Site pictogram Tilburgers.nl

Kabinetsbegroting voor 2014 deels uitgelekt: “Iedereen levert in”

09-14-2013-Koning-Willem-AlexanderDinsdag 17 september 2013 gaat Koning Willem Alexander tijdens Prinsjesdag voor het eerst de troonrede voorlezen. In de troonrede worden de plannen van het kabinet voor de begroting 2014 gepresenteerd. Een aantal van deze plannen, zijn de afgelopen weken al door het kabinet zelf bekendgemaakt, een ander deel is via andere Haagse bronnen naar buiten gelekt. Hierbij een overzicht van wat we al weten:

Inkomensafhankelijk eigen risico: Er komt toch geen inkomensafhankelijk eigen risico, zoals de bedoeling was. Het eigen risico blijft 350 euro per persoon per jaar en zal alleen nog worden verhoogd als dat door inflatie nodig is. Wel krijgen mensen met lage inkomens een compenserende zorgtoeslag en wordt voor de hoogste inkomens de algemene heffingskorting afgeschaft (zie volgende punt).

Algemene heffingskorting: Voor de hoogste inkomens (vanaf 55.991 euro bruto per jaar) gaat de algemene heffingskorting in stapjes verdwijnen. Die groep mag in de toekomst niet langer een bedrag van 2001 euro aftrekken van de inkomstenbelasting.

Versobering kindregelingen: De kinderbijslag voor oudere kinderen wordt vanaf 2014 in stappen verlaagd naar het bedrag voor kinderen tussen 0 en 5 jaar. Het is de bedoeling dat er vanaf 2016 nog maar één kinderbijslagbedrag is. Het plan maakt deel uit van de versobering van de zogenoemde kindregelingen, die al in het regeerakkoord was aangekondigd. In het nieuwe systeem blijven er van de elf kindregelingen maar vier over: kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de toeslag voor kinderopvang. De operatie moet op termijn een besparing opleveren van 800 miljoen euro.

Versobering toeslagenregelingen: Het systeem van toeslagen wordt vereenvoudigd. Naar verluidt is het de bedoeling dat er vanaf 2017 één regeling is voor alle toeslagen, en mensen krijgen minder toeslag naarmate ze meer inkomen hebben. De huurtoeslag en zorgtoeslag, de ouderenkorting en het kindgebonden budget zouden allemaal onder die regeling vallen. Volgens Haagse bronnen gaat ook het vermogen gedeeltelijk meetellen bij de vraag of iemand in aanmerking komt voor een toeslag en dat zou al in 2015 ingaan.

Belastingvrij schenken: Het kabinet wil het gemakkelijker maken om belastingvrij te schenken. Ouders mogen maximaal 100.000 euro belastingvrij aan hun kinderen geven. Die moeten dat dan gebruiken om hun hypotheekschuld af te lossen.

Lusa38-PrinsjesdagStamrecht-bv’s: Het is vanaf 2014 niet meer mogelijk om ontslagvergoedingen onder te brengen in zogeheten stamrecht-bv’s, die worden gebruikt om belastingen in gedeeltes te betalen. Mensen die hun ontslagvergoeding nu al in een stamrecht-bv hebben zitten, krijgen de mogelijkheid die te laten uitbetalen tegen een voordelig tarief. De hoop is dat zij het geld uitgeven en op die manier de economie stimuleren.

Belastingverhoging: De belastingverhoging die vorig jaar werd afgesproken na de commotie over de inkomensafhankelijke zorgpremie gaat eerder in dan de bedoeling was. Een tegenvaller van 1 miljard euro door stijgende WW-uitgaven, zou daarmee voor het grootste deel zijn weggewerkt.

Belastingvoordelen kleine ondernemers: In plaats van 500 miljoen euro wordt er in 2015 voor 300 miljoen aan belastingvoordelen voor kleine ondernemers geschrapt. Mogelijk worden diverse regelingen uit de nieuwe ‘winstbox’ versoberd, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en het fiscaal pensioenvoordeel. De zelfstandigenaftrek voor zzp’ers is volgens bronnen helemaal van de baan.

Woningcorporaties: Woningcorporaties krijgen 400 miljoen euro voor energiebesparende investeringen in de bouw. Ook krijgen de corporaties een btw-voordeel van 60 miljoen euro per jaar.

