marcel Martin en Karel van Remunt, respectievelijk manager en Operationeel Directeur bij Groen Xtra, het groenbedrijf van de Diamant-Groep.

Het doel van het gesprek is om mij uit te leggen hoe de Diamant-Groep omgaat met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, ofwel gif en hoe belangrijk het is om daar uiterst secuur en zorgvuldig mee om te gaan. Het gaat ten slotte om de feiten en daarvoor ben ik ook gekomen. Besloten is tot volledige openheid van zaken, tot zover de Privacywet dat toestaat.

Groen Xtra heeft de gemeente Tilburg als klant (met uitzondering van de Reeshof en Berkel/Enschot), alle omliggende gemeenten die allemaal ook bestuurder zijn van Diamant-Groep, grote instellingen zoals Amarant en CZ en enkele particulieren. Alle gemeenten en ook de grote instellingen hebben inmiddels als beleid dat chemische bestrijdingsmiddelen niet (meer) zijn toegestaan.

“Er is niemand die aan de Diamant-Groep of aan Groen Xtra opdrachten geeft voor het inkopen en op voorraad hebben van chemische bestrijdingsmiddelen.” Marcel Martin zegt het met heel veel nadruk en ontkracht hiermee de bewering van twee weken eerder, dat de gemeente Tilburg opdracht zou hebben gegeven om Roundup Evolution in te kopen. De voorraadlijst die ik heb gekregen is alleen bedoeld voor intern gebruik en had mij niet toegestuurd mogen worden en de notitie daarop “De roundup is in opdracht van de gemeente Tilburg.” is expliciet niet waar.

In de opdracht die Groen Xtra heeft van de gemeente Tilburg (‘het bestek’) staat eveneens nadrukkelijk genoemd dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet is toegestaan. Dit is een harde afspraak.

Ctgb
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is 25 jaar geleden in het leven geroepen om onafhankelijk te beoordelen of chemische middelen – bij juist gebruik – veilig zijn voor mens, dier en milieu én of ze werken. Het Ctgb werkt in opdracht van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat.

Karel van Remunt verwijst me naar de website ctgb.nl. De conclusie die ik twee weken geleden opschreef dat twee middelen op de lijst van Groen Xtra inmiddels niet meer mogen, klopt niet. Het zit ingewikkelder in elkaar.

Bestrijdingsmiddelen krijgen geregeld een nieuwe versie, die steeds tot een bepaalde datum geldt, waarna er een nieuwe versie op de markt komt. De oude mag dan niet meer worden gebruikt of bewaard. Deze ‘expiratiedatum’ zegt dus niks over de toelaatbaarheid van het middel, maar alleen iets over de toelaatbaarheid van de versie van het middel. Twee keer per jaar krijgt Groen Extra een uitgebreide inspectie, waarbij gecontroleerd wordt wat er ‘in huis’ is en wat er gebruikt is en waarvoor.

Bovendien zijn de regels voor gebruik verschillend tussen de openbare ruimte waar gemeenten over gaan en voor bedrijven en instellingen. Middelen die bijvoorbeeld niet mogen worden gebruikt in de open lucht op openbare plekken, mogen weer wel bij particulieren (bedrijven) worden gebruikt.

In 2017 werden *Acticide BAC 50M, *Daconil, *U 46 MCPA, *Primstar en *Kerb Flo in het geheel niet gebruikt. Deze middelen zijn overgebleven en zullen worden afgevoerd als de uiterste bewaardatum is bereikt. *Fusilade Max werd in 2017 vier keer gebruikt, *Genoxone ZX drie keer, *Toki één keer en *Roundup Evolution vier keer. In alle gevallen betreft het particuliere opdrachtgevers en dus niet gemeenten. (*Zie de lijst in het vorige artikel.)

Met uitzondering van de ene keer dat Roundup werd toegepast op het talud achter Stadskantoor 6. Dit is in overleg gebeurd met de hoofdverantwoordelijke ambtenaar van de gemeente Tilburg, toen geen andere oplossing afdoende bleek om van onkruid af te komen dat veel ratten aantrok.

En hiermee is dit meteen de allerlaatste keer geweest dat een chemisch middel werd ingezet in de openbare ruimte. Met ingang van 1 november 2017 is alle gebruik van chemische middelen in het openbare groen (alle grond dat geen landbouwgrond is) verboden. Behalve dus bij particulieren, bedrijven en instellingen, wanneer daar ook een verbod gaat gelden is nog niet bekend. Uitzonderingen zijn er ook: bijvoorbeeld op sportterreinen die zo groot zij, dat het ondoenlijk is om op een andere manier het terrein te onderhouden.

Behalve dat chemische bestrijdingsmiddelen slecht zijn voor het milieu, zijn ze ook niet gezond voor mensen die ermee werken. De Diamant-Groep biedt juist werk aan de meest kwetsbare groep mensen, die niet in een commercieel bedrijf zouden kunnen meekomen. Daarom hebben slechts 20 medewerkers, allen leidinggevenden, een vergunning om met deze middelen te mogen werken.

En tot slot. Anders dan bij een commercieel bedrijf – dat naar chemische middelen kan grijpen om op personeelskosten te besparen – is Groen Xtra er juist bij gebaat om meer werk te kunnen bieden aan mensen die in het groen werken en die komen wieden en schoffelen. Groen Xtra heeft er, met andere woorden gezegd, geen voordeel bij om chemische middelen te willen inzetten.

Mobiele versie afsluiten