Site pictogram Tilburgers.nl

Noordhoekring: buurt en wijkraad luiden noodklok rond bouw ‘de Worst’

10-30-2013--Bouw-NoordhoekVrijdagavond 14 februari hebben bewoners van de Bomenbuurt en de wijkraad Noordhoek gezamenlijk een brief gestuurd aan de gemeenteraad, met het verzoek om zo snel mogelijk, liefst aanstaande maandag in de raadsvergadering, aandacht te geven aan de gang van zaken rond de bouw van een appartementencomplex aan de Noordhoekring. Het gebouw, inmiddels ‘de Worst’ genoemd, verrijst in noodtempo op de hoek Noordhoekring en Elzenstraat, zonder dat daar volgens de bewoners een onherroepelijke bouwvergunning voor is. Maar dat is niet het enige bezwaar dat de buurt en de wijkraad aankaarten.

Het college van B&W heeft op 16 augustus 2013 aan de bouwer een omgevingsvergunning gegeven voor het bouwen, het kappen van bomen en het gebruik van grond en bouwwerken, die in strijd zijn met het bestemmingsplan, om het bouwen van het appartementencomplex mogelijk te maken. Volgens de buurt zitten er fouten in het bouwplan voor de omgeving. Daarom hebben diverse partijen bezwaar gemaakt tegen het bouwplan, waaronder omwonenden, wijkraad Noordhoek, het schoolbestuur van basisschool ‘de Elzen’, de kloostertuinbeheergroep en het kinderdagverblijf.

Studentenwoningen_Noordhoekring_Tilburg_centrum_01
Studentencomplex annex appartementencomplex ‘de Worst’

De Medezeggenschapsraad (MR) van basisschool ‘de Elzen’ maakt zich ernstig zorgen over de verkeersveiligheid tijdens de uitvoering van de bouwplannen en na de realisering van het bouwproject. Dit woongebouw heeft namelijk haar in- en uitgang in de Elzenstraat, naast de entree van De Elzen. De MR schrijft: “Omdat de Elzenstraat al ‘te klein’ is bij het begin en einde van de schooldag, is het daarom ook zeker dat met de komst van de nieuwe bewoners en hun bezoekers het verkeer alleen maar zal toenemen en daardoor de Elzenstraat nog onveiliger zal worden. Wij vrezen dat de realisering van het bouwproject Noordhoekring een zoveelste stap is in een opeenvolging van stappen die leiden tot een alsmaar gevaarlijker wordende verkeerssituatie.” De wijkbewoners merken hierbij ook op, dat de gemeente haar grond in de Elzenstraat aan de ontwikkelaar verkoopt voor het symbolische bedrag van één euro, een dag voordat de zitting zou dienen voor de voorzieningenrechter, dus op 1 december 2013.

In het bijzonder willen de omwonenden en de wijkraad ook de aandacht vestigen op het verdwijnen van groen in de wijk. Voor het bouwplan moest al het groen wijken. Daarvoor zijn diverse bomen gekapt. Een deel van deze kap vond volgens de briefschrijvers illegaal plaats. Zij stellen: “Een eerste kapvergunning voor zeven bomen werd vorig jaar aangevraagd. Daartegen is bezwaar aangetekend. Reactie van de gemeentecommissie op dit bezwaar was dat de kap tegen gehouden kon worden via de voorzieningenrechter en dat de commissie die afdoende achtte. Later ontvingen wij bericht van de behandelend ambtenaar dat de omgevingsvergunning was ingetrokken en dat daarmee ook de kap van de baan zou zijn. Dit bericht werd door behandelend ambtenaar bevestigd op 15 augustus. Op diezelfde dag, 15 augustus, is een nieuwe omgevingsvergunning inclusief kapvergunning door diezelfde behandelend ambtenaar toegekend aan de ontwikkelaar en daarmee werd de kap weer actueel. Deze informatie werd echter voor ons achter gehouden. In de omgevingsvergunning van 15 augustus werd gesteld dat de kap van nog eens acht bomen pas plaats mocht vinden nadat de vergunning onherroepelijk is, hetgeen tot op de dag van vandaag nog niet het geval is. Toch lagen alle bomen (op één na) die bewuste week reeds om. Hier was dus sprake van illegale kap.”

