Site pictogram Tilburgers.nl

Jeugdzorg: ook voor kinderen van vluchtelingen

Na een discussie in de commissie van 13 januari en een extra inspraakavond op 20 januari, heeft de gemeenteraad maandagavond een besluit genomen over een nieuw beleid voor de Jeugdzorg. De Jeugdzorg wordt vanaf januari 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeente in plaats van het rijk.

Ondanks de vele discussies die hieraan vooraf zijn gegaan, werden er maandag nog 15 moties (voorstellen om iets te veranderen) ingebracht door verschillende partijen. Eén van die moties ging over de hulp aan kinderen ‘zonder papieren’, kinderen van vluchtelingen. Deze motie werd ingebracht door GroenLinks, D66, SP, PvdA en TVP en tijdens de bespreking in de raad sloot ook het CDA zich aan. Deze meerderheid is het er niet mee eens dat in de nieuwe Jeugdwet kinderen zonder documenten worden uitgesloten van Jeugdzorg. Bovendien is dit in strijd met de VN rechten van het kind, waarbij ieder kind van dezelfde zorg verzekerd moet zijn. Ieder kind dat Jeugdzorg nodig heeft, moet Jeugdzorg kunnen krijgen.

De VVD was het hier zeer mee oneens en Marko van Dalen uitte dat in harde woorden: “De Jeugdzorg is niet bedoeld voor mensen die hier op vakantie zijn en vluchtelingenkinderen worden opgevangen in AZC’s.”

Wethouder Rodney Weterings vond de motie te vroeg omdat dit onderwerp nog in bespreking is tussen de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de rijksoverheid. Joris Bengevoord van GroenLinks wierp daar tegenin dat hij nu alvast een standpunt wilde van de raad, zodat de wethouder dat meteen mee kon nemen als hij met de VNG ging praten.

Rol van het onderwijs

Eén van de resultaten van de inspraakavond, gehouden op 20 januari, was dat er veel duidelijker een rol moet zijn voor het onderwijs.  Dit heeft alles te maken met een nieuwe wet voor ‘passend onderwijs’, dat er volgend jaar aan komt. (Zie filmpje van de VNG hieronder). De SP, D66 en TVP dienden daarover een motie in. Deze partijen stelden voor om veel nadrukkelijker samen te werken met het basisonderwijs, de kinderopvang en peuterspeelzalen, naast ook middelbare scholen en beroepsonderwijs, als ‘vindplaats’ en mogelijke werkplaats binnen de Jeugdzorg. Kortom: de plekken waar veel kinderen en jongeren komen en het dus makkelijker is om kinderen op te merken die hulp nodig hebben. Ook de VVD en PvdA sloten zich daarbij aan en wethouder Rodney Weterings nam de motie uiteindelijk over.

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind

  • Artikel 19 Bescherming tegen kindermishandeling

Het kind heeft recht op bescherming tegen alle vormen van lichamelijke en geestelijke mishandeling en verwaarlozing zowel in het gezin als daarbuiten. De overheid neemt maatregelen ter preventie en signalering hiervan en zorgt voor opvang en behandeling.

  • Artikel 20 Kinderen zonder ouderlijke zorg

Een kind dat tijdelijk of blijvend niet in het eigen gezin kan opgroeien heeft recht op bijzondere bescherming. De overheid zorgt voor alternatieve opvang, zoals een pleeggezin of indien nodig een kindertehuis.

  • Artikel 21 Adoptie

Het belang van het kind moet voorop staan bij adoptie. Als er voor het kind geen oplossing mogelijk is in het eigen land, is internationale adoptie toegestaan. De overheid houdt toezicht op de adoptieprocedures en bestrijdt commerciële praktijken.

  • Artikel 22 Vluchtelingen

Een kind dat asiel zoekt of erkend is als vluchteling, heeft recht op bijzondere bescherming en bijstand ongeacht of hij of zij alleenstaand of bij zijn ouders is. De overheid moet proberen de ouders of andere familieleden van alleenstaande gevluchte kinderen op te sporen. Als dat niet lukt, heeft het kind recht op dezelfde bescherming als elk ander kind zonder ouderlijke zorg.

Mobiele versie afsluiten