Site pictogram Tilburgers.nl

Zilveren Erepenning voor Mario Jacobs

Maart 2018 – Foto: John Geerts.

Mario Jacobs ontving op vrijdag 16 april 2021 de Zilveren Erepenning van de gemeente Tilburg toegekend wegens zijn uitzonderlijke persoonlijke prestaties voor Tilburg.

Mario Jacobs neemt dan officieel afscheid als wethouder van Tilburg en vertrekt naar Waterschap Aa en Maas, waar hij als dijkgraaf geïnstalleerd wordt.

Vanwege de coronamaatregelen reikte burgemeester Weterings de Zilveren Erepenning uit tijdens een digitaal afscheidsprogramma.

Mario Jacobs is sinds april 2014 wethouder van Tilburg namens zijn partij GroenLinks. Hij heeft zich in deze periode zeer verdienstelijk gemaakt voor stad en inwoners. Mario staat bekend als betrokken bestuurder met grote dossierkennis. Hij is vastberaden, scherp in de analyse en een vlotte prater. Door ambitie met een kwinkslag te combineren kan hij anderen overtuigen en voelt hij aan wanneer hij kan doorpakken. Verspreid over twee collegeperiodes heeft hij zich in hoge mate verdienstelijk gemaakt voor een aantrekkelijke stad en een beter woon- en leefklimaat voor de inwoners.

Juni 2019 Wethouder Mario Jacobs (Rechts) reikte de Taxikeurmerken uit. Foto: John Geerts

In de inclusieve stad heeft Mario Jacobs een belangrijke bijdrage geleverd in de tijdelijke (nood)huisvesting van vluchtelingen tijdens de crisis in 2015. Waar elders in Nederland het plaatsen van vluchtelingen tot hevige weerstand, protesten en zelfs rellen leidde, bleef het in Tilburg opmerkelijk rustig. Dat is mede te danken aan de handelwijze van Mario, door echt in gesprek te gaan met omwonenden en er dagelijks voor de omgeving te zijn. Hij spande zich daarnaast in om vluchtelingen sneller een plek te bieden in de samenleving en zich sneller thuis te laten voelen in onze regio met de bijbehorende passende inburgering voor statushouders.

Maart 2018: Ondertekening contract Fietshotel met ProRail  Foto: John Geerts

In de duurzame stad heeft Mario ervoor gezorgd dat slimme en duurzame mobiliteit hoog op de Tilburgse agenda is gekomen met bijzondere aandacht voor verkeersveiligheid en kwetsbare weggebruikers. Voorbeelden hiervan zijn de pilots op de cityring, snelfietsroutes en de fietstunnel bij Stappegoor. Ook heeft hij voor elkaar gekregen dat fietsers en voetgangers vanaf nu voorrang krijgen op onze rotondes. Daarnaast heeft Mario zich hard gemaakt voor een kwalitatief hoogstaand busstation en hoogwaardige en duurzame fietsenstallingen bij het station.

Op het gebied van natuur, groen, landschap en water liggen zijn verdiensten in het kwalitatief opwaarderen van het groen in en om de stad; parken en bossen waar vele Tilburgers kunnen genieten.

Mei 2016 Opening Fietstunnel Willem II passage. Links wethouder Berend de Vries Foto: John Geerts

Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het op de kaart zetten en het realiseren van plannen rond de stadsregionale parken Koningshoeven/Moerenburg, Stadsbos013 en Park Pauwels en ecologische verbindingszones als verbindende schakel tussen de Natura-2000 gebieden en onze (binnen)stad. Specifieke resultaten zijn een nieuwe bomenverordening, vergroening van de tangenten en de groene binnenstad (o.a. verticaal groen). Hier liggen ook belangrijke verbindingen met de regio en de provincie via onder andere Van Gogh Nationaal Park, Vitaal Leisure Landschap en het Bels Lijntje. Deze mooie concepten krijgen steeds meer vorm en zijn inmiddels ook landelijk bekend.

In het verlengde daarvan zijn Mario’s verdiensten voor een klimaatadaptieve stad vooral herkenbaar in de aanpak ‘Koel Tilburg’, de uitrol van de blauwe aders en een andere wijze van inrichting van de openbare ruimte. In diezelfde openbare ruimte heeft hij met Tilburg Schoon, de experimenten en burgerinitiatieven (bijvoorbeeld de muurschilderingen en pop-up parken) het belang van een schone, veilige en biodiverse stad structureel op de agenda van een leefbaar Tilburg gezet.

Op het gebied van de vitale stad is zijn verdienste herkenbaar in het lostrekken en realiseren van het vernieuwde Wagnerplein als hart van Tilburg-Noord, de uitbreiding van wijkwinkelcentrum Heyhoef en de realisatie van het plan Koningsoord.

April 2016 Minister Bert Koenders tijdens presentatie Shelter City in De Poorten  Foto: John Geerts

Daarnaast heeft Mario de ontwikkeling van de binnenstad als aantrekkelijk gebied voor winkelen, wonen, werken en verblijven voortvarend vormgegeven. Zijn belangrijkste resultaten daarvan zijn de keuze voor verluwing van de cityring, de planvorming van Koningsplein naar Koningswei en zeer recent nog de goedkeuring van de gemeenteraad voor het ontwerp van het Stadsforum.

Mobiele versie afsluiten