Site pictogram Tilburgers.nl

Wilders en de Waarheid

Sinds de komst van een groeiend aantal vluchtelingen, die huis en haard hebben achter gelaten om in Europa een veilig onderdak te vinden, groeit ook de PVV van Geert Wilders in populariteit. Volgens de laatste peiling van Ipsos Politieke Barometer van 8 oktober, zou de PVV nu 29 van de 150 zetels in de Tweede Kamer krijgen indien er nu verkiezingen zouden zijn. Volgens peil.nl zouden dit er zelfs 33 zijn, gemeten op 4 oktober.

peil-nl 4 oktober
Peil.nl – 4 oktober 2015 – klik op afbeelding voor vergroting

PVV-aanhangers laten de laatste weken steeds vaker van zich horen via Twitter, Facebook en via reacties op publicaties van nieuwssites. Behalve het gebrekkige taalgebruik in deze reacties valt op, dat velen zich beroepen op de vrijheid van meningsuiting, met als toevoeging: “De waarheid mag gezegd worden!” En ja, wie kan daar nou tegen zijn?

059 1510 Kruisvaardersstraat 40 St JozefzorgDaarentegen staat een voorbeeld waarbij ‘het andere kamp’ flink weet door te schieten. Een collega-schrijver van Tilburgers.nl werd onlangs, bij een informatie-bijeenkomst over vluchtelingen die naar Tilburg zullen komen, uitgemaakt voor fascist, omdat hij het had gewaagd een vraag te stellen over hoe er het beste kan worden omgegaan met cultuurverschillen.

In verwarrende tijden zoals deze, waarin mensen met steeds meer onzekerheden en frustraties worden geconfronteerd (Zie ook: Angst, frustratie, weerstand van burgers wortelen in onzekerheid), vliegen meningen alle  kanten uit en lijkt niemand meer oog te hebben voor droge feiten en realiteit. Maatschappelijke organisaties en hulpvaardige mensen worden overschreeuwd door degenen die zich door angst laten regeren. Een schreeuw om zekerheden, veiligheid, waarheid.

640px-Tweede_kamerGelukkig bestaan er mensen die ondanks alle tumult en paniek de nuchterheid bewaren om zich op feiten te concentreren. Zo iemand is Elwin Oost, die de website Partijgedrag.nl heeft gemaakt. Op deze website wordt precies bijgehouden welke moties (voorstellen) in de Tweede Kamer zijn behandeld en hoe politieke partijen hierop hebben gestemd. Het is zeer de moeite waard om eens een paar uurtjes hiermee stuk te slaan en te ontdekken wat partijen nou werkelijk doen met de stemmen die ze hebben gekregen.

Geert Wilders, die om het hardst roept dat geld moet worden uitgegeven aan ouderen, aan zorg en aan betaalbare woningen, blijkt in zijn stemgedrag precies het tegenovergestelde te doen. De waarheid mag gezegd worden…

De man die nu veel angstige burgers achter zich weet te scharen omdat zij geloven dat met de PVV ‘alles veel beter’ zal worden, blijken in werkelijkheid zeer bedrogen uit te komen als deze partij werkelijk met zoveel zetels in de Tweede Kamer komt.

Een kleine greep uit de vele voorbeelden:

* voor bezuinigingen op Ouderenzorg,
* tegen uitbreiding aantal sociale huurwoningen,
* tegen investeren in energiebesparing voor sociale huurwoningen,
* voor meer marktwerking in de zorg,
* tegen verbetering van de arbeidsmarktpositie van 50-plussers

* tegen bij de herziening van het belastingstelsel te bezien welke mogelijkheden er zijn om sociale ondernemingen fiscaal te belonen
* tegen voorkomen van verdringing op de arbeidsmarkt als gevolg van de Participatiewet
kinderen jeugd* tegen bijzondere bijstand voor huishoudens met schoolgaande kinderen
* tegen het bij de uitwerking van de Participatiewet rekening te houden met de verschillen tussen de regio’s
* tegen leerwerkaanbod te herintroduceren voor jongeren onder de 27 jaar die langer dan 6 maanden in de bijstand zitten en niet in aanmerking komen voor regulier bekostigd onderwijs

* tegen gemeenten aan te zetten tot het opstellen van lokale maatregelen en plannen die het emancipatieproces en de (arbeids)participatie van laag- of niet-opgeleide vrouwen bevorderen
* tegen actieve inzet van de regering voor het terugdringen van armoede onder gezinnen met kinderen, voor een hogere maatschappelijke participatie van kinderen die in armoede opgroeien
* tegen het opstellen van een programma om taal- en ontwikkelingsachterstanden en schooluitval van kinderen tegen te gaan
* tegen bedrijven met meer dan 50 mensen in dienst te verplichten tot publicatie van een sociaal jaarverslag, waarin wordt verantwoord wat men heeft gedaan om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen
* voor accijnsverhoging op tabak tegen accijnsverhoging op alcoholische dranken

* tegen proef met gereguleerde en gecertificeerde hennepteelt ten behoeve van coffeeshops
* tegen een campagne waarin er informatie gegeven wordt over de schadelijke gezondheidseffecten van roken en het drinken van alcohol in het algemeen
* tegen  boringsvrije zones die door provincies zijn aangewezen en strategische grondwatervoorraden vooraf uit te zonderen van schaliegas-winning over de volledige diepte
* tegen versoepelen van de milieunormen
* tegen behoud en bescherming van natuurgebieden en ecologische hoofdzones

* tegen de gevolgen van het begrotingsakkoord voor natuur en milieu door te laten rekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving
* tegen het naleven van mensenrechten-, milieu- en dierenwelzijnverdragen, waaronder het moratorium op de walvisjacht, als voorwaarde te stellen voor het aangaan van een eventueel vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Japan
* tegen voor een eventuele Nederlandse instemming met TTIP en CETA eerst te onderzoeken wat de effecten zijn voor ontwikkelingslanden
* tegen samen met de grensregio’s een economische agenda voor de grensregio’s op te stellen, met daarin voorstellen om ondernemerschap te stimuleren, de belemmeringen in wet- en regelgeving voor de arbeidsmarkt en de economie weg te nemen
* tegen onderzoeken hoe en in welke vorm Nederlands onderwijs in het buitenland toch gecontinueerd kan worden op plekken waar sluiting van een Nederlandse school dreigt

* tegen de mogelijkheden te onderzoeken om meer ziekenhuizen ertoe te bewegen seniorvriendelijk beleid te ontwikkelen
* tegen fysiotherapie volledig terug te brengen in het basispakket van de zorgverzekering
* tegen om de gemeenten aan te moedigen van specifiek beleid voor oudere werklozen in de bijstand te ontwikkelen
* tegen het in overleg gaan met zorgverzekeraars om over winstreserves geen winstuitkering per 1 januari 2016 toe te staan en de opbrengst van deze reserves aan de zorg ten goede te laten komen
* tegen een acceptatieplicht in te voeren voor de aanvullende zorgverzekering voor noodzakelijke zorg, zoals tandzorg, fysiotherapie, geneesmiddelen en dieetadvisering

De waarheid mag gezegd worden…

Mobiele versie afsluiten