Site pictogram Tilburgers.nl

Waarneming van de dag: Middelste Bonte Specht

Detailinformatie 04-03-2010 1 onbekend roepend Middelste Bonte Specht –Dendrocopos medius Ruud van Dongen Zuid

Wat is er dan zo bijzonder aan de middelste bonte specht (Dendrocopos medius)?

“Het bijzondere is, dat hij een bewoner is van de kronen van hoog opgaand eikenbos en dat noord- en oostgrens van zijn verspreiding in Europa samenvallen met de betrekkelijk zuidelijk gelegen verspreidingsgrens van het soortenrijke eiken-haagbeukenbos. Hij ontbreekt in eenvormige cultuurbossen en zijn aanwezigheid is altijd een indicatie van het bestaan van oud gevarieerd loofbos.”
Tot zover het citaat uit het boek: “Ruimte voor de Vogels”, een boek over internationale vogelbescherming uit 1987. Dit citaat komt uit het hoofdstuk: Zes bijzondere Nederlandse vogelsoorten, door Professor Karel H. Voous. Uit dit citaat blijkt al wel waar we deze spechtensoort kunnen aantreffen. Van de oorspronkelijke eiken- en beukenbossen is echter niet veel meer over. Deels door het water, zee en rivier, en deels door de mens, kappen van de bossen en ontginnen van de grond, zijn deze bossen verdwenen. Doordat deze bossen verdwenen, verdween ook de Middelste Bonte Specht als broedvogel voor lange tijd uit Nederland. Voor het laatst werd er nog een broedgeval vastgesteld in 1973 bij Enschede.  (Bron)

De vogel komt nu steeds meer voor.

Mobiele versie afsluiten