dinsdag 23 juli 2024

Redactie statuut

De missie van Tilburgers.nl

Inwoners van Tilburg gratis informeren over wat er in de stad gebeurt op gebied van cultuur, politiek, economie en samenleving. Goed geïnformeerde mensen kunnen beter deelnemen aan de maatschappij en de democratie.

Doelstelling

  • Inwoners van Tilburg zo goed en breed mogelijk informeren over wat er in de stad gebeurt. Alleen als mensen kunnen begrijpen wat en vooral waarom ontwikkelingen (op gebied van politiek, economie, samenleving et cetera) plaatsvinden en met goede, met bronnen onderbouwde kennis hun eigen mening kunnen vormen, kunnen zij deelnemen aan de samenleving.
  • Doordat steeds meer goede journalistiek achter betaalmuren verdwijnt – en daardoor onbereikbaar wordt voor mensen die er niet voor kunnen betalen – dreigt er een kenniskloof tussen bevolkingsgroepen. Deze tweedeling wil Tilburgers.nl tegengaan, door alle inhoud voor iedereen bereikbaar te houden.
  • De tweedeling in de samenleving tussen mensen ‘die het niet breed hebben’ en mensen die het beter getroffen hebben zit voor een groot deel in het gegeven dat mensen elkaar niet begrijpen en zich niet kunnen inleven in anderen. Door hier veel aandacht aan te besteden (denk aan armoede, eenzaamheid e.d.) wil Tilburgers.nl tussen mensen een brug slaan.

Deze doelstellingen zijn een voorwaarde voor een goed werkende democratie. Wanneer mensen hun omgeving, hun samenleving begrijpen, kunnen zij betrokken blijven en meedoen.

Uitgangspunten

Bij elk verhaal stellen we de vraag: Wat schiet de lezer ermee op om dit te lezen? Wordt hij/zij hierdoor een beter geïnformeerd mens?

Kwaliteit boven snelheid.

Tilburgers.nl doet niet mee aan de wedstrijd “Wie heeft de primeur?” Kwaliteit kost tijd en we plaatsen liever een goed en uitgewerkt verhaal een dag later, dan een paar niks zeggende regels, louter om de eerste te kunnen zijn. De lezer heeft er namelijk niks aan, om na lezing met meer vragen te blijven zitten, dan voordat hij/zij met lezen begon. Wie de identiteit van Tilburgers.nl wil vergelijken met gedrukte media, kan de nieuwswebsite beter vergelijken met een weekblad dan met een dagblad.

Anders dan gedrukte media hebben medewerkers van Tilburgers.nl geen last van de deadline van de drukpers. We kunnen elke seconde van de dag of nacht publiceren en doen dat naar eigen inzicht.

We hebben en houden open oren en ogen voor de vragen die mensen hebben en proberen op die vragen een goed antwoord met uitleg te vinden.

Belangrijk is – voor het waarborgen van de onafhankelijkheid – om steeds onderwerpen van meerdere kanten te bekijken, om zo veel mogelijk bronnen te gebruiken die voor de lezer verifieerbaar zijn en om (indien nodig) door te verwijzen naar extra informatie.

Tilburgers.nl is primair bedoeld voor Tilburgers die betrokken zijn of willen worden bij wat er in Tilburg gebeurt en belangrijk is voor henzelf. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat ook iemand van 15 jaar die zich voor het eerst wil verdiepen in nieuws, een verhaal moet kunnen begrijpen.

Onnodige Engelse woorden vervangen we door Nederlands en moeilijke woorden en jargon worden uitgelegd of vermeden.

Tilburgers.nl is pluriform, heeft geen politieke kleur of signatuur.

Tilburgers.nl beschikt over een eigen fotoredactie. Daarom gebruiken we in de eerste plaats altijd zelfgemaakte foto’s. Beeldmateriaal dat wordt toegezonden met een persbericht gebruiken we alleen als er expliciet bij staat dat het beeldmateriaal rechtenvrij gebruikt mag worden. In de laatste plaats en alleen als het niet anders kan, gebruiken we beeldmateriaal dat op internet te vinden is en waar expliciet bij staat dat het rechtenvrij is. Bijvoorbeeld met de vermelding: CC0 Public Domain; of een ‘Creative Commons’-licentie.