De bezwaartermijn op dit bouwplan verliep op 27 september 2013 en binnen zes weken na het verlopen van deze termijn hadden hierop een hoorzitting en een uitspraak moeten volgen. Echter, de uitspraak van de bezwaarcommissie va de gemeente kwam pas op 3 december, drie weken te laat.

Omdat de uitspraak te lang op zich liet wachten, heeft de buurt dit bij de voorzieningenrechter aangekaart, met het verzoek om de bouw tijdelijk stil te leggen. De zitting bij de rechter vond plaats op 2 december, terwijl de bouw inmiddels was gestart en de fundering van het gebouw werd gelegd. De voorzieningenrechter legde geen bouwstop op, maar eiste wel dat er in de lopende bezwaarfase op een aantal gronden een uitgebreidere onderbouwing en motivering werd verwacht. In het bijzonder verwachtte de rechter ook dat er nadrukkelijk aandacht werd besteed aan het parkeren: “Het college dient in het te nemen besluit op bezwaar zorgvuldig te motiveren of aan de ter plaatse geldende parkeernorm wordt voldaan. Het college dient daarbij ook aandacht te besteden aan de plaats die op de speelplaats van de naastgelegen school wordt gerealiseerd”.

Op dit moment – 14 februari 2014 – is de wettelijke termijn voor beslissing vanuit de gemeente ruimschoots verstreken maar is er nog steeds geen beslissing op bezwaar van de gemeente. De omwonenden en de wijkraad hebben, onafhankelijk van elkaar, inmiddels meerdere malen bij de gemeente geïnformeerd naar de stand van zaken, maar nog altijd geen antwoord gekregen. Uiteindelijk hebben de bewoners van de Bomenbuurt ook de gemeente officieel in gebreke gesteld. Ook hierop is geen enkele reactie gekomen. Daarom hebben de buurtbewoners deze week een beroepsschrift ingediend bij de rechtbank, om de gemeente te dwingen alsnog en uitspraak te doen.

En ook de wijkraad ziet zich inmiddels genoodzaakt tot deze procedure en heeft de gemeente laten weten: “Indien de gemeente Tilburg niet op korte termijn met een uitspraak komt, is ook de wijkraad Noordhoek voornemens de gemeente officieel in gebreke te stellen”. De wijkraad ontving uiteindelijk op donderdag 13 februari een e-mail van de gemeente met een reactie, maar nog altijd zonder uitspraak. Gemeente geeft hierin als argumentering voor het uitblijven van een beslissing: “Uit het onderzoek is gebleken dat vergunninghouder extra parkeerplaatsen dient aan te leggen of het bouwplan anderszins moet aanpassen. Gelet op de aard van de ontstane situatie is het college gehouden vergunninghouder in de gelegenheid te stellen zijn bouwplan aan te laten passen. Dientengevolge heeft het college vergunninghouder in de gelegenheid gesteld het bouwplan aan te passen. Aangezien niveaus -1, 0, 1 en 2 van het bouwplan reeds zijn gerealiseerd heeft vergunninghouder meer tijd nodig om tot een aangepast bouwplan te komen. Vergunninghouder heeft aangegeven volgende week (week 8) uitsluitsel te geven over een oplossing. Het college zal kort daarna een beslissing op bezwaar nemen.”

Ondertussen wordt er in extreem hoog tempo wordt doorgebouwd, ook ’s avonds en in de weekeinden, en de uitvoerder op de bouw heeft de opdracht gekregen om nog voor de carnaval het hoogtste punt te bereiken.

Mobiele versie afsluiten