Site pictogram Tilburgers.nl

Nieuw Stadhuis: mét of zónder winkels – de raad is aan zet

04-29-2015-Stadskantoor-Stadhuis-Stadhuisstraat
Stadhuis met ingang Stadskantoor Foto: John Geerts

Het College van B&W (burgemeester en Wethouders) heeft het plan gepubliceerd voor het Stadhuis (Stadskantoor 1 én Stadskantoor 2 aan het Koningsplein) en hoopt dat de gemeenteraad deze gaat goedkeuren. Meteen na het zomerreces, op 31 augustus zal het plan besproken worden in de raadscommissies ‘Bestuur’ en ‘Vestigingsklimaat’ waarna de raad op 21 september een beslissing zal nemen.

De raad zal moeten beslissen of er winkels mogen komen in de plint (de begane grond) van het Stadhuis, Of de locatie ‘Max’ – het kleine gebouw met winkels op het Stadhuisplein naast het Stadhuis en de waterbak – verplaatst en verbouwd mag worden, of het Stedenbouwkundig Plan kan worden goedgekeurd, of het goed is dat het plan 2 miljoen euro meer gaat kosten en of de raad €600.000,- beschikbaar stelt voor reeds gemaakte kosten (Voorbereidingskrediet).

sk1 sk3 en maxAls de raad het goedkeurt dat er een winkelplint in het Stadhuis komt, betekent dit dat er ongeveer 10.000 vierkante meter winkeloppervlakte bij komt. Behalve winkels kunnen in deze ruimten ook andere (commerciële) bedrijven komen, zoals dienstverleners en dergelijke.

Het College denkt dat door het plaatsen van commerciële ruimten, het creëren van drie intieme pleintjes en een herinrichting van de openbare ruimte het gebied Stadhuisplein en omgeving er goed op vooruit gaat. Het kernwinkelgebied van Tilburg is nu niet aantrekkelijk genoeg volgens het College. Volgens het Bureau Stedelijke Planning, DTNP, het Planbureau voor de leefomgeving en andere experts komt dit door de ‘onsamenhangende structuur’, de slechte spreiding van ‘grote trekkers’ en het langgerekte karakter van het kernwinkelgebied. Door het toevoegen van een nieuwe winkelstraat van de Katterug tot de Monumentenstraat, denkt het College dit te verhelpen.

schets-stadhuis-sk1-buitenHet toevoegen van 10.000 vierkante meter winkeloppervlakte zal er toe leiden dat de leegstand van winkels zal toenemen met ongeveer 2.000 vierkante meter, wat betekent dat er winkels zullen sluiten; met name in andere delen van het centrum die niet bij het kernwinkelgebied horen. Maar volgens het College doen deze winkels het nu toch al niet zo goed en zouden deze ook in de komende jaren sluiten als er geen winkeloppervlakte zou worden bijgebouwd. Hierbij is de verwachting dat sommige winkeliers binnen het kernwinkelgebied naar een nieuwe locatie zullen verhuizen, waarmee wordt gehoopt op een goede spreiding.

Tegelijkertijd zullen er tijdens de zomer (dus nog vóór de raad een beslissing heeft genomen) al gesprekken worden gevoerd met vastgoedondernemer Multi over de invulling van de winkels. De afspraken die het College hoopt te kunnen maken met Multi zouden ertoe kunnen leiden dat nieuwe winkel(keten)s voorrang krijgen op winkeliers die vanuit het kernwinkelgebied naar de plint onder het Stadhuis willen verhuizen. Hiermee hoopt het college te voorkomen dat in het kernwinkelgebied een te grote en langdurende leegstand wordt veroorzaakt.

04-16-2015-Paleis-Stadhuis-Willemsplein
Paleis en Stadhuis in de lente Foto: John Geerts

Stichting Ondernemers Binnenstad Tilburg, de Ondernemers Federatie Tilburg en het Ondernemersfonds Tilburg hebben volgens het College aangegeven voorstander te zijn van het versterken van het kernwinkelgebied door het ontwikkelen van het Stadshuisplein als nieuwe winkelstraat. Niettemin erkent zij dat er ook tegenstanders zijn, zoals de ondernemers en vastgoedeigenaren uit de omgeving van het Pieter Vreedeplein die het niet eens zijn met de plannen.

Als het plan om winkels te creëren onderin het Stadhuis wordt afgewezen door de raad, vreest het College dat Tilburg zal achterblijven in de concurrentie met andere steden. De plint van het Stadhuis wordt in dat geval niet aan vastgoedontwikkelaar Multi verkocht. In dit scenario behouden het Stadhuisplein en de Stadhuisstraat hun huidige brede straatprofiel, met kantoren in de plint tegenover de Primark op de locatie van het voormalige Stadskantoor 3. Er komen dan ook geen inkomsten binnen uit de verkoop van de winkelplint en moet er tegelijkertijd meer openbare ruimte opnieuw worden ingericht, ongeveer 2.500 vierkante meter. In dat geval worden de kosten van deze herinrichting 4,1 miljoen euro. Mét winkels kost dit 3,3 miljoen euro.

