Site pictogram Tilburgers.nl

Sociale Raad Tilburg adviseert: “Betrek bewoners bij het bestuur, ook in deze tijd”

De Sociale Raad Tilburg (SRT) heeft als taak om de gemeenteraad en het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren als het gaat om beleid en uitvoering van sociale taken. Zorg, ondersteuning, sociale uitkeringen enzovoort. In een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft de SRT zich met waardering uitgesproken over de manier waarop het College de coronacrisis aanpakt.

En hoewel het nog wat aan de vroege kant is, denkt de SRT alvast na over de periode na de coronacrisis.

“Deze crisis stelt vragen aan ons”, aldus Dion van den Berg, voorzitter van de SRT. “Ze stemt tot nadenken over onze samenleving en wij willen aandacht hebben voor de gevolgen ervan. Wat kunnen we leren van deze tijd? Welke nieuwe mogelijkheden zien we verschijnen maar ook welke kwetsbare groepen en plekken worden zichtbaar? Op dit moment ligt de prioriteit uiteraard bij de maatregelen die moeten zorgen dat de samenleving zo goed mogelijk blijft functioneren en dat de economie draaiende blijft. Iedereen levert daar op zijn of haar manier een bijdrage aan.”

Volgens de Sociale Raad stemt een crisis als deze tot nadenken over onze samenleving, over oorzaken en gevolgen. “Aan de ene kant van het spectrum horen we mensen verkondigen dat het ‘ik-tijdperk’ nu zal plaatsmaken voor het ‘wij-tijdperk’. Als Sociale Raad Tilburg zijn we met name alert op de gevolgen van deze crisis voor de meest kwetsbaren in onze stad, nu maar ook na de crisis. Daarbij denken wij aan hen die te kampen hebben met gezondheidsproblemen, met financiële problemen, een kwetsbare positie hebben op de arbeidsmarkt of om andere redenen de gevolgen zullen dragen van deze crisis, zoals arbeidsmigranten en statushouders.”

De SRT schrijft verder dat zij vanuit een breder perspectief naar deze crisis wil kijken. Wat kunnen wij leren uit deze crisis? Welke waardevolle nieuwe werkwijzen zijn er spontaan ontstaan? Is ontschotting mogelijk gebleken waar ‘het systeem’ daartoe eerder niet in staat of bereid bleek en zouden we zulke ontschottingswinst structureel kunnen verzilveren? Zijn er kortere lijnen wat betreft besluitvorming en verantwoording ontstaan die structureel gemaakt kunnen worden? Hebben we vormen van burgerparticipatie zien opkomen die behouden zouden kunnen worden met bepaalde vormen van adequate ondersteuning van overheidswege?

De Sociale Raad adviseert om ook in deze tijd inwoners te betrekken bij bestuurlijke processen. “We snappen dat dit in de huidige omstandigheden lastiger te organiseren is maar ook nu dienen inwoners geconsulteerd te worden en hun inbreng te kunnen hebben bij beleidszaken die hen aangaan.”

Ten slotte vraagt de SRT aandacht voor de professionals en vrijwilligers die op dit moment in de ‘frontlinie’ werken. “Zij hebben nu en straks onze ondersteuning hard nodig. Met name mensen in de zorg werken onder hoge druk met veel stress en dat vraagt ook op langere termijn om adequate ondersteuning en maatregelen zodat zij de tijd en de hulp krijgen die zij nodig hebben om hun ervaringen te verwerken en op de been te blijven.”

Mobiele versie afsluiten