Site pictogram Tilburgers.nl

Wijkevoort in behandeling bij Raad van State

Protesten in Wijkevoort Foto: John Geerts

Gemeente Tilburg heeft een bewonersbrief gestuurd naar de omwonenden van Wijkevoort. In deze brief worden inwoners geïnformeerd over de stand van zaken rond Wijkevoort en de gang naar de Raad van State.

We citeren hieronder uit deze brief:

Tijdelijke natuur in Wijkevoort Foto: John Geerts

Op 15 november 2021 heeft de gemeenteraad van Tilburg het bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen tot 7 februari 2022. Tegen het bestemmingsplan zijn vervolgens 11 beroepen ingesteld bij de Raad van State. De gemeente Tilburg heeft de beroepen inmiddels ontvangen en moet voor 14 april 2022 hierop reageren met een verweerschrift.

Daarna plant de Raad van State een zitting waar de indieners hun beroep toelichten, de gemeente licht dan ook het raadsbesluit toe. Er is nog geen datum bekend waarop deze zitting plaatsvindt. Maar vanwege de drukte bij de Raad van State schatten zij in dat de zitting pas in het najaar plaatsvindt. Minimaal 6 weken na de
zitting volgt dan een uitspraak van de Raad van State. De Raad van State kan het bestemmingsplan vernietigen of de gemeente opdracht geven om het bestemmingsplan aan te passen. Als de Raad van State alle beroepen verwerpt is het bestemmingsplan onherroepelijk.

Campus Wijkevoort
Bij de gemeente wordt ondertussen alvast nagedacht over een alternatief, als het bedrijventerrein zoals ze dat graag willen, niet door kan gaan. Daarom verkent de gemeente in opdracht van de gemeenteraad ook de haalbaarheid van een campusprofiel. Het college wil Wijkevoort graag als campus ontwikkelen. Waarbij bedrijven samen met kennis- en onderwijsinstellingen werken aan de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen, innovaties en het verduurzamen van hun bedrijfsprocessen.

Weiland in Wijkevoort Foto: John Geerts

Nog voor de zomer volgt hierover een informatiebijeenkomst met de gemeenteraad. Het streven is om het campusmodel en de ontwikkelstrategie in het najaar van 2022 aan de gemeenteraad voor te leggen. Dan neemt de raad hierover een besluit.

Groote Leij
Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden van de natuurcompensatie gestart. De gemeenteraad besloot al eerder dat deze werkzaamheden zo snel mogelijk moeten plaatsvinden zodat de diverse diersoorten meer tijd om hebben om zich te vestigen in hun nieuwe leefgebied. Het gebied ten westen van Klein Tilburg wordt ingericht als leefgebied voor steenuil, kerkuil en andere soorten.

Aan de Hultenseweg komen binnenkort vleermuiskasten op palen, kunstmatige huismus- en zwaluwnesten. Zodra alle kasten en nesten er staan start ook hier de monitoring om te zien of ze in gebruik worden genomen. De vleermuispaalkasten krijgen een sensor waarmee de kasten live te volgen zijn.

Ook de noodzakelijke bodemonderzoeken zijn bijna afgerond. In de onderzoeken wordt gezocht naar verontreinigingen in grond- en grondwater die gesaneerd moeten worden en naar niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De bodem wordt ook onderzocht op geschiktheid voor het toekomstige gebruik.

Gemeente Tilburg wil al meteen na de zomer van 2022 beginnen aan het verleggen van de Groote Leij, dus nog vóór de behandeling bij de Raad van State. De stroom schuift 80 meter op richting het noorden. De Leij wordt onderdeel van een 200 meter brede strook van groen en water (ecologische verbindingszone) rond Wijkevoort.

Mobiele versie afsluiten