Site pictogram Tilburgers.nl

Visie Piushaven deel 6: Spinaker en Fabriekskwartier worden nieuwe woonwijken

Het stadsdeel rond de Piushaven is al meer dan 10 jaar aan het veranderen. Er zijn veel nieuwe woningen en nieuwe bedrijven bijgekomen en nog steeds wordt er gebouwd.

De opvolgende projecten zijn allemaal onderdelen geweest van een visie; een beschreven idee over hoe dit stadsdeel ontwikkeld moet worden, en waarom. Maar ook ideeën en visies veranderen, door tal van oorzaken. Daarom wordt er voor de Piushaven en de wijken eromheen elke twee jaar een nieuwe visie opgesteld en vastgelegd, waarmee de gemeente en alle betrokkenen vervolgens aan de slag gaan.

Op maandag 17 december 2018 werd tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar de zesde editie van de Visie Piushaven vastgelegd door de gemeenteraad.

Het 60 pagina’s tellende, rijk geïllustreerde document bevat ook concrete plannen voor enkele projecten en geeft daarnaast de richting en uitgangspunten aan die komende ontwikkelingen zouden moeten volgen.

De komende twee jaar wordt vooral aandacht geschonken aan de samenhang met de Binnenstad. Ook voor het nabij gelegen Koningsplein worden nieuwe plannen ontwikkeld en uiteindelijk zullen Piushaven, Koningsplein en de Binnenstad goed en logisch op elkaar aan moeten sluiten. Steeds worden bewoners, bedrijven en belanghebbenden hierbij betrokken, zo is de bedoeling.

Daarnaast zijn er nog twee grote bouwplannen die de komende twee jaar uitgewerkt gaan worden: Fabriekskwartier en Spinaker. Fabriekskwartier is het gebied wat tussen de AaBe-fabriek en de Piushaven ligt, waar nu nog onder meer kringloopwinkel La Poubelle en de busremise zijn gevestigd. De Spinaker is het gebied waar nu Stadstuinderij Piushaven als tijdelijke invulling zit en dat eigendom is van woon-zorgorganisatie De Wever.

Over twee jaar – in 2020 – moeten deze plannen in gang zijn gezet of liefst nog in uitvoering zijn en zal versie 7 en tevens de laatste versie van de visie Piushaven worden opgesteld en gepubliceerd.

In ontwerpfase: Locatie Hopmans, plan De Mersjant

Er is op deze locatie een plan ontworpen met twee poortgebouwen van vier lagen met kap aan de Koopvaardijstraat en twee haakse stroken van vier respectievelijk drie lagen aan een autovrij, groen binnenhof haaks op de Koopvaardijstraat. Parkeren vindt achter de woningen plaats. Dit plan is uitgangspunt voor de verdere uitwerking door de nieuwe eigenaar van de voormalige locatie Hopmans. Het programma van 50 appartementen kan door aankoop van extra grond iets worden verhoogd. Er wordt nog gestudeerd op de ruimtelijke gevolgen daarvan. Er zal nog moeten worden geschaafd om de oorspronkelijke uitgangspunten te respecteren. Met name de haalbaarheid en de overgangen naar de bestaande omgeving verdienen aandacht. De bestaande woningen, waarvan een aantal door architect Jos Bedaux zijn ontworpen, in de Koopvaardijstraat blijven behouden en worden opgeknapt tot woningen met tuin.

Galjoenstraat-Noord

De ontwikkeling Galjoenstraat-Noord is opgedeeld in een locatie Van der Weegen en een locatie De Bonth.

In ontwikkeling: Locatie Van der Weegen

Er komen 30 grondgebonden woningen en 22 appartementen. Daarnaast is er de bestaande hal. Parkeren vindt plaats op maaiveld in het midden gebied. Boven de parkeerplaatsen komen de terrassen van de woningen, op deze manier staan de auto’s uit het zicht. Tegen de bestaande tuinen van de Hoogvensestraat zijn in het
middengebied twee bungalows ontworpen. In het planteam is het verzoek gedaan om meer afstand te creëren tot de bestaande woningen onder andere vanwege de lichtinval en privacy. Er is daardoor één woning komen te vervallen, waardoor de westelijke bungalow groter is geworden. De architectonische uitwerking moet nog gaan plaatsvinden.

