Site pictogram Tilburgers.nl

Participatiewet: Tilburgs Alternatief staat of valt met inzet van bedrijven

participatieladderMaandag 8 september bespreekt de raadscommissie Sociale Stijging de uitvoering van nieuwe Participatiewet, die op 1 januari 2015 ingaat. Er liggen nu een 14 pagina’s tellend raadsvoorstel en een Nota uitvoering Participatiewet van 70 pagina’s waar de raad mee akkoord moet gaan voor de uitvoering. Niet alleen verandert er veel voor mensen met een uitkering via de bijstand, Wajong of Sociale Werkvoorziening, ook aan werkgevers wordt het nodige gevraagd. Dat dit een onzekere factor is in de uitvoering, heeft het college van B&W (Burgemeester en Wethouders) ook in de gaten.

Citaat: “De mate waarin werkgevers bewust zijn van de mogelijkheden om op een voor hun bedrijfsvoering gezonde en lucratieve wijze van inpassing van arbeidsbeperkten en zich ook verantwoordelijk voelen voor deze lokale beroepsbevolking is maar ten dele beïnvloedbaar door de gemeente. Beleidslijnen en randvoorwaarden als bijvoorbeeld het Ondernemersakkoord en de garantiebanen zijn hierin slechts ondersteunend.

Met zoveel woorden geeft het college toe, dat de uitvoering van de Participatiewet erg afhangt van commerciële bedrijven en de werkgevers die al dan niet de moeite willen nemen om mensen met een beperking in dienst te nemen. Deze werkgevers zullen op diverse manieren worden verleid om mee te werken. Er zijn weliswaar ook plannen om werkgevers (met meer dan 25 personeelsleden) via boetes te dwingen om een aantal mensen met een beperking aan te nemen, maar die zullen op z’n vroegst pas in 2017 worden ingevoerd.

Onder de noemer ‘co-creatie van betaald werk’ kan een werkgever bijvoorbeeld loonkostensubsidie krijgen, als hij iemand aanneemt die (nog) niet 100% productief is. Daarnaast kan de werkgever hulp krijgen bij de begeleiding, coaching en scholing van de nieuwe werknemer. Maar deze ondersteuning is altijd tijdelijk. Als de werknemer begeleiding nodig blijft hebben, moet de werkgever daar zelf voor zorgen.

Hiervoor stelt de gemeente het bedrijf wel beloning in het vooruitzicht. De werkgever wordt ‘Voorkeursleverancier’ van de gemeente en als tegenprestatie krijgt deze werkgever voorrang bij het gunnen van een opdracht (voor zover dat van de aanbestedingsregels uit ‘Brussel’ mag) en zal de gemeente andere bedrijven vragen om hun opdrachten te plaatsen bij deze ‘Voorkeursleveranciers’. Het college verwacht dat op deze manier jaarlijks tussen de 10 en 15 personen bij een bedrijf kunnen worden geplaatst.

Andere voorbeelden die het college voorstelt om werkgevers te laten meewerken zijn: Een werkgever die een aparte afdeling inricht voor eenvoudige werkzaamheden, zodat mensen met een beperking hier ingezet kunnen worden, of hiervoor de organisatie of software van het bedrijf aanpast. Of een bedrijf dat een deel van de productie terughaalt uit lage-lonen-landen om door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten uitvoeren. (ook wel ‘re-shoring’ genoemd). Voor jonggehandicapten (nu nog mensen die onder de Wajong vallen) wil het college hetzelfde beleid voeren, maar wel met een langer durende begeleiding op de werkplek als dat nodig blijkt te zijn. Bedrijven kunnen voor de kosten een compensatie krijgen, óf uit het Participatiebudget, óf uit het Stimuleringsfonds ‘Werkgevers Akkoord’ dat al wat langer bestaat.

Diamant Groep en Sagènn

De begeleiding en ondersteuning worden uitgevoerd door de Diamant Groep óf Sagènn. Deze laatste is de nieuwe, particuliere partij die zich ook gaat bezig houden met het begeleiden en plaatsen van mensen, waardoor de Diamant Groep op dit vlak niet lange meer de enige speler is.

Uit het Jaarverslag 2013 van de Diamant Groep blijkt, dat de sociale werkvoorziening in totaal €50,9 miljoen subsidie kreeg. Met dit bedrag maakt de Diamant Groep het met zijn leerwerkbedrijf mogelijk dat 2.200 mensen al werkend hun talenten kunnen inzetten.

Diamantgroep exploitatie 2013

Het participatiebudget waarmee Tilburg het moet doen is in vier jaar tijd met ruim 60% verminderd: van 27,8 miljoen euro in 2011 naar 10,9 miljoen per jaar in 2015. Hiermee moet de gehele Participatiewet worden uitgevoerd, met andere woorden: in zes jaar tijd wil de gemeente hiermee 22.200 mensen ondersteunen om aan werk te komen.

Het College van B&W kiest er daarom voor om het beschikbare geld niet alleen in te zetten voor de meest kwetsbare werknemers, die door de Diamant Groep worden begeleid, maar om het budget te gebruiken voor alle mensen die begeleiding nodig hebben.

De Diamant Groep en ook de PvdA Tilburg zijn hierover reeds in de pen geklommen. In een brief aan de raad zegt de Ondernemingsraad van de Diamant Groep dat deze keuze onwettig is en vraagt zij om uitstel, om juristen de tijd te geven dit uit te zoeken. In een persbericht stelt raadslid Orkun Baytemir (PvdA) dat het College de meest kwetsbare groep laat vallen en dat de Diamant Groep een kostenneutraal, alternatief plan heeft gepresenteerd.

Wethouder Erik de Ridder (CDA), verantwoordelijk voor de Participatiewet, zegt in een reactie hierover: “In het PvdA persbericht staat dat de Diamant Groep een “kostenneutraal” voorstel heeft gedaan dat veel socialer is dan het collegevoorstel. Belangrijk is, dat dit kostenneutraal is voor Diamant en dat die kosten worden betaald vanuit het participatiebudget. Dus ten laste van de gemeente. PvdA ziet dit kennelijk over het hoofd.”

Joost van Huijgevoort
Joost van Huijgevoort

Ook Joost van Huijgevoort (ex-raadslid voor DAT en oud-directeur van de Diamant Groep) reageert op het plan: “Het Tilburgs alternatief zijn nog veel woorden, maar de praktijk zal uitwijzen in hoeverre dit beleid resultaat gaat geven. Ik ben bang dat bij dit beleid al eerder de oude schoenen worden weggegooid dan goed is. Beter gezegd, de terugval bij mislukking is dan al ver afgebouwd. Prima, het liefst de mensen op eigen kracht in het bedrijfsleven. Maar de rendementseis van het bedrijfsleven zal waarschijnlijk dodelijk zijn! Dus wijs zijn en meer arrangementen hanteren. Ik ben zowel directeur geweest van de Sociale Dienst als van de Diamant Groep en weet als geen ander dat deze eerste dienst ondernemerschap mist! Hoe mooi ze de afdelingen ook noemen. Mijn ervaring leert na al die jaren, dan het bedrijfsleven meer belooft dan het waar kan maken, dus ik heb weinig vertrouwen in de toekomst voor deze doelgroep. Feitelijk heeft het bedrijfsleven letterlijk zijn snor gedrukt in dit kader en de gemeenschap opgezadeld met de kosten. Daarom ben ik voor een quotum en sancties!”

Zaterdag 6 september werd de discussie alvast afgetrapt op Twitter:

Mobiele versie afsluiten