Duiding, achtergronden en verifieerbare bronvermelding vormen de basis en de kern. ‘Hoe’ en ‘waarom’ zijn vragen die niet mogen ontbreken naast ‘wie’, ‘wat’ en ‘waar’.

De website

De website van Tilburgers.nl kenmerkt zich door rust, zonder automatisch bewegende onderdelen. De lezer kan zich richten op het lezen, zonder afgeleid te worden. Daarom spelen video’s nooit vanzelf af, maar alleen als de bezoeker er op klikt.

Hetzelfde geldt voor geluidsfragmenten. De lezer kan zelf beslissen of hij meer wil zien of horen.

De opzet van de website is gebaseerd op de expertise van Jakob Nielsen, die al sinds de jaren ‘90 onderzoeken publiceert over hoe mensen een website gebruiken: https://www.nngroup.com/articles/how-users-read-on-the-web/

Feiten en meningen

Medewerkers van Tilburgers.nl gaan uit van feiten die te vinden zijn in (onder meer) officiële stukken en openbare informatie, of waarvan we zelf getuige zijn.

We laten ons niet leiden door politieke, economische of maatschappelijke (deel)belangen.

Integriteit. Wij doen ons werk eerlijk, open en zorgvuldig, waarbij we mensen in hun waarde laten.

Transparantie. Wij kunnen en willen desgevraagd verantwoorden hoe en waarom wij ons werk doen of hebben gedaan.

Bronnen worden zo veel mogelijk voorzien van een link, hetzij direct in de tekst, hetzij onder aan het artikel, hetzij in een apart tekstvak. Uitgangspunt is, dat de lezer ook zelf de bron moet kunnen controleren.

Medewerkers van Tilburgers.nl maken onderscheid tussen feitelijke verslaggeving enerzijds en meningen – in de vorm van opinie-artikelen, columns – anderzijds.

In de verslaggeving staan feiten centraal met de uitleg, duiding, achtergrond, historische context. Hieruit blijkt niet de mening of het standpunt van de auteur.

In columns en opinie-artikelen is ruimte voor de mening van de auteur. Deze publicaties worden voor de lezer duidelijk gelabeld, zodat deze meteen weet dat het om de mening gaat van één persoon, de auteur.

Ook derden kunnen artikelen ter publicatie aanbieden onder hun eigen naam (anders dan persberichten), in de vorm van ‘gastbijdragen’. Tilburgers biedt daarmee een platform aan lezers om bij te dragen aan de diversiteit en pluriformiteit. Deze gastbijdragen zijn gebonden aan enkele spelregels. (→ https://www.tilburgers.nl/colofon/gastbijdrage/)

Persberichten zien wij als leidraad. We kunnen deze integraal plaatsen maar doen dat doorgaans niet. We kunnen hier informatie aan toevoegen of delen uit weglaten. Het uitgangspunt is de vraag, of de lezer er voldoende en zo volledig mogelijk geïnformeerd wordt.

Medewerkers van Tilburgers.nl beloven nooit dat een publicatie op een bepaalde dag zal worden gepubliceerd. Er kunnen altijd redenen zijn waardoor we die belofte niet kunnen nakomen.

Het is acceptabel om kleine attenties aan te nemen tot een redelijke waarde, die overduidelijk niet de bedoeling suggereren van omkoping. Bij elk spoor van twijfel over de bedoeling van een geschenk, wordt deze niet aangenomen. Desgevraagd geven we hier duidelijk uitleg over.

Medewerkers van Tilburgers.nl die betaald (advies-)werk doen voor overheden, bedrijven of andere instanties zijn hier transparant over en onthouden zich van het zelf schrijven en publiceren over deze organisatie(s) op Tilburgers.nl. Dit geldt niet voor auteurs van Gastbijdragen.

