Site pictogram Tilburgers.nl

Politieke vragen Vredelust: bomen, salamanders en de wet

Op Landgoed Vredelust – Heidepark zijn onlangs vele bomen gekapt. Behalve stadsimker Marcel Horck zijn ook raadsleden Bea Mieris (PvdA) en Marti de Brouwer (CDA) in de kwestie gedoken en zij hebben na grondig onderzoek gedaan te hebben een lijst met pittige vragen opgesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Na het stellen van eerdere vragen aan de gemeente over de grootschalige bomenkap in dit gebied op 24 januari van dit jaar, gaf de gemeente aan er niet over te gaan. De provincie zou er over gaan. Een wandeling in de tweede week van februari door het gebied met de landschapsarchitect, de Stichting Stadsbomen, de ecoloog van de gemeente Tilburg en de twee raadsleden riep allerlei nieuwe vragen op. De rigoureuze kap van met name bomen met enorme omvang is groots en het zou vreemd zijn als dit zonder enig overleg met de gemeente plaats heeft gevonden.

De vraag is ook of de aannemer die dit in opdracht van de landschapsarchitect of ontwikkelaar heeft uitgevoerd überhaupt zulke bomen met enorme omvang zonder melding of vergunning mag kappen. De vraag is ook of deze rigoureuze ingreep op landgoed Vredelust – Heidepark voorkomen had kunnen worden, als de gemeente eerder de alarmbellen had laten rinkelen en het gesprek was aangegaan. De landschapsarchitect beweert overigens dat hij het landschapsplan met de gemeente heeft besproken. De ecoloog van de gemeente zei de plannen niet te kennen. Waarom wordt de Stichting Stadsbomen daar niet bij betrokken, zodat zij ook hun licht kunnen laten schijnen op een gebied dat zij goed kennen? Mogen er überhaupt bomen van enorme omvang gekapt worden? Zijn daar geen vergunningen of meldingen voor nodig?

Om er niet te laat achter te komen dat er teveel bomen op cruciale plekken voor stedelijke ontwikkelingen zijn gesneuveld en om een kwalitatief hoogwaardig bomenbestand te behouden is het noodzakelijk om belangrijke zaken rondom bomen goed te regelen en vast te leggen. Om deze reden is de Boomwaardezoneringskaart (Bwz-kaart) opgesteld, die deel uitmaakt van de Bomennota Tilburg boomT.

Deze kaart doet uitspraken over de bomen in de gemeente Tilburg. Op de Bwz-kaart worden de boomzones die belangrijk zijn voor de structuur van de stad weergegeven. Voor deze zones zijn criteria opgesteld onder andere met betrekking tot het verlenen van omgevingsvergunningen, onderhoud en beheer en straatbeeld. Door middel van de Bwz-kaart wordt duidelijk waar er kansen liggen voor bomen; bomen die op de Bwz-kaart staan krijgen extra bescherming, intensiever onderhoud en beheer, bescherming tegen kap, herplantplicht en dergelijke.

Vragen: Zijn er bomen gekapt die op de boomwaardezoneringskaart staan opgenomen en extra bescherming genieten? Zo ja, gaat de gemeente maatregelen nemen tegen de verantwoordelijken van de kap? Welke maatregelen zijn dat?

Het is onder voorwaarden mogelijk om de voorgenomen restauratie van Villa Heidepark – Vredelust en de nieuwbouw van een glazen serre te realiseren en hierbij de monumentale beuken duurzaam te behouden. De maatregelen die noodzakelijk zijn voor het behoud van de twee beuken zijn als verplichting opgenomen in de regels van het hier geldende bestemmingsplan. Daarmee is behoud van de bomen verzekerd en worden constructie-eisen opgelegd aan de bouw van de serre.

De entree van de villa bestaat uit een laan van zeer waardevolle beukenbomen, deze laan dient zorgvuldig te worden behandeld. Het is voor de bomen zeer ongunstig om verharding en verdichting onder deze bomen aan te brengen waardoor deze ruimte niet geschikt is voor parkeerplaatsen. Bovendien is het ook vanuit landschappelijk en cultuurhistorisch oogpunt niet wenselijk is om auto’s onder de bomen in de laan te parkeren. De open ruimte in het bos, ten zuiden van de villa zal dan ook worden ingericht als parkeerterrein voor 54 parkeerplaatsen.

Kastje voor het monitoren van vleermuizen.

Vragen: Heeft de ontwikkelaar zich gehouden aan de uitgangspunten zoals in het inrichtingsplan opgenomen? Zo nee kan en gaat de gemeente maatregelen nemen tegen de verantwoordelijken van de kap? Welke maatregelen zijn dat?

Vleermuizen en salamanders

Activiteiten die een schadelijk effect heb- ben op soorten die beschermd zijn volgens de Flora- en faunawet (FF-wet) zijn in principe verboden. Van dit verbod kan onder voorwaarden worden afgeweken, met een vrijstelling, door het werken volgens een goedgekeurde gedragscode of – indien geen of onvoldoende maatregelen genomen kunnen worden om schadelijke effecten te voorkomen – door een ontheffing aan te vragen voor de Flora- en faunawet.

Vleermuizen
Het landgoed Heidepark – Vredelust wordt met name gebruikt als foerageergebied door verschillende vleermuissoorten. Alle vleermuissoorten zijn streng beschermd (FF-wet). Er is een zomerverblijfplaats aangetroffen in de villa van de gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis, tevens komt in de villa zeer vermoedelijk een paarverblijfplaats voor van de gewone dwergvleermuis. Door de voorgenomen plannen worden verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis verstoord. Hiervoor is een ontheffing nodig van de Flora- en faunawet. Om de nadelige gevolgen voor de dieren te beperken, zijn aanvullende maatregelen nodig in de vorm van een aangepaste planning, het tijdig plaatsen van vleermuiskasten en het opnemen van een permanent vleermuisverblijf in het ontwerp van de voorgenomen horecagelegenheid.

Vragen: Op het landgoed Vredelust – Heidepark komen streng beschermde vleermuissoorten voor. Heeft de ontwikkelaar voor de inmiddels in uitvoering zijnde plannen een ontheffing aangevraagd van de Flora en Fauna Wet? Heeft de ontwikkelaar maatregelen getroffen zoals in het bestemmingsplan opgenomen? Zo nee, waarom is dat niet in orde? Welke maatregelen gaat de gemeente nemen mocht dat niet in orde zijn?

Salamanders
In de vijver ten noorden van de villa en in een poel ten oosten van het gebied zijn – naast algemeen beschermde amfibieën – streng beschermde salamanders aangetroffen zoals de vinpootsalamander en kamsalamander. Door de renovatieplannen wordt een deel van het gebied aangetast en verstoord. Hiervoor is een ontheffing nodig van de Flora- en faunawet. Door het nemen van extra maatregelen, door de dieren te vangen en op een geschikte plek weer los te laten, hadden de nadelen voor deze dieren beperkt kunnen worden.

Op het landgoed Vredelust – Heidepark komen streng beschermde amfibieën voor. Heeft de ontwikkelaar voor de inmiddels in uitvoering zijnde plannen een ontheffing aangevraagd van de Flora en Fauna Wet? Heeft de ontwikkelaar maatregelen getroffen zoals in het bestemmingsplan opgenomen? Zo nee, waarom is dat niet in orde? Welke maatregelen gaat de gemeente nemen mocht dat niet in orde zijn? Bent u bekend met monitoringskasten voor vleermuizen van de zoogdierenvereniging op landgoed Vredelust – Heidepark? Is deze kasten schade toegebracht door de kap van vele bomen?

De antwoorden mogen binnen vier weken worden verwacht.

Mobiele versie afsluiten