Site pictogram Tilburgers.nl

Tilburgse Begroting voor 2020: minder meer

Maandag 7 oktober 2019 heeft wethouder financiën Oscar Dusschooten, namens het college van B&W (Burgemeester en Wethouders), de Tilburgse gemeentebegroting voor 2020 gepresenteerd. De totale begroting voor 2020 van de gemeente Tilburg bedraagt €894 miljoen.

Onthuftering
Burgemeester Weterings heeft in zijn inleiding bovendien benadrukt dat hufterig gedrag – dat de stad op extra kosten jaagt – strenger wordt aangepakt. Het gaat hier met name over afval dumpen in de natuur, afval bijplaatsen bij containers en gevaarlijk en hinderlijk verkeersgedrag.

Sluitende begroting of protestbegroting
Verschillende gemeenten presenteren dit jaar een ‘protestbegroting’. Een begroting die met opzet – tegen de wet in – niet sluitend is, om daarmee te protesteren tegen het Rijksbeleid dat gemeenten vaak te lang in onzekerheid laat over het budget. Tilburg doet daar dit jaar niet aan mee, maar dit zou voor 2021 en 2022 anders kunnen zijn, want die begrotingen zijn ook in Tilburg nog niet sluitend.

Gemeentelijke belastingen
De OZB voor huiseigenaren gaat omhoog met €10,90 gemiddeld, ofwel: X%. Hoewel het directe effect hiervan alleen huiseigenaren treft, krijgen huurders hier indirect ook last van. Huurverhogingen worden onder meer gebaseerd op de ozb-waarde van de woning en bij sociale huurwoningen wordt de verhuurdersheffing – een speciale belasting op sociale huurwoningen die woningcorporaties moeten afdragen aan het Rijk – gebaseerd op de ozb-waarde. Deze belasting wordt uiteindelijk door huurders opgebracht.

De afvalstoffenheffing stijgt met met 6,8%. Daarentegen gaat de rioolheffing omlaag, omdat de riolen een langere afschrijftijd hebben gekregen. De riolen moeten voortaan 60 jaar mee kunnen in plaats van 30 jaar, waardoor de kosten voor bewoners omlaag gaan. Per saldo gaan meerpersoonshuishoudens gemiddeld 1,3% meer betalen en éénpersoonshuishoudens zijn 1% meer kwijt aan gemeentelijke belastingen en heffingen.

Enkele opmerkelijke zaken die nieuw in de begroting staan opgenomen.
Er wordt een Meldpunt Sociaal Domein ingericht, als onafhankelijk punt waar inwoners terecht kunnen met vragen en meldingen met betrekking tot geleverde zorg, ondersteuning en bejegening waar het gaat om sociale uitkeringen, zorg en ondersteuning banuit de wmo, hulp en zorg voor jeugd en jongeren en maatschappelijke ondersteuning. (link)

De ja-ja sticker
De ja-ja sticker wordt ingevoerd. Tilburgers ontvangen dan alleen reclamedrukwerk wanneer zij dit expliciet met een JA-sticker aangeven. Zonder sticker ontvangen huishoudens dan alleen huis-aan-huisbladen, zols de Tilburgse Koerier en het Weeknieuws. Verwacht wordt dat jaarlijks 1.150 ton minder papier wordt weggegooid. Aangezien oud papier geld oplevert voor de gemeente betekent dit dus minder opbrengsten. Tegelijkertijd is de verwachting dat er meer kosten voor stadstoezicht bij komen, voor de handhaving, met name in het eerste jaar als iedereen nog aan het nieuwe systeem moet wennen.

Wijkbudget openbare ruimte
Er gaat €318.000 naar wensen van bewoners voor aanpassingen in de wijk. Al enige jaren kunnen wensen van bewoners op het gebied van verbeteringen in de buurten en wijken niet worden uitgevoerd door ontbrekende budgetten. In 2018 werd er voor ongeveer € 2,6 miljoen aan wijkwensen geen passend budget gevonden om tot uitvoering over te gaan. Dit leidt tot ontevredenheid bij bewoners. Het is in 2020 voor het eerst dat hiervoor een speciaal budget komt, bovenop de al gangbare bedragen voor bestrating, verlichting en dergelijke. Het gaat daarbij om projecten met kosten vanaf € 5.000,- die gewenst zijn door bewoners en waarmee zij hun leefomgeving zien verbeteren. Bijvoorbeeld door betere toegankelijkheid, extra groen en aankleding van straten.

Foto: John Geerts

Culturele en sociale versterking van de Reeshof
Er gaat jaarlijks 100.000 euro extra naar de culturele en sociale versterking van de Reeshof. Het burgerinitiatief Reeshof Cultuurt heeft een onderzoek gedaan naar de culturele en sociale versterking van de Reeshof en de initiatiefnemers hebben in een recent gepresenteerd plan een aantal vervolgstappen benoemd. Hiervoor hebben zij een aanvullende subsidie nodig voor de Wijkraad Reeshof en Art-fact voor een programma-ontwikkelaar, een cultuuraanjager en de uitvoering van het culturele activiteiten.

Bezuinigingen
Bezuinigingen zijn er ook. De gemeente Tilburg heeft – samen met de gemeenteraad – besloten om niet ‘met de botte bijl’ te gaan bezuinigen in sociale voorzieningen. Daarentegen wordt nieuw beleid ontwikkeld waarin ‘maatwerk’ het adagium is. De bedoeling is, dat veel meer wordt gekeken waarmee mensen – individueel – geholpen zijn, in plaats van waar ze ‘recht op hebben’. Dit beleid, dat overigens vorig jaar al is voorgenomen, begint langzamerhand vorm te krijgen en de uitkomt moet gaan zijn, dat er minder geld wordt uitgegeven, zonder dat er mensen in de kou komen te zitten.

Subsidies volgen niet meer de inflatie
De grootste bezuiniging treft de instellingen die jaarlijks subsidie ontvangen van de gemeente Tilburg. Gewoonlijk worden de subsidiebedragen geïndexeerd, verhoogd met het inflatiepercentage dat dit jaar 1,9% bedraagt. Echter, alle instellingen moeten het in 2020 met minder doen. Zij krijgen er komend jaar 0,8% bij, dus 1,1% minder dan de inflatie.

Mobiele versie afsluiten