Site pictogram Tilburgers.nl

Sociale samenhang in de wijken ‘Struikelend ontwikkelen’

Eind februari 2017 kwam de voorgestelde beleidsnota ‘De wijk aan zet’ uit, waarmee het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) beschrijft wat zij de komende jaren – tot en met 2020 – wil in het sociale domein van Tilburg. Deze nota is niet bedoeld als blauwdruk, als een vastliggend plan, maar het is bedoeld om aangepast te kunnen worden als dat nodig blijkt. Iedereen die erbij betrokken is moet ‘struikelend kunnen ontwikkelen’, vergissingen moeten kunnen maken.

En uiteraard gaat het ten slotte over geld, en wie wat mag besteden, waaraan en met welke reden. Met 40 wijken in Tilburg een ingewikkelde klus, zeker nu de gemeente graag wil dat ‘de wijken’ ‘het’ ‘zelf gaan doen’. Welke wijken? Wie doen iets in de wijken en wat is ‘het’? Wat kunnen mensen in de wijken zelf, en wat niet? Wie regisseert? Wie coördineert? En wie is verantwoordelijk?

Het gaat in deze nota uiteindelijk om een slordige €14 miljoen, ongeveer 3,5% van het budget van €400 miljoen dat in het ‘sociale domein’ in de gemeente Tilburg omgaat. Immers: hoe meer mensen zelf doen, hoe minder geld er naar ‘dure professionals’ hoeft te gaan.

Het sociale domein is alles wat te maken heeft met: kinderopvang en onderwijs, sport, kunsten cultuur, het openbare leven, welzijnswerk, het verenigingsleven, leefbaarheid, het dagelijks contact tussen inwoners, het dagelijks leven. Of, zoals Gon Mevis, directeur van ContourdeTwern in zijn reactie beschrijft: “Van integrerende vluchtelingen tot weduwnaars, mensen met beginnende dementie tot jongeren in de schulden, van actieve universiteitsstudenten tot dropouts, van biljarters in het wijkcentrum tot kinderen bij het speeleiland; datgene wat sociale basis is, is oneindig breed en gevarieerd.” Waarbij hij opmerkte: “De nota is vrij abstract, laten we proberen het steeds terug te brengen tot de mens als maat der dingen.”

Gon Mevis (ContourdeTwern) is niet de enige die reageerde op de nota. Andere reacties kwamen van:

En aanvullend ligt er een verslag van het overleg van de raadscommissie sociale stijging met vertegenwoordigers wijk- en dorpsraden van maandag 15 mei 2017. Dit laatste document legt waarschijnlijk de meeste vingers op de zere plekken, die in de meeste andere reacties ook aan bod komen. En die steeds weer draaien om de al eerder genoemde vragen.

Uit dit verslag blijkt ook, dat de wijkraden van de gemeente verwachten, dat de gemeente aangeeft wat zij van de wijkraden verwacht. En andersom: de gemeente wil graag dat de wijkraden zeggen wat zij van de gemeente nodig hebben. Hetzelfde geldt voor ContourdeTwern en de wijk- en dorpsraden. Twee vicieuze cirkels die nog niet zijn opgelost.

Wat wordt in het kader van dit plan ‘Wijk aan Zet’ concreet nu aan de wijk- en dorpsraden gevraagd? Graag ontvangt men een kort, duidelijk overzicht van maximaal twee A-viertjes over dit plan en graag in begrijpelijke taal. (Citaat uit verslag.)

MOM Tilburg merkt in haar brief op, dat er nog veel gedacht wordt vanuit een systeem, een indeling van de samenleving zoals beleidsmakers die logisch vinden. Deze indeling komt ook steeds terug in ‘De wijk aan zet’, waarin geschreven wordt in termen als nulde, eerste en tweede lijn. Jargon voor gewone mensen die elkaar helpen, makkelijk toegankelijke organisaties in de wijk, zoals bijvoorbeeld het wijkcentrum, en professionele zorg. MOM Tilburg pleit ervoor om niet steeds vanuit het systeem te denken, maar vanuit de leefwereld van mensen zelf, die juist vaak dwars tegen het systeemdenken ingaat.

Maandag 29 mei 2017 zal de raadscommissie Sociale Stijging de nota ‘De wijk aan Zet’ bespreken en op maandag 3 juli 2017 zal de gemeenteraad erover een beslissing nemen. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in Het Laken aan de Hart van Brabantlaan.

Leestips:

Mobiele versie afsluiten