Medewerkers van Tilburgers.nl die hun naam verbinden aan actiegroepen, reclamecampagnes of inzamelingsacties zijn hier transparant over en onthouden zich van het zelf schrijven en publiceren over deze actiegroep, reclamecampagne of inzamelingsactie om (de schijn van) belangenverstrengeling of afhankelijkheid te voorkomen. Dit geldt niet voor auteurs van Gastbijdragen.

Medewerkers van Tilburgers.nl kunnen (actief) lid zijn van een politieke partij maar onthouden zich van politieke verslaggeving om (de schijn van) belangenverstrengeling of afhankelijkheid te voorkomen. Dit geldt niet voor auteurs van Gastbijdragen.

Inzage in een artikel vóór publicatie (aan een geïnterviewde) hoeven we niet aan te bieden, maar als we dit toezeggen komen we de afspraak na. Hierbij geven we ook aan voor welke datum en tijdstip een reactie nog kan worden meegenomen. Inzage is alleen bedoeld voor het corrigeren van feitelijke onjuistheden, de schrijfwijze van namen en de correctie van onduidelijkheden of vergissingen. Het kan nooit bedoeld zijn om meningen te veranderen of feiten te verwijderen. Dit wordt vooraf duidelijk gemaakt aan de persoon aan wie inzage wordt gegeven.

Commercie en redactie

Medewerkers van Tilburgers.nl hanteren een heldere scheiding tussen journalistiek, redactionele inhoud en commercie (reclame maken; promotie; prioriteiten van adverteerders).

Medewerkers van Tilburgers.nl, inclusief: journalisten, redacteuren, stagiairs, vrijwilligers, fotografen, tekenaars en anderen enerzijds, en medewerkers met commerciële taken anderzijds werken gescheiden van elkaar, in journalistieke én commerciële onafhankelijkheid.

Overleg tussen redactionele en commerciële medewerkers kan nodig en wenselijk zijn, maar met respect voor elkaars onderscheiden taken en verantwoordelijkheden. Redacteuren kunnen de commerciële medewerkers laten weten dat er, bijvoorbeeld, een speciale publicatie aankomt die mogelijk interessant is voor adverteerders. Maar niet: een stuk over een bepaald onderwerp schrijven omdat adverteerders daar via de commerciële afdeling om vragen.

Er is een voor lezers duidelijk verschil tussen redactionele en commerciële bijdragen. Commerciële artikelen worden vooraf en expliciet aangeduid met – Advertorial – in een grotere letter dan de gewone (body) tekst.

Nieuwswaarde

We zijn terughoudend met berichten over het privéleven van mensen – al dan niet publiek bekend – welke op zichzelf zelden nieuwswaarde hebben. In een interview of portret kan een schets van het privéleven van een persoon een sfeerbeeld geven dat verrijkend is voor het verhaal. Hetzelfde geldt voor problemen in de privélevens van mensen, ongeacht of het om een publiekelijk bekend persoon gaat, of niet.

We zijn terughoudend met ‘Politieberichten’ over ongevallen, inbraken, café-ruzies en branden, welke in de ‘oude’ gedrukte media vaak worden gebruikt om witruimte op te vullen. Deze noodzaak kennen we niet in de online-media en dergelijke berichten hebben voor ons zelden nieuwswaarde. Dit wordt iets anders wanneer een gebeurtenis een grote impact heeft op een (groot) deel van Tilburg. Bijvoorbeeld wanneer bij een brand een grote rookwolk tot gevolg heeft dat mensen hun huis niet uit mogen.

Gastbijdrage

Gastbijdragen zijn publicaties op Tilburgers.nl van mensen die een enkele keer of af en toe een verhaal hebben geschreven, dat zij graag gepubliceerd willen zien. De redactie van Tilburgers.nl staat hier open voor, want het maakt het nieuws gevarieerder. De inzender van een Gastbijdrage is zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud en staat ervoor in dat tekst en beeldmateriaal rechtenvrij is.

Meer over Gastbijdragen