Site pictogram Tilburgers.nl

Mediacluster in de Spoorzone kost gemeente €7,5 miljoen

In het kader van de ontwikkelingen in de Spoorzone hebben Fontys Hogeschool voor Journalistiek, Tilburg University en ROC Tilburg in juni 2016 een intentieverklaring ondertekend over de vorming van een mediacluster. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk voorstel en nadere uitwerking van een business case en de verkenningen ten behoeve van huisvesting in de Spoorzone.

Fontys heeft in november 2016 besloten om zich te vestigen in de Spoorzone. Tilburg University en ROC Tilburg denken hier serieus over na. Deze drie onderwijsinstellingen zijn van plan om in de Spoorzone onderzoekslaboratoria te starten, waarbij innovatief onderwijs, interdisciplinair onderzoek en samenwerking met het bedrijfsleven in de regio centraal staat.

Dit MediaLab is bedoeld om onderzoek te doen interactieve techniek en het gedrag van mensen. En om techniek te ontwikkelen om het gedrag en het denken van mensen te kunnen meten.

Het gaat om het onderzoeken van vragen als: Kunnen robots ontwikkeld worden voor de ouderenzorg, waarbij ouderen sociaal en fysiek actief blijven? Kunnen computerspellen ontwikkeld worden waarbij leerlingen spelenderwijs leren over natuurkunde, scheikunde of wiskunde? Kan waarheidsvinding in de journalistiek worden geautomatiseerd?

Dit MediaLab maakt onderdeel uit van de Mediacluster die de gemeente Tilburg graag in de Spoorzone wil zien.

Het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) heeft besloten om:
1. Een bedrag van € 34.700,- uit het Cofinancieringsfonds toe te kennen aan Tilburg University om de EU-subsidie aanvraag Op-Zuid te kunnen indienen voor de realisering van het VIBE project in de Spoorzone.

2. Binnen het Cofinancieringsfonds (voorlopig) een bedrag van € 700.000,- aan te merken als cofinanciering voor de projectaanvraag als onder 1. bedoeld.

3. Een voorbereidingskrediet ter grootte van € 500.000,– beschikbaar te stellen voor de door de gemeente te maken kosten voor uitwerking van een schetsplan en businesscase voor de realisatie van een Mediacluster in de Spoorzone, en dit te dekken uit het restantbudget “behoud cultureel erfgoed”.

4. Een bedrag ter grootte van €2 miljoen te onttrekken aan het RGI als reservering voor een bijdrage in de dekking van een geraamde onrendabele top bij realisatie van het Mediacluster en deze budgetreservering te verwerken in de op te stellen voorstellen voor de Perspectiefnota 2018 en de begroting 2018.

5. Het reserveren van het nog beschikbare budget Kennis-plus Spoorzone ter grootte van €2 miljoen als bijdrage van de gemeente in een verdere ontwikkeling van het Mediacluster en dit definitief toe te kennen wanneer de plannen en businesscase concreter uitgewerkt zijn.

6. Het restant budget GREX Spoorzone’ behoud Erfgoed’ ter grootte van €2,2 miljoen reserveren als bijdrage in de dekking van een geraamde onrendabele top bij realisatie van het Mediacluster.

In totaal gaat het hier om een bedrag van €7.434.700,-.

De Persgroep Nederland heeft als eerste (en tot nu toe enige) marktpartij uitgesproken zich met een substantieel aantal medewerkers te willen vestigen in het Mediacluster. De Persgroep Nederland is uitgever van onder (veel) meer het Brabants Dagblad, Algemeen Dagblad en Volkskrant.

Zoals gebruikelijk als een bedrijf meedoet in een project, is de businesscase voor dit project vertrouwelijk en daardoor alleen door leden van de Gemeenteraad in te zien, omdat de onderhandelingen tussen partijen nog lopen.

Begin februari 2017 heeft De Persgroep Nederland aangekondigd dat zij van plan is om twee derde van haar redacteuren en journalisten te ontslaan. “De Persgroep wil vast personeel vervangen door externe tekstbureaus en freelancers. Sommige online activiteiten zouden door onbetaalde krachten kunnen worden uitgevoerd.” schreef Villamedia op 16 februari 2017.

De bedoeling is dat de Gemeenteraad hierover spreekt in de vergadering van de raadscommissie Vestigingsklimaat op 27 maart en de raadsvergadering van 10 april 2017.

Mobiele versie afsluiten