In ontwerpfase: Locatie De Bonth

Voor deze locatie is een visie ontwikkeld, maar het plan is voor de ontwikkelaar nog niet financieel haalbaar. Daarom is er nog geen koop- en realisatieovereenkomst getekend.

In ontwikkeling: Locatie Spinaker (Stadstuinderij Piushaven)

Het gebied is in eigendom van drie partijen, waarvan Stichting De Wever veruit het grootste bezit heeft. Het programma van De Wever bestaat uit 60 zorgwoningen waarin intensieve zorg kan worden geleverd aan geïndiceerde ouderen. Daarnaast wenst De Wever 30 appartementen te laten realiseren waarbij De Wever op aangeven van de behoefte uit de markt (wachtlijst) de toewijzing kan organiseren. Aangevuld met reguliere appartementen en 29 grondgebonden woningen komt het totale programma op 173 woningen. De zorgwoningen worden gebouwd in de vorm van een blok met een toren van 11 verdiepingen. In het plan is ruimte voor twee parkjes, die onderling met elkaar worden verbonden.

In ontwikkeling: Lourdestoren

De Lourdestoren is een markante herinnering aan de oorspronkelijke buurtsamenhang en de verweving Piushaven met het al bestaand gebied. Oorspronkelijk doel was om de Lourdeskerk in de plannen voor Lourdeskade te integreren. Na de brand in 2007 is enkel de toren overgebleven als bijzonder merkteken bij Ringbaan-Oost voor de buurt. Het is van meet af aan de bedoeling geweest om de toren te behouden en zinvol door herbestemming in het nieuwe woongebied te integreren.

Ondertussen is een koper gevonden. Deze heeft plannen voorgesteld voor twee luxe, transparante woningen. Naast de geluidsproblematiek als gevolg van het verkeer op Ringbaan-Oost, is het respecteren van de toren zelf en de waardevolle boomstructuur een uitgangspunt. Het plan is daarin geslaagd door de woningen
optimale transparantie en een eigen uitstraling te geven. De woningen zijn aan de oostzijde aan de toren ‘gehangen’, en hebben aan de zuidzijde hun eigen buitenruimte. Daardoor wordt de privacy van de recent gebouwde woningen aan de noord- en westzijde gerespecteerd. Ook is een oplossing gevonden voor de
integratie van het bestaande nutsgebouw.

In ontwerpfase: Fabriekskwartier-Noord

Voor het Fabriekskwartier-Noord zijn er ideeen om het een voorbeeld te laten zijn voor toekomstbestendig groen-stedelijk wonen. In 2017 is een koersdocument gemaakt voor de ontwikkeling van het Fabriekskwartier-Noord tot een duurzaam groen-stedelijk woonmilieu. Het koersdocument zet in op een groeimodel. Dat betekent enerzijds dat de reeds aanwezige waarden, in de vorm van bomen, de letterlijke ruggengraat vormen voor de ontwikkeling. Dit groen strekt zich uit van oost naar west, en zal worden aangevuld met enkele noord-zuid verbindingen. Anderzijds zorgt het groeimodel ervoor dat de ontwikkeling van het gebied onafhankelijk is van het moment waarop de gronden beschikbaar komen, ervan uitgaande dat alle benodigde gronden uiteindelijk verworven worden.

Uitzondering daarop vormt de busremise, die in eigendom is van Triborgh, en waarop vervoersbedrijf Arriva een huurcontract heeft tot 2025. De gemeente spant zich in voor eerdere verplaatsing van de busremise, waarna de ontwikkeling van Fabriekskwartier-Noord kan starten. De bebouwing zal in de basis drie à vier bouwlagen hebben, aangevuld met twee hogere accenten aan de west- en oostzijde in het gebied. Er komt een grote diversiteit aan woningtypen en andere functies. Er komen circa 350 woningen. Het gebied is, buiten de insteken voor parkeren vanaf de Havendijk, Fatimastraat en Hoevenseweg, autovrij.

Mobiele versie afsluiten