Chronisch zieken: Het kabinet gaat minder bezuinigen op chronisch zieken en gehandicapten. Staatssecretaris Van Rijn maakt bijna een kwart miljard euro vrij om vooral mensen die in een instelling wonen te ontzien. Mensen die een Wajong-uitkering hebben en in een instelling zitten, krijgen 1700 euro meer per jaar dan in het regeerakkoord was afgesproken. En voor WAO’ers in een instelling wordt de uitkering 950 euro ruimer.

Pensioenplan: Het kabinet wil bijna 3 miljard bezuinigen door het verlagen van de aftrek van pensioenpremies. Nu kunnen werknemers maximaal 2,25 procent van hun salaris belastingvrij voor hun pensioen sparen. Dat zou in 2015 maximaal 1,75 procent moeten worden.

Huishoudelijke hulp: Gemeenten worden in 2014 nog niet gekort op het budget voor huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging, melden goed ingevoerde bronnen. De geplande bezuiniging van 89 miljoen euro is uitgesteld. In 2015 komt er wel veel minder geld voor.

Bezuinigingen Defensie: Er wordt 330 miljoen euro extra bezuinigd op Defensie. Hoe de bezuinigingen worden ingevuld, is nog niet bekend. Er gaan onbevestigde verhalen rond dat er een bataljon infanteristen en een compagnie mariniers wordt geschrapt (bij elkaar zo’n 900 mensen), dat er afstand wordt gedaan van meerdere F16’s en dat het in aanbouw zijnde marineschip Karel Doorman wordt doorverkocht.

JSF: Minister Hennis presenteert op Prinsjesdag haar visie op de toekomst van de krijgsmacht. Volgens bronnen zal daarin ook staan dat het kabinet 35 JSF’s wil aanschaffen ter vervanging van de F16’s.

Koopkracht: De koopkracht daalt volgend jaar gemiddeld 1 procent, zeggen Haagse bronnen. Daarbij zouden de middeninkomens iets beter af zijn dan de hoogste en de laagste. Om de pijn voor de laagste inkomens te verzachten, krijgen die een eenmalige uitkering van 100 euro.

Zes miljard: Het kabinet heeft herhaaldelijk laten weten dat het volgend jaar maximaal 6 miljard extra wil bezuinigen ten behoeve van de schatkist. Minister Dijsselbloem zei op 14 augustus dat hij de overheidsfinanciën op een verstandige manier op orde wil brengen en niet dogmatisch achter de Europese 3-procentnorm wil aanjagen.

Verder: De nullijn voor ambtenaren wordt verlengd, de nullijn voor zorg en onderwijs wordt versoepeld, belastingtarieven worden niet geïndexeerd en ministeries worden gekort op hun budget.

UPDATE: 16 september 13:15

De doorrekeningen door het CPB van de kabinetsplannen die op Prinsjesdag gepresenteerd worden, zijn uitgelekt. Bekijk hieronder hoe de koopkracht van uw huishouden zich in 2014 ontwikkelt.

Koopkracht huishoudens Verandering in %
Tweeverdieners met kinderen, modaal + ½ x modaal 0,5
Tweeverdieners met kinderen, 2x modaal + ½ x modaal -0,75
Tweeverdieners zonder kinderen, modaal + modaal 0,25
Tweeverdieners zonder kinderen, 2x modaal + modaal -0,75
Alleenstaande, minimumloon 1,5
Alleenstaande, modaal 0,25
Alleenstaande, 2x modaal -1,5
Alleenstaande ouder, minimumloon -1,5
Alleenstaande ouder, modaal -0,5
Alleenverdiener met kinderen, modaal -1,5
Alleenverdiener met kinderen, 2x modaal -1,75
Minimumuitkeringsgerechtigden, paar met kinderen -1,25
Minimumuitkeringsgerechtigden, alleenstaande -0,25
Minimumuitkeringsgerechtigden, alleenstaande ouder -0,75
AOW alleenstaande, alleen AOW -0,25
AOW alleenstaande, AOW + 10.000 euro aanvullend -1,75
AOW paar, alleen AOW -1
AOW paar, AOW + 10.000 euro aanvullend pensioen -1,75
Bruto modaal inkomen (euro’s per jaar) 33500
Mobiele versie afsluiten