Site pictogram Tilburgers.nl

Stadsbos013 – Gemeente wil meer toestaan, Provincie minder

Foto: John Geerts

Het Stadsbos013 is een gebied dat grofweg het gehele zuidwesten van de gemeente omvat. Van de Drijflanen en het Wandelbos in het noordoosten, tot de Kaaistoep en Blaak west in het zuiden, tot het Beekdal Groote Leij in het uiterste westen. Ook het toekomstige – door de gemeente gewenste – bedrijventerrein Wijkevoort hoort er bij, volgens de kaarten die opgenomen zijn in het ‘Ruimtelijk Raamwerk Stadsbos013‘.

De gemeente wil graag zien dat de Tilburgers meer met dit gebied gaan doen. Recreatie, sporten, van de natuur genieten, en is daarvoor plannen aan het maken die in het genoemde Ruimtelijk Raamwerk Stadsbos013 staan opgetekend, met rijke illustraties.

Kaartje uit het ‘Ruimtelijk Raamwerk Stadsbos013’ van gemeente Tilburg

De bedoeling volgens het document: “Een gebied met een eigen herkenbare identiteit, toegankelijk voor een grote diversiteit aan doelgroepen en uitnodigend vanwege de natuurwaarden en landschappelijke kwaliteiten. Er moet veel te doen en te beleven zijn en de functies in het Stadsbos013 zijn aantrekkelijk en vernieuwend. Het stadsbos moet op flexibele wijze nieuwe functies en initiatieven kunnen adopteren zonder de biodiversiteit, de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het gebied te schaden. Dit document biedt een ontwikkelingsstrategie om te komen tot dat aantrekkelijke en herkenbare Stadsbos013.”

Nieuwe initiatieven

Foto: John Geerts

Het is nu niet zo dat er nog niks is gebeurd. Er zijn de laatste drie jaar al steeds meer initiatieven van Tilburgers in het Stadsbos013 opgenomen. Zoals een mountainbikeroute en een labyrint. Maar de gemeente wil meer. Echter: de gemeente heeft er niet alles over te zeggen. Want hoewel het gemeentelijk gebied is heeft vooral de provincie Brabant het voor het zeggen als het gaat om de bescherming van de natuur. En niet in de laatste plaats omdat een flink deel van dit gebied ‘grondwaterbeschermingsgebied’ is en een iets kleiner gedeelte waterwingebied. Voor beide gelden strenge regels voor bouw en gebruik, die zijn vastgelegd in de Provinciale Milieuverordening.

Met andere woorden: ons drinkwater – waar Tilburg inmiddels beroemd om is vanwege het lekkerste water van Nederland – wordt gehaald uit dit Stadsbos013 en de Provincie beschermt dit, opdat het schoon, lekker en gezond blijft.

Provincie

De gemeente Tilburg wil graag toestemming van de Provincie voor onder andere kinderopvang in het bos, het aanbrengen van watertappunten (voor wandelaars), de aanleg van een voedselbos, het openstellen van een terrein voor kinderen uit arme gezinnen voor bijvoorbeeld kinderfeestjes, dagbesteding in het bos (boswerkzaamheden) voor mensen met een handicap, de herbouw en opwaardering van vakantiehuisjes in het bos, een blotevoetenpad en het aanleggen van nieuwe routes (zoals een pad voor rolstoelen).

Fragment van de brief van de gedeputeerde. Klik op de afbeelding voor de volledige brief.

Volgens de gemeente Tilburg zijn dit initiatieven met weinig gevolgen voor de natuur, die het stadsbos wel toegankelijker en aantrekkelijker maken dan nu. Soms is het bij die initiatieven nog om ook iets te bouwen, aan te leggen of te verbouwen. Bijvoorbeeld: voor het voedselbos is een gebouwtje voor opslag van materiaal nodig en voor het initiatief van kinderfeestjes voor arme gezinnen is het nodig om twee gebouwtjes samen te voegen en op te knappen.

Foto: Paula Anguita

Volgens de gemeente Tilburg heeft de provincie geen bezwaren tegen de ideeën en ziet zij in dat de kwaliteit van het gebied Stadsbos013 hiermee omhoog gaat. Dit blijkt weliswaar uit de brief van gedeputeerde Erik van Merrienboer aan wethouder Mario Jacobs, maar ook dat voor de Provincie nog onduidelijk is hoe Tilburg dit juridisch wil regelen. De Provincie wil graag zien dat initiatieven van burgers worden beoordeeld aan de hand van duidelijke en voor iedereen kenbare criteria en zij mist deze nog in de plannen van de gemeente Tilburg.

En om het nog iets ingewikkelder te maken – en daarmee tijdrovender – op het moment is de Provincie zelf bezig met het herzien van de regels en vergunningen voor de omgeving in heel Brabant. Op dit moment ligt dat open voor inspraak van burgers. De nieuwe verordening van de Provincie zal op z’n vroegst pas in het najaar van 2019 klaar zijn. De verwachting is dat dan de regels om de natuur te beschermen juist weer strenger worden.

Kaartje uit het ‘Ruimtelijk Raamwerk Stadsbos013’ van gemeente Tilburg

Het idee is om per deelgebied van Stadsbos013 een ander thema te kiezen. Bijvoorbeeld: waterrecreatie in het Wijckermeer, natuureducatie in Blaakbos en Reeshofbos, architectuur, watereducatie met een watermuseum in het waterwingebied, cultuurhistorie, kunst en horeca in de Oude Warande (Lustwarande) en voedsel telen op de Stadsakker.

Stadsakker

Ontwerp voor de Stadsakker

Voor het gedeelte Stadsakker heeft Stichting Het Werkt een verzoek tot bestemmingsplanwijziging, dan wel een vergunning aangevraagd om de Stadstuinderij van de Piushaven te verhuizen naar de Stadsakker, op de hoek van de Reeshofdijk met de Zwartvenseweg. De stichting wil hier met enkele vrijwilligers en pgb-ers groente gaan verbouwen. Hiervoor is een gebouw nodig, dat door de gemeente moet worden gefinancierd én worden gehuurd als zij het zelf wil gebruiken.

Volgens de gemeente Tilburg is dit plan geen aantasting van de ecologische hoofdstructuur, hoewel deze door het gebied heen loopt. Ook is er volgens de woordvoerder intensief contact met de buurt geweest over de plannen. Het moet een startpunt worden waaruit je het stadsbos kunt bezoeken.

Tiny Houses

Foto: John Geerts

Regelmatig wordt er geopperd om Tiny Houses in het Stadsbos013 te bouwen, maar dat gaat de gemeente te ver. “Nee, het ruimtelijk raamwerk is niet bedoeld voor dit soort initiatieven omdat die te grootschalig zijn en een te grote impact hebben. Als dit soort initiatieven al wenselijk zouden zijn, dan moeten ze via een aparte bestemmingsplan-procedure geregeld worden en moeten ze wel aan de regels van het stadsbos voldoen.” aldus de beantwoording van de gemeente op gestelde vragen hierover. “Dit geldt ook voor andere grootschalige ontwikkelingen in het gebied zoals bijvoorbeeld de Groenkamer, Heidepark-Vredelust of de Oliemeulen.

Mobiele versie afsluiten