Stedebouwkundig Plan
Voor alle bouw- en verbouwactiviteiten is geen nieuw bestemmingsplan nodig, alleen een Omgevingsvergunning. De raad beslist uiteraard over het wel of niet verlenen van deze omgevingsvergunning, waarbij als gewoonlijk de Omgevingscommissie betrokken is. Het College wil graag deze bevoegdheid van de raad overnemen via het Stedebouwkundig Plan. Als de raad hiermee akkoord gaat, staat zij in moeite ook toe dat er winkels komen in de plint van het Stadhuis.

sk1 contouren

Recent is het Stedenbouwkundig Plan op een aantal onderdelen aangepast en vervolgens tweemaal uitgebreid besproken met de omgevingscommissie. Ten opzichte van de eerdere concepten zijn er in het definitieve Stedenbouwkundig Plan diverse veranderingen aangebracht. (Rapport Meurs)

04-16-2015-Paleis-Oude-Markt-Heikese-Kerk-fietser-Willemsplein
Foto: John Geerts

* Meer afstand tussen de uitbreiding van het Stadhuis (SK1) en de Katterug
* Meer afstand aan de oostkant Paleis, waardoor de entree meer in het zicht komt
* Mogelijk maken van de integratie van het Paleis met het Stadhuis als uitbreiding van het Paleis
* Winkels en/of horeca aan de zuidwestzijde integreren in de gevel door het rechttrekken van de voorgestelde rooilijn
* Rooilijn van de winkelplint van het Stadhuis naar noorden aangepast aan de locatie Stadskantoor 3 / Primark
* Rooilijn van de winkelplint van het Stadhuis aan de noordzijde is ‘rechtgetrokken’ in plaats van ‘geknikt’
* Stadskantoor 3 / Primark valt binnen de contouren van het bestemmingsplan (wat al met de raad was afgesproken)
* Geen uitbreidingen van de Katterug, alleen mogelijk maken pui-vernieuwingen (waarbij de luifel van de Emmapassage een stuk korter moet worden)
* Pand Max krijgt twee bouwlagen over hele lengte in plaats van oplopend van 1 naar 3 lagen
* De rooilijn ter plaatse van de huidige stadswinkel wordt in noordelijke richting opgeschoven
* Meer afstand voor de Heikese kerk aan de noordwestzijde. Op dit punt is in het nieuwe Stedenbouwkundig Plan de afstand van de ontwikkeling tot aan de tuin van de Heikese kerk verdubbeld van 4,5 meter tot 9 meter. Het advies van de Omgevingscommissie is om nog meer afstand te nemen.

05-08-2015-Stadskantoor-Stadhuis-Paleis-Tilburg
Foto: John Geerts

De platanen bij het Paleis blijven behouden. De bomen zijn geplant tussen 1860 en 1870, waarmee ze zo’n 150 jaar oud zijn. De platanen behoren met een hoogte van 30 tot 33 meter tot de hoogste bomen in de gemeente Tilburg. Er is daarom een groeiplaatsonderzoek verricht. Hierin zijn voorwaarden voor een duurzaam behoud van de platanen opgenomen. Deze voorwaarden worden nu door de architect verder onderzocht en in het ontwerp ingepast om duurzaam behoud van de monumentale bomen mogelijk te maken.

Stadswinkel
De Stadswinkel verhuist in het plan naar Stadskantoor 2 aan het Koningsplein. Deze Stadswinkel moet hét Nederlandse voorbeeld worden op het gebied van publieksdienstverlening. Hierin moeten alle gemeentelijke diensten een plaats krijgen, met uitzondering van Centrum Werk en Inkomen (Sociale Dienst), zoals: Schuldhulpverlening, Juridische zaken (bezwaar en beroep), Ondernemersadvies, Omgevingsvergunningen, Gemeentelijk Incasso, Leerplicht/RMC en Loket-Z. En natuurlijk ook diensten zoals het uitgeven vanpaspoorten en rijbewijzen. Hiermee hoopt het College dat het Koningplein meer aanloop en uitstraling krijgt.

Deze plannen gaan 2 miljoen euro duurder uitvallen dan was voorzien. Volgens het College komt dit door de aanpassing van de plannen. Het aantal vierkante meters winkeloppervlakte dat wordt toegevoegd is lager, waardoor de verkoopprijs aan vastgoedontwikkelaar Multi eveneens daalt. Daarnaast zullen er extra investeringen moeten worden gedaan vanwege de veranderingen in het plan, maar welke dat zijn, is niet duidelijk.

Het tekort kan ook nog hoger uitvallen, omdat in dit bedrag nog geen rekening is gehouden met financiële risico’s.

Een risico is, dat de verkoopprijs aan Multi nog verder daalt als de gemeente meer eisen gaat stellen aan de verhuur van winkelruimten. Ook zou kunnen gebeuren dat de gemeente en Multi het niet eens kunnen worden. In dat geval schat het College dat er een extra tekort van €1,4 miljoen zal ontstaan. Ook zijn er met de eigenaren van het Max-pand nog geen afspraken gemaakt over de verplaatsing en verbouwing van hun pand. Daarnaast is er met de eigenaren van de luifel van de Emmapassage nog geen afspraak gemaakt over het inkorten hiervan. Verder is nog geen rekening gehouden met de kosten die te maken hebben met het opnieuw inrichten van het gebied tussen de Katterug en de Schouwburgring, waaronder ook het Willemsplein.

Als de raad dit plan goedkeurt kan in juni 2016 worden gestart met het strippen en weer opbouwen van het Stadhuis en is de verbouwing in maart 2018 klaar.

Mobiele versie afsluiten