Site pictogram Tilburgers.nl

Over Pieter Vreedeplein, de woontorens en de Frederikstraat

In de vergadering van de raadscommissie Vestigingsklimaat van maandag 13 maart 2017 stond opnieuw het plan voor de nieuwe winkelstraat op de agenda, die waarschijnlijk Frederikstraat gaat heten, vernoemd naar Prins Frederik Hendrik van Oranje. Het is een erg omvangrijk plan, waarover de gemeenteraad reeds op 16 november 2016 besloten heeft dat het uitgewerkt moet worden. Deze uitwerking is nog niet klaar en de bespreking in de commissie was dan ook bedoeld om ‘wensen en bedenkingen’ mee te geven voor de verdere uitwerking.

De aftrap werd echter gedaan door de heer Stolk, voorzitter van de bewonersvereniging ‘hoge toren Pieter Vreedeplein’, die als inspreker zijn zorgen uitsprak. De bewoners vrezen dat een nieuwe woontoren van 50 meter hoog veel schaduw zal werpen in hun woningen en dat hun privacy en uitzicht schade zullen lijden.

Op zoek naar de reden waarom deze nieuwe woontoren nu juist op deze plek wordt gebouwd – waarop hij het antwoord niet vond – ontdekte de heer Stolk dat voor een stuk grond van 375 vierkante meter een bedrag van €4,5 miljoen zou worden betaald. En aangezien hij evenmin een onderbouwing had kunnen vinden hiervoor, sprak hij het vermoeden uit dat er dan misschien ‘iets niet in de haak is’. Antwoord op zijn vragen kreeg de inspreker ook maandagavond niet, wethouder Erik de Ridder zegde toe deze vragen schriftelijk te zullen beantwoorden.

Vragen…

De geheime stukken. Raadsleden mogen niet over de inhoud praten van deze vertrouwelijke documenten, maar dat geldt niet voor de vorm: naar verluidt bevatten die naar schatting 1000 pagina’s met juridische teksten, zouden die bevatten. “Ondoenlijk om dat te lezen” vonden zowel Hans Smolders (LST) als Paulus Oerlemans (GroenLinks), die het anders zeer zelden met elkaar eens zijn. Deze geheime documenten gaan over financiële risico’s en taxatierapporten, meer is er niet over bekend gemaakt.

Parkeergelegenheid is daarnaast nog steeds een belangrijk punt voor meerdere partijen, onder andere VoorTilburg, Lokaal Tilburg en VVD. Er wordt al negen maanden een onderzoek gedaan naar parkeren in de Binnenstad, maar een (tussentijds) resultaat hiervan is nog niet openbaar gemaakt. Ondertussen zullen de komst van Primark, Hudson Bay en nieuwe bewoners in de woontoren allemaal parkeergelegenheid nodig hebben. Voor alsnog redeneert het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) dat er voldoende parkeergelegenheid is in de bestaande parkeer garages.

Roel Lauwerier (VVD) merkt op, dat hierbij ook de Knegtelgarage aan de Gasthuisring is meegerekend, die eveneens wordt meegerekend in de parkeergelegenheid van de Spoorzone. Hij stelt dat dit niet kan en dat dit ook praktisch niet realistisch is. Immers: het is onlogisch volgens hem dat een bewoner van het Pieter Vreedeplein in de Knegtelgarage zal parkeren omdat de parkeergarage van het Pieter Vreedeplein vol staat met auto’s van bezoekers van de binnenstad.  D66-raadslid Peter van Gool heeft er vertrouwen in dat dit wel goed zit.

Een ander onderdeel dat vragen oproept is de mogelijke afsluiting van een deel van de nieuwe Frederikstraat tijdens de nacht. Het gaat hierbij om het gedeelte dat zal worden aangelegd tussen de Heuvelstraat en het Pieter Vreedeplein en met de veiligheid als argument. Het Bestuur van het Binnenstad Management Tilburg (BMT) heeft hierover een brief geschreven waarin zij hiertegen bezwaar maakt. Het afsluiten past volgens BMT niet in het open karakter van de binnenstad als gebied waar mensen graag willen zijn.

…en antwoorden

In zijn beantwoording ging wethouder Erik de Ridder eerst in op de vraag waarom de vertrouwelijke bijlage zo enorm veel is, ruim 1000 pagina’s. “Omdat het heel ingewikkeld is wat we doen, de omvang van dit project is ongekend, zelfs in Nederland.” stelde hij. En volgens hem is dit niet alleen in het belang van Wereldhave, maar in het belang van heel Tilburg, aangezien er een brede steun was in de raad om dit plan uit te gaan voeren, stelde hij in reactie op de vraag van de LST. En op het gebied van werkgelegenheid en imago van levensbelang voor de stad.

Het onderzoek naar parkeren is bijna klaar en daarom nog niet beschikbaar. Uitgangspunt is nog steeds dat er geen extra parkeergelegenheid nodig zal zijn, maar als uit het onderzoek blijkt dat dit wel nodig is zal dit in de plannen worden aangepast. Dit zal in ieder geval nog twee keer worden besproken in de vergaderingen van de Commissie Vestigingsklimaat. De eerste keer als het rapport uitkomt – tijdens de commissievergadering van 15 mei 2017 – en de tweede keer als de gemeenteraad gaat beslissen over het bestemmingsplan.

Een financieel risico is dat de gemeente afspreekt om het mogelijk te maken dat er 24.000 vierkante meter woonruimte kan worden gebouwd. Bijvoorbeeld in de twee nu gedachte woontorens, waarvan één aan het Pieter Vreedeplein. Als de gemeente dit niet doet, bijvoorbeeld doordat de gemeenteraad het niet goedkeurt, gaat dit geld kosten. Althans dit is de suggestie, want waarover dit precies gaat en over hoe groot dat risico is, behoort tot de vertrouwelijke documenten waartoe alleen raads- en commissieleden toegang hebben. Deze stukken worden pas openbaar als alle benodigde grondaankopen gedaan zijn.

De taxatierapporten, die op dit moment eveneens vertrouwelijk zijn, zullen naar waarschijnlijkheid nooit openbaar worden omdat dit voor de gemeente schadelijk kan zijn in eventuele toekomstige plannen. Maar dit wordt later nog eens besproken of deze geheimhouding echt nodig is.

De reden dat er nog geen bouwplan voor de woontorens is voorgelegd, komt doordat er nog geen bouwplan is. Maar de wethouder spreekt tegen dat de bewoners niet betrokken zijn bij de ontwikkelingen, aangezien er inmiddels vijf keer sinds juli 2016 een bijeenkomst voor bewoners is georganiseerd waarin de stand van zaken is gepresenteerd. Er zullen nog veel vaker bijeenkomsten worden georganiseerd als het bouwplan klaar is en als de bestemmingsplan-procedure begint.

Over het idee dat de nieuwe Frederikstraat ’s nachts gedeeltelijk zou kunnen worden afgesloten, stelt wethouder Erik de Ridder nadrukkelijk dat het College hierover nog geen mening heeft. Het is slechts een suggestie, een mogelijkheid die wordt besproken en waarbij enerzijds de veiligheid en anderzijds de openheid een rol spelen.

Mobiele versie afsluiten