Site pictogram Tilburgers.nl

Tegenvaller van 6 miljoen voor betalen van uitkeringen door nieuwe rekenmethode Sociaal Cultureel Planbureau

uitkering-gestopt-header-art-465-j-qual-80-cropped-900x350Het voorlopig budget dat gemeente Tilburg in 2015 ontvangt van het Rijk voor de bekostiging van alle gebundelde uitkeringen (BUIG-middelen) bedraagt totaal 88.124 miljoen euro. Dat is een nadeel saldo van bijna 6 miljoen voor de gemeente Tilburg ten opzichte van de benodigde middelen voor 2015.

Onder alle gebundelde uitkeringen (BUIG-middelen) vallen onder andere de nieuwe Participatiewet voorheen Wet Werk en Bijstand (WWB) en de wet sociale werkvoorziening (WSW) , de uitkering voor mensen die op oudere leeftijd werkloos worden na hun werkloosheidsuitkering (IOAW), de uitkering voor zelfstandigen van 55 jaar of ouder die onvoldoende inkomsten hebben uit hun bedrijf (IOAZ) en de uitkering voor levensonderhoud voor startende ondernemers (BBZ 2004).

Met ingang van 2015 wordt dit landelijke budget via een nieuwe methode verdeeld. Dit nieuwe model, ontwikkeld door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), pakt voor bijna alle grote gemeenten zeer nadelig uit. Zowel de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) als Divosa (Nederlandse vereniging van gemeentelijke managers op het terrein van participatie, werk en inkomen) hebben bij verantwoordelijk staatssecretaris Jette Klijnsma negatief geoordeeld over het nieuwe model.

Erik De Ridder, de wethouder in Tilburg die gaat over werk&inkomen en economie, is ook onaangenaam verrast door het nieuws . “Dit is het derde bericht dat we dit jaar ontvangen over de BUIG-middelen. Het voorlaatste bericht liet een redelijk positief beeld zien, maar een krappe maand later krijg we te maken met een enorme teruggang  in het budget. Dit zorgt voor grote problemen. We gaan nu hard werken om duidelijkheid te krijgen over de cijfers waarop de SCP-rekenmethode is gebaseerd. Op dit moment is dus nog niet te zeggen wat dit precies betekent voor de gemeentelijke begroting.”

Volgens de rijksoverheid  sluit Deze financieringssystematiek aan bij het uitgangspunt van de Participatiewet dat de beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid vanaf 1 januari 2015 voortaan bij de gemeenten ligt. Dit geeft gemeenten een prikkel om zoveel mogelijk mensen uit de uitkering en aan het werk te helpen en te houden. Daarom kent de nieuwe Participatiewet – evenals voorheen de Wet Werk en Bijstand (WWB) – een budgetteringssystematiek in plaats van een declaratiesystematiek.

participatieladderOm de financiële gevolgen voor de gemeenten beheersbaar te houden is er voor de eerste 3 jaar een overgangsregeling ingesteld. Zonder deze regeling zou het nadeel voor Tilburg op ruim 12,2 miljoen euro uitkomen.

Voor de bekostiging van het gemeentelijke beleid op het gebied van werk en inkomen bestaan de volgende geldstromen:

  • Een gebundelde uitkering voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004 (voor zover deze laatste betrekking heeft op levensonderhoud voor startende ondernemers). Vanaf 2015 kunnen gemeenten de gebundelde uitkering ook benutten voor de inzet van het nieuwe instrument loonkostensubsidie. Het betreft een ongeoormerkt budget. Een gemeente mag een overschot op het budget vrij besteden, maar moet een tekort op het budget in beginsel ook zelf opvangen.
    NB De uitvoering van de Participatiewet voor personen van pensioengerechtigde leeftijd (aanvullende inkomensvoorziening ouderen) ligt bij de Sociale Verzekeringsbank.
  • Aanvullende uitkeringen voor gemeenten die tekort komen op hun budget voor de gebundelde uitkering. Om hiervoor in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden.
  • Een uitkering voor de bekostiging van uitkeringen op grond van het Bbz 2004 voor zover deze betrekking hebben op levensonderhoud voor gevestigde ondernemers en op kapitaalverstrekking.
  • Een participatiebudget voor de bekostiging van onder andere re-integratievoorzieningen. Het participatiebudget voor de bekostiging van onder anderen re-integratievoorzieningen wordt per 2015 samengevoegd met de budgetten voor de WMO 2015 en de jeugdhulp tot een nieuw sociaal deelfonds, dat onderdeel uitmaakt van het gemeentefonds. Meer informatie in het dossier Participatiebudget.
  • Specifieke vergoedingen, op declaratiebasis, voor bepaalde uitvoeringskosten voor bijstandsverlening aan gevestigde en startende zelfstandigen.
Mobiele versie afsluiten