Site pictogram Tilburgers.nl

Rijk gaat meebetalen aan opvang asielzoekers en vergunninghouders

2016-04-21 8516 fAG Paleis Raadhuis WillemspleinIn de afgelopen maand is in de raad (18 april 2016) en commissie Sociale Stijging (11 april jl.) veel gesproken over de opvang van asielzoekers die een verblijfsvergunning (voor 5 jaar) hebben (statushouders). Alle gemeenten moeten in principe een aantal mensen opvangen, maar niemand heeft de mogelijkheid om gemeenten hiertoe te verplichten. Daardoor hebben een aantal gemeenten, waaronder Tilburg, Loon op Zand en Heusden al een redelijk aantal mensen opgenomen terwijl andere gemeenten, bijvoorbeeld Baarle-Nassau en Oirschot, nog geen tot heel weinig mensen hebben opgevangen. (Bron:  www.opnieuwthuis.nl)

Wim van de Donk, Commissaris van de Koningin in Brabant
Wim van de Donk

Hierin heeft Wim van de Donk (Commissaris van de Koning in Brabant) de bijzondere opdracht gekregen om – als Rijksorgaan – een bemiddelende rol te spelen. Als Rijksorgaan heeft hij opdracht gekregen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om gemeenten te ‘verleiden’ om te helpen. In een brief van 31 maart aan alle Brabantse gemeenten gaat hij uitgebreid in op de noodzaak van opvang én van samenwerking door alle Brabantse gemeenten.

screenshot-tilburg notudoc nl 2016-04-29 17-56-43
Citaat uit de brief van Wim van de Donk

05-07-2015-geld-euro-20-eurobiljet-rijk-armTerwijl de discussie plaatselijk vooral ging over de solidariteit van en tussen gemeenten, ging landelijk de discussie met name over de extra kosten die gemeenten moeten maken, terwijl de Rijksoverheid weigerde om mee te betalen. Pas nadat op 18 april de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) alarm sloegen en de G32 (32 grote steden zónder de grootste vier) op 21 april een brandbrief stuurden aan het kabinet, bleek een overleg en het maken van afspraken mogelijk.

Deze afspraken zijn op donderdag 28 april gepubliceerd door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten).

De Rijksoverheid en de gemeenten hebben afgesproken dat het Rijk in 2016 en 2017 een bedrag van €70 miljoen per jaar meebetaalt aan integratie en participatie van statushouders. Het bedrag dat elke gemeente krijgt is direct afhankelijk van het aantal statushouders dat wordt opgevangen. Daarnaast komt via het Gemeentefonds een bedrag van €353 miljoen beschikbaar voor de jaren 2015 tot en met 2017 voor alle andere extra gemaakte kosten, eveneens een bedrag per opgevangen persoon.

arbeidsmarkt-50-plussers-300x165Daarnaast gaan de 35 gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de werkgelegenheid in de regio (ook Tilburg als centrumgemeente van de regio Hart van Brabant) samen ESF-subsidie aanvragen. Via het ESF (Europees Sociaal Fonds, een fonds van de Europese Unie) komt tot en met 2020 jaarlijks ruim 70 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van de arbeidsmarkt. De 35 gemeenten gaan voor de komende twee jaar in totaal €116 miljoen aanvragen.

Volgens het afgesloten akkoord tussen de Rijksoverheid en de gemeenten is deze €70 miljoen per jaar extra voldoende om vol in te zetten op integratie en participatie van vergunninghouders én om ook de ondersteuning van alle huidige uitkeringsgerechtigden overeind te houden.

Erik-de-Ridder-2015-06-01_16-33-35Wethouder Erik de Ridder – die op het moment van vragen stellen nog niet in de gelegenheid was geweest om het akkoord zelf te lezen – liet weten zich nog niet rijk te rekenen. Op dit moment legt de Gemeente Tilburg jaarlijks 8 à 10 miljoen euro bij voor de bijstand (Participatiewet) en hij verwacht dat dit alleen maar meer zal worden. Nog los van de extra uitgaven aan bijzondere bijstand, kinderopvang, onderwijs, integratie, jobcoaching enzovoort. “Het zou naar mijn idee naïef zijn om te veronderstellen dat we ‘over’ zouden houden wat ten goede zou komen aan andere Tilburgers.”

Bronnen: Binnenlands Bestuur | VNG | www.nederlandrechtsstaat.nl |

Mobiele versie afsluiten