Site pictogram Tilburgers.nl

Manifest: ‘Investeren in werk voor kwetsbare groepen’ op formatietafel van nieuw kabinet

Tijdens een bijeenkomst op 8 maart 2017, georganiseerd door Cedris met wethouders die de Participatiewet moeten uitvoeren en met staatssecretaris Jetta Klijnsma, werd aan de laatste duidelijk gemaakt dat het gemeenten financieel onmogelijk gemaakt wordt om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk te begeleiden. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn de bezuinigingen die het (inmiddels vorige) kabinet heeft ingevoerd, gebaseerd op verkeerde berekeningen en inschattingen van hoeveel mensen begeleiding en ondersteuning nodig hebben.

Cedris
Cedris is de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie. De leden van Cedris bieden, in opdracht van rijk en gemeenten en in samenwerking met het bedrijfsleven, werk voor mensen met een beperking. Meer….

En met – op dat moment – de Tweede Kamerverkiezingen nog voor de boeg (15 maart 2017) hebben wethouder Erik de Ridder van Tilburg, Job Cohen (nu voorzitter van Cedris) en enkele andere wethouders het initiatief genomen om een manifest op te stellen waarin de zorgen van gemeenten over de begeleiding van mensen zijn opgesteld. De bedoeling is, dat dit manifest wordt meegenomen in de onderhandelingen voor een nieuw kabinet.

In dit manifest, ‘Investeren in werk voor kwetsbare groepen’ stellen zij:

De bezuiniging van € 1,8 miljard bij de invoering van de Participatiewet is te fors gebleken. De tekorten voor de gemeenten op de uitvoering van de WSW (sociale werkvoorziening) en de Participatiewet lopen de komende jaren in de honderden miljoenen. Er is jaarlijks structureel ruim € 400 miljoen extra nodig om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen te blijven stimuleren. Als deze middelen er niet komen worden de zwaksten op de arbeidsmarkt de dupe, omdat het vrijwel onmogelijk is – de voor hen noodzakelijke ondersteuning en begeleiding op peil te houden.

Erik de Ridder

Een woordvoerder van Cedris legt uit, dat zijn organisatie weliswaar dit manifest niet mede-ondertekend heeft, maar dat zij daar zeker volledig achterstaat en het gefaciliteerd heeft. De snelheid waarmee het manifest werd opgesteld en ondertekend door heel veel wethouders (op dit moment minstens 234) is ongekend” zegt deze. Erik de Ridder: “Het is via Cedris dat we zo snel zoveel mensen hebben laten tekenen en Cedris heeft gezorgd dat dit stuk in formatie mee wordt genomen.”

En terwijl dit verhaal wordt geschreven, vraagt Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) over dit manifest een debat aan, welke niet door een meerderheid wordt gesteund, omdat het ‘op de formatietafel’ ligt. Dit wil zeggen dat het manifest daadwerkelijk onderdeel is van de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks, die op dit moment proberen een nieuw kabinet te vormen.

De Participatiewet – met daarin ook de zorg voor mensen met een beperking om hen aan een aangepaste werkplek te helpen – werd in januari 2015 de verantwoordelijkheid van gemeenten. In dit nieuwe beleid was opgenomen dat de sociale werkvoorziening (WSW – in Tilburg en regio uitgevoerd door de Diamant Groep) moest worden afgeschaft. Het Rijk heeft vooraf – al in 2012 – ingeschat hoeveel mensen per jaar de WSW zouden verlaten en de bezuinigingen hiervoor al ingevoerd. Nu blijkt dat er veel minder mensen de WSW hebben verlaten, dan het Rijk had berekend, maar toch is hierop de bezuiniging niet aangepast.

Er is inmiddels €1000,- bezuinigd per WSW-baan. Voor de komende vier jaar staat een verdere verlaging van de subsidie gepland van nog eens €500,- per jaar. Daarmee komt de nog te realiseren bezuiniging op €2000,- per WSW-werknemer.

Het manifest somt vijf punten op waarin het Rijk te veel en te snel heeft bezuinigd terwijl tegelijkertijd de eisen aan gemeenten, zoals het zorgen voor Beschut Werk, en de begeleiding van Wajongers (jongeren met een arbeidsbeperking) die vanuit het UWV (van het Rijk) eveneens de zorg voor gemeenten worden binnen de Participatiewet.

Mobiele versie afsluiten