Site pictogram Tilburgers.nl

Raad van State wijst verplichting ‘beschut werk’ af

vrouwe justicia recht wet deurwaarderHet kabinet heeft aangekondigd in de Participatiewet de verplichting op te gaan opnemen voor gemeenten om de voorziening Beschut Werken aan te bieden. Dit zal volgens planning per 1 januari 2017 in gaan. Hierbij bepaalt de Rijksoverheid per gemeente een minimum aantal in te vullen plekken per jaar en de gemeente die dat minimum niet haalt krijgt een boete in de vorm van een strafkorting op het budget dat de gemeente krijgt.

Op woensdag 19 oktober heeft de Raad van State, die bij wet- en regelgeving moet controleren of deze wel in de bestaande wetten past, haar advies gepubliceerd. De Raad van State adviseert de regering om van de voorgestelde verplichting voor gemeenten tot het aanbieden van beschut werk af te zien. Volgens de Raad van State past deze verplichting niet, omdat deze verplichting tegenstrijdig is met de bedoeling, dat juist gemeenten zelf bepalen hoe de Participatiewet moet worden uitgevoerd. raad van state

“Dit vergt terughoudendheid, rolvastheid en zelfbeheersing van de wetgever. (…) Als zich problemen voordoen, ligt het voor de hand om eerst te bezien hoe deze binnen de kaders van de wet kunnen worden opgelost en wie voor het nemen van de daarop gerichte maatregelen de verantwoordelijkheid draagt. Pas in laatste instantie kan de vraag aan de orde komen of het wettelijk stelsel wellicht gewijzigd moet worden.” …lees de rest van de samenvatting op de website van de Raad van State.

Sinds op 1 januari 2015 de Participatiewet werd ingevoerd, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de sociale uitkeringen en ook voor het begeleiden van mensen naar werk.

Een onderdeel van de Participatiewet is het ‘beschut werk’. Het kabinet, met als verantwoordelijk portefeuillehouder staatssecretaris Jetta Klijnsma, heeft bepaald dat gemeenten een aparte regeling kunnen invoeren voor mensen die een beschutte werkplek nodig hebben en niet zonder dure intensieve begeleiding kunnen. Het gaat hierbij om mensen die, volgens de indicatie, niet meer dan 30% arbeidsproductief kunnen zijn. (Hoeveel brengt iemand op voor de werkgever?) Gemeenten zijn tot nu toe niet verplicht om deze regeling op te nemen.

Tilburg heeft er twee jaar geleden voor gekozen om dit niet te doen, maar hiervoor het ‘Tilburgs Alternatief‘ te ontwerpen.

Raad van State: “De doelgroep beschut werk bestaat uit mensen voor wie reguliere arbeid geen optie is. Door hun beperkingen is een zodanige mate van begeleiding en aanpassing nodig, dat van een reguliere werkgever niet mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt. De voorziening beschut werk vereist echter dat gemeenten een dienstbetrekking aanbieden. Als dit van werkgevers in het bedrijfsleven niet kan worden verwacht, rijst de vraag of deze eis wel aan gemeenten mag worden gesteld.

De Afdeling advisering adviseert de regering om van de voorgestelde verplichting voor gemeenten tot het aanbieden van beschut werk af te zien.”

Update – 19 oktober 2016, 21.47 uur.

De adviezen van de Raad van State zijn niet bindend, maar worden wel belangrijk gevonden. Een negatief advies van de Raad van State kan ideale munitie zijn voor de oppositie. Vaak neemt het kabinet de adviezen van de Raad van State dan ook over en past het wetsvoorstel aan. (Bron: Universiteit van Leiden)

Mobiele versie afsluiten