Site pictogram Tilburgers.nl

Stand van zaken met het Blauwe gebouw Oude Sociale dienst

Er zijn wat onduidelijkheden over de status en de ontwikkeling van het voormalige UWV en CWI gebouw aan de Besterdring 235, ook wel het ‘Blauwe gebouw’ genoemd.

Het college van Tilburg heeft op 19 december 2017 ingestemd met het stedenbouwkundig plan voor herontwikkeling van de locatie Besterdring 235. In dit plan is er geen ruimte voor dit ‘blauwe gebouw’. Met de instemming door het college is dit plan echter nog niet definitief. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving in de wijkkrant Oud-Noord, waarmee ten onrechte de indruk werd  gewekt dat al definitief is besloten dat het gebouw wordt gesloopt en er nieuwbouw op deze locatie komt.

Een planteam, bestaande uit omwonenden, heeft meegepraat over het stedenbouwkundige plan. Daarbij hebben zij aangegeven grote moeite te hebben met de afspraak tussen de gemeente en de eigenaar van het gebouw om meer vierkante meters nieuwbouw bouwvolume mogelijk te maken dan in het huidige bestemmingsplan uit 2010 staat.

Omdat het stedenbouwkundige plan uit december 2017 niet past binnen het bestemmingsplan uit 2010 moet het bestemmingsplan dus worden aangepast. Daarvoor worden nu door de gemeente Tilburg voorbereidingen getroffen.

Als het ontwerp-bestemmingsplan gereed is, wordt het eerst voorgelegd aan het college. Daarna ligt het plan 6 weken ter inzage en kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken. Na 6 weken zal het college het ontwerpbestemmingsplan (al dan niet gewijzigd naar aanleiding van de eventueel ingediende zienswijzen) aanbieden aan de gemeenteraad. Die zal het plan eerst behandelen in een raadscommissievergadering en vervolgens in de gemeenteraadsvergadering vaststellen. Belanghebbenden hebben eventueel de mogelijkheid om in de raadscommissievergadering hun zienswijzen toe te lichten.

Het ‘blauwe gebouw’ kan rekenen op steun uit de stad om behouden te blijven. De actiegroep tot behoud van het blauwe gebouw wil het UWV gebouw behouden en opnemen in een nieuwbouwplan. Zij hebben dit eigen alternatief plan gepresenteerd aan de eigenaar van het UWV gebouw, dat heeft hij op basis van inhoudelijke argumenten afgewezen.

Ook heeft de erfgoedvereniging Heemschut bij het college een onderbouwde aanvraag gedaan om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het college moet hierover een besluit nemen op grond van de Monumentenverordening. Dit besluit wordt medio april verwacht.

Mobiele versie